28. 6. 2022

Valná hromada 2022

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 28. června 2022

Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 28. června 2022 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Sdělení akcionářům ohledně technických opatření při organizaci valné hromady

V souvislosti s jednacím řádem valné hromady přijalo představenstvo nezbytná technická opatření. Za tímto účelem bude akcionářům při registraci vydána karta akcionáře. Informace k použití karty akcionáře naleznete v informačním letáku zde.

Sdělení akcionářům ohledně hygienických opatření při organizaci valné hromady

Průběh valné hromady nebude omezen žádnými mimořádnými hygienickými opatřeními. Budou přijata běžná opatření k ochraně zdraví akcionářů, např. bude k dispozici dezinfekce rukou pro všechny účastníky, dále bude po každém ústním vystoupení akcionářů dezinfikován mikrofon a v případě zájmu budou akcionářům na vyžádání k dispozici roušky.

Účastníci akce jsou po celou dobu povinni dodržovat pokyny pořadatelů. Žádáme akcionáře, aby se valné hromady neúčastnili v případě, že budou vykazovat jakékoli klinické příznaky infekčního onemocnění.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionářů Tomáše Chýleho, Jana Hejkala, Pavla Jecha, Martina Marečka, Radima Procházky a Lucie Drastilové k bodu 3 pořadu valné hromady

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu 3 pořadu valné hromady

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Jana Hejkala k bodu 6 pořadu valné hromady

Pořad valné hromady:

1.     Zprávy orgánů společnosti

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.     Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2021

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2021 jsou součástí Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2021, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

3.     Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

4.     Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

5.     Aktualizace koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

6.     Rozhodnutí o změně stanov společnosti

7.     Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena výboru pro audit

8.     Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2021

9.     Odvolání a volba členů dozorčí rady

10.     Odvolání a volba členů výboru pro audit