28. 5. 2020

Valná hromada 2020

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 29. června 2020

Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 29. června 2020 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod. v den a místě konání valné hromady.

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY

Sdělení společnosti ČEZ, a. s., akcionářům ohledně nutných hygienických opatření za účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady společnosti, která byla svolána na den 29. 6. 2020 do Kongresového centra Praha naleznete zde.

Text čestného prohlášení účastníka valné hromady ČEZ, a. s., které (po jeho podpisu účastníkem) bude předáno organizátorům při vstupu do vnitřních prostor budovy v místě a v den konání valné hromady, naleznete zde.

Text podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl.m. Prahy pro konání této valné hromady naleznete zde.

Tato opatření mohou být aktualizována; žádáme proto akcionáře, aby tyto stránky i nadále sledovali.

Doplnění pořadu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře
Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.  

2. Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. 

3. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.  

4. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2019

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2019 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2019, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady. 

6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020

7. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

9. Schválení vkladu části závodu „Elektrárna Mělník“ do základního kapitálu společnosti Energotrans, a.s.

10. Schválení Politiky odměňování ČEZ, a. s.

11. Informace o přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. 

12. Odvolání a volba členů dozorčí rady

13. Odvolání a volba členů výboru pro audit

14. Změna koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEZ (zařazeno na pořad valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře)

Podklady viz oznámení o doplnění pořadu valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře výše.