18. 5. 2017

Valná hromada 2017

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 21. června 2017 od 11 hod v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany.

Oznámení o návrzích akcionáře

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny návrhy a protinávrhy akcionáře týkající se valné hromady. Jedná se o procedurální návrhy, které naleznete zde, a o návrh na doplnění pořadu valné hromady, který naleznete zde a o protinávrhy k bodu 8 pořadu valné hromady, které naleznete zde.

Pořad valné hromady

 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
  Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.
  O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
 2. Zpráva dozorčí rady
  O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
 3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti
  O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
 4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2016
  Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2016 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2016, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.        Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

6.        Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení valné hromady předložený představenstvem k bodu 6

Návrh změny stanov společnosti (s vyznačením změn)

Návrh změny stanov společnosti (čisté znění)

 7.        Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017

 8.        Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Protinávrhy akcionáře k bodu 8 pořadu valné hromady

9.        Odvolání a volba členů dozorčí rady

Odvolání a volba členů dozorčí rady

10.      Odvolání a volba členů výboru pro audit

Odvolání a volba členů výboru pro audit

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.