Valná hromada 2011

Valná hromada 2011

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Oznámení o výplatě dividend

Stanovy

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 1. června 2011 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Oznámení o konání valné hromady

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2011

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 2011

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010

Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku  a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Výroční zprávu za rok 2010 naleznete od 2.5.2011 zde.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2010.

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2010 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2010

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2010 naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2010.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2010

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 7: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2011.

Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2011

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7

Bod 8: Rozhodnutí o změně stanov.

Návrh změny stanov

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8

Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2012.

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2012

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 9

Bod 10: Odvolání a volba členů dozorčí rady.

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 11: Odvolání a volba členů výboru pro audit.

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Smlouva  o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Ivo Foltýnem

Smlouva  o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Lukášem Hamplem

Smlouva  o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Jiřím Kadrnkou

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem PhDr. Janem Kohoutem

Smlouva  o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Lubomírem Lízalem, Ph.D.

Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Lubomírem Klosíkem

Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 12

Bod 13: Schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.

Schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13

Bod 14: Závěr.