Mimořádná valná hromada - prosinec 2012

Mimořádná valná hromada 2012

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 18. prosince 2012 od 8:30 hod. v budově Duhová 1/425, Praha 4.

Oznámení o doplnění pořadu jednání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s.:

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČ: 45274649, v souladu s článkem 9 odst. 7 stanov společnosti a ustanovením § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na návrh akcionáře společnosti, Ministerstva financí České republiky, zařazuje na pořad jednání mimořádné valné hromady svolané představenstvem společnosti na den 18. prosince 2012 oznámením o konání mimořádné valné hromady, uveřejněným dne 14. listopadu 2012, následující body:

- Bod 4: Volba člena dozorčí rady,

- Bod 5: Volba člena výboru pro audit.

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Bod 2: Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Dětmarovice“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Bod 3: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Bod 4: Volba člena dozorčí rady

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 5: Volba člena výboru pro audit

K tomuto bodu představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na případných návrzích akcionářů.

Bod 6: Závěr