Valná hromada 2013

Valná hromada 2013

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Oznámení o výplatě dividend

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 19. června 2013 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Oznámení o konání valné hromady

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2013

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2013

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 vyhotovená dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí Výroční zprávy za rok 2012, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 2 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2012 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2012

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2012 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2012, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2012

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013.

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2013

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7

Bod 8: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8

Bod 9: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.

Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9 (potvrzení kooptace)

K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Lubomírem Poulem

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., Dr.h.c.

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Radkem Muchou

Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Jiřím Novotným

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Vladimírem Hronkem

Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a paní Ing. Jiřinou Vorlovou

Bod 13: Závěr.