Valná hromada 2012

Valná hromada 2012

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2012 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 vyhotovená dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí Výroční zprávy za rok 2011, kterou naleznete zde. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 9 stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011.

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2011, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 6: Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 198 obchodního zákoníku a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 7: Určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2012.

Bod 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Bod 9: Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.

Bod 10: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.

K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 11: Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tato část bodu bude projednána v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Bod 13: Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Bod 14: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a. s.

Bod 15: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“ do základního  kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Bod 16: Závěr.