Hlavní výsledky mimořádné valné hromady Západočeské energetiky - člena Skupiny ČEZ

12. 11. 2004


Dnešní mimořádná valná hromada společnosti Západočeská energetika, a.s., kterou svolalo představenstvo společnosti na žádost majoritního akcionáře energetické společnosti ČEZ, a. s., se zabývala opatřeními vedoucími k implementaci schválených výstupů Projektu Vize 2008.

Na programu jednání mimořádné valné hromady byla především změna stanov společnosti a koncepce podnikatelské činnosti společnosti pro období 2005-2007.

Mimořádná valná hromada po projednání:

  • schválila akcionářem ČEZ, a. s., předložený návrh změny stanov společnosti spočívající v:
    • ve snížení počtu členů představenstva z 5 na 4 členy
    • upřesnění působnosti orgánů společnosti ve vztahu k nakládání s majetkem společnosti
  • schválila návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti spočívající v možnosti vyčlenění vybraných činností do společných podniků v rámci Skupiny ČEZ a v další spolupráci a koordinaci činností v rámci této skupiny s cílem maximálně využít úspor pro zajištění dlouhodobého růstu hodnoty Skupiny ČEZ a jejích jednotlivých členů.
Přijatá rozhodnutí umožní uskutečnit opatření, která dále povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci její činnosti, tak aby Skupina ČEZ co nejlépe uspěla v silné konkurenci na otevřeném trhu a stala se leaderem středoevropského trhu s elektřinou.

Projekt VIZE 2008 je projektem v rámci celé Skupiny ČEZ, kterou tvoří zhruba 90 firem kolem energetické společnosti ČEZ. Projekt je zaměřen na dosažení synergických efektů a zlepšení v rámci celé Skupiny ČEZ do roku 2008. Dojde ke změně uspořádání celé Skupiny ČEZ z regionálního na uspořádání funkční. Především dojde k rozdělení distribučních firem ze Skupiny ČEZ na obchodní a distribuční část, každá z oblastí se pak sjednotí do jedné společnosti – držitele licence na obchod, resp. distribuci. Zároveň dojde k vyčlenění řady podpůrných činností do sdílených středisek (dceřiných společností) pro celou Skupinu ČEZ (např. informační systémy, telekomunikace, správa elektroměrů, zákaznické služby, provoz a údržba sítě, nákup a logistika, správa nemovitostí). Korporátní služby jako jsou finance, lidské zdroje, řízení rizik, fúze/akvizice a další budou rovněž společné v celé Skupině. Vznikne tak struktura holdingového typu.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Vnitrni_informace_CEZ-090-2004.pdfpdf151 kB