28. 6. 2021

Valná hromada 2021

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 28. června 2021

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 28. června 2021 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu (Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020 předložená představenstvem ke schválení valné hromadě společnosti dne 28. 6. 2021)

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.     Zprávy orgánů společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti - prezentace

Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

Zpráva dozorčí rady

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.     Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030)

Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030) a Vyjádření představenstva

Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030) – prezentace

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.     Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2020 jsou součástí Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2020, kterou naleznete zde. Úplné znění konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., je součástí výroční zprávy ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti, konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrce ČEZ Korporátní služby, s.r.o., dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

4.     Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.     Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

6.     Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

7.     Odvolání a volba členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva

8.     Odvolání a volba členů výboru pro audit

Vyjádření představenstva

9.     Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Zpráva o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020