Valná hromada 2010

Valná hromada 2010

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Oznámení o výplatě dividend

Stanovy

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29. června 2010 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Oznámení o konání valné hromady

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2010

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2010

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 vyhotovenou dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku  a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Výroční zprávu za rok 2009 naleznete zde.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 180 odst. 6 a 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uveřejňuje návrh akcionáře společnosti, občanského sdružení Ekologický právní servis, k bodu č. 3 pořadu jednání spolu se svým stanoviskem.

Návrh akcionáře na usnesení valné hromady k bodu 3

Stanovisko představenstva společnosti k návrhu akcionáře

Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2009 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2009

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2009 jsou součástí Výroční zprávy. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2009

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 7: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Návrh změny stanov společnosti

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7

Bod 8: Rozhodnutí o udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti.

Vklad části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti

Smlouva o vkladu části podniku Elektrárna Chvaletice do dceřiné společnosti

Přílohy smlouvy o vkladu části podniku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ČEZ, a. s.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8 

Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011.

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2011

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9

Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.

Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 10 (potvrzení kooptace)

K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 11: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing.Vlastimilem Jiříkem

Smlouva  o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Milošem Kebrdlem

Smlouva  o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Zdeňkem Trojanem, CSc.

Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – varianta s nárokem na odměnu

Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – varianta bez nároku na odměnu

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 11

V případě, že v rámci bodu 10 pořadu jednání budou valnou hromadou zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy dozorčí rady, a to ve znění odpovídajícím příslušné variantě vzorové smlouvy člena dozorčí rady.

Bod 12: Odvolání a volba členů výboru pro audit.

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Ivanem Fuksou

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Zdeňkem Hrubým, CSc,

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Martinem Kocourkem

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a p. Drahoslavem Šimkem

Vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13

V případě, že v rámci bodu 12 pořadu jednání budou valnou hromadou zvoleni noví členové výboru pro audit, představenstvo předloží valné hromadě rovněž návrh na schválení smluv o výkonu funkce s těmito nově zvolenými členy výboru pro audit, a to ve znění odpovídajícím vzorové smlouvě člena výboru pro audit.

Bod 14: Závěr.