Valná hromada 2014

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Stanovy ČEZ, a. s.

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Oznámení o výplatě dividendy

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 27. června 2014 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pozvánka na valnou hromadu

Příloha k pozvánce na valnou hromadu (návrh upraveného znění stanov)

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2014

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2014

Oznámení o protinávrzích většinového akcionáře k bodům 5, 9 a 10 pořadu valné hromadyPředstavenstvo oznamuje, že společnosti byly doručeny protinávrhy většinového akcionáře, tj. České republiky – Ministerstva financí, týkající se bodů 5, 9 a 10 pořadu valné hromady.
Protinávrh týkající se bodu 5 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.
Protinávrh týkající se bodu 9 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.
Protinávrh týkající se bodu 10 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.

Oznámení o protinávrzích akcionářů k bodům 5 a 7 pořadu valné hromady
Představenstvo oznamuje, že společnosti byly doručeny protinávrhy akcionářů týkající se bodů 5 a 7 pořadu valné hromady.
Protinávrh týkající se bodu 5 a stanovisko představenstva naleznete zde.
Protinávrhy týkající se bodu 7 a stanoviska představenstva naleznete zde.

Oznámení o protinávrzích akcionářů k pořadu valné hromady doručených po lhůtě k podávání protinávrhů
Představenstvo oznamuje, že společnosti byly po uplynutí lhůty k podávání protinávrhů doručeny protinávrhy akcionářů. Znění protinávrhů akcionářů a stanovisko představenstva naleznete zde.

Pořad valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Příloha ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobu (dále jen „Zpráva o vztazích“) za rok 2013 vyhotovená dle § 82 zákona o obchodních korporacích, je součástí Výroční zprávy za rok 2013, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2013 dle § 82 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 2 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh změny stanov společnosti (s vyznačením změn)

Návrh upraveného znění stanov společnosti (čisté znění)

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Protinávrh většinového akcionáře k bodu č. 5.

Stanovisko představenstva k protinávrhu většinového akcionáře k bodu č. 5.

Protinávrh akcionáře a stanovisko představenstva k bodu č. 5.

Bod 6: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2013 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2013

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2013 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2013, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 7: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2013

Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Protinávrhy akcionářů k bodu č. 7 a stanoviska představenstva.

Bod 8: Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Bod 9: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2014, 2015 a 2016

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Protinávrh většinového akcionáře k bodu 9

Stanovisko představenstva k protinávrhu většinového akcionáře k bodu 9.

Bod 10: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Protinávrh většinového acionáře k bodu 10.

Stanovisko představenstva k protinávrhu většinového akcionáře k bodu 10.

Bod 11: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady

Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu valné hromady předložený představenstvem týkající se volby členů dozorčí rady je součástí pozvánky na valnou hromadu. Další část bodu 11 pořadu valné hromady týkající se potvrzení kooptace, odvolání a volby členů dozorčí rady bude projednána v závislosti na předložených návrzích.

Bod 12: Odvolání a volba členů výboru pro audit

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích.

Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, ze dne 22. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, ze dne 22. 8. 2013

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, ze dne 2. 1. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., ze dne 2. 1. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., Dr.h.c., ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a MUDr. Milanem Bajgarem, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Kadrnkou, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Marešem, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Prof. Ing. Michalem Mejstříkem, CSc., ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lubomírem Poulem, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Říhou, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Radkem Muchou, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Jiřím Novotným, ze dne 28. 4. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, ze dne 28. 4. 2014

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Bod 14: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, ze dne 22. 8. 2013

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužilem, LL. M., ze dne 22. 8. 2013

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Alenou Kochovou, ze dne 28. 4. 2014

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Radkem Neužilem, LL. M., ze dne 28. 4. 2014

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřinou Vorlovou, ze dne 28. 4. 2014

Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jánem Dzvoníkem, ze dne 28. 4. 2014

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu valné hromady je součástí pozvánky na valnou hromadu.

Bod 15: Závěr