Valná hromada 2015

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Oznámení o výplatě dividendy

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 12. června 2015 od 10 hod v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Pozvánka na valnou hromadu

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě 2015

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělené nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě 2015

Oznámení o protinávrhu většinového akcionáře – České republiky – Ministerstva financí k bodu 5 pořadu valné hromady:

Představenstvo oznamuje, že společnosti byl dne 2. 6. 2015 doručen protinávrh většinového akcionáře, tj. České republiky – Ministerstva financí, týkající se bodu 5 pořadu valné hromady.

Protinávrh týkající se bodu 5 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.

Pořad valné hromady:

1.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 - prezentace

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.        Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.        Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4.        Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2014 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2014

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2014 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2014, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

5.        Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Protinávrh většinového akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu č. 5

Stanovisko představenstva k protinávrhu většinového akcionáře České republiky  –  Ministerstva financí k bodu č. 5

6.        Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015

7.        Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

8.        Odvolání a volba členů dozorčí rady

K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.

9.        Odvolání a volba členů výboru pro audit

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.

10.      Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Petrem Blažkem ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Borovcem, MBA, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a JUDr. Zdeňkem Černým, MBA, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Jiřím Tycem, ze dne

29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Vladimírem Vlkem, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lubomírem Charvátem, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lukášem Wagenknechtem, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Robertem Šťastným, ze dne 20. 10. 2014

11.      Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Andreou Káňovou, ze dne 29. 8. 2014

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Lukášem Wagenknechtem, ze dne 29. 8. 2014

12.      Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice“ do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.

Vklad části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice“ do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s.

Vklad části obchodního závodu „Teplárna Vítkovice“ do základního kapitálu společnosti Energocentrum Vítkovice, a. s. – prezentace

Smlouva o vkladu

Znalecký posudek – výrok

13.      Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „Elektrárna Tisová“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s.

Vklad části obchodního závodu „Elektrárna Tisová“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s.

Vklad části obchodního závodu „Elektrárna Tisová“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a. s. - prezentace

Smlouva o vkladu

Znalecký posudek – výrok