25. 5. 2023

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53,
IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581,
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2023 od 9.00 hod. v Kongresovém
centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pořad řádné valné hromady:
1. Zprávy orgánů společnosti.
2. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ
a konečné účetní závěrky společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022.
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.
4. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
5. Schválení Zprávy o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2022.
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
7. Odvolání a volba členů výboru pro audit.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2023 (dále jen „rozhodný den“). Význam
rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře
včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů
(Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá
skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis zajistí společnost.