Valná hromada 2017

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Výsledky jednání

Oznámení o výplatě dividendy

Stanovy společnosti

Výsledky hlasování

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 21. června 2017 od 11 hod v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany.

Pozvánka na valnou hromadu

Příloha k pozvánce na valnou hromadu (návrh upraveného znění stanov společnosti)

Formulář plné moci k zastupování na řádné valné hromadě 2017

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělené nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě

Oznámení o návrzích akcionáře

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny návrhy a protinávrhy akcionáře týkající se valné hromady. Jedná se o procedurální návrhy, které naleznete zde, a o návrh na doplnění pořadu valné hromady, který naleznete zde a o protinávrhy k bodu 8 pořadu valné hromady, které naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016

Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.        Zpráva dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.        Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4.        Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2016

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2016 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2016

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2016 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2016, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.        Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

6.        Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení valné hromady předložený představenstvem k bodu 6

Návrh změny stanov společnosti (s vyznačením změn)

Návrh změny stanov společnosti (čisté znění)

 7.        Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017

 8.        Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Protinávrhy akcionáře k bodu 8 pořadu valné hromady

9.        Odvolání a volba členů dozorčí rady

Odvolání a volba členů dozorčí rady

10.      Odvolání a volba členů výboru pro audit

Odvolání a volba členů výboru pro audit

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.