26. 6. 2023

Valná hromada 2023

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Nejčastější dotazy k valné hromadě

 

Valná hromada 26. června 2023

Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 26. června 2023 od 9.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 7.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Registrace tedy bude zahájena v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením valné hromady. Doporučujeme akcionářům, aby využili celý čas, který je určen k jejich registraci na valnou hromadu. Akcionáře, kteří dorazí bezprostředně před plánovaným zahájením valné hromady, si dovolujeme upozornit, že by nemuseli stihnout okamžik zahájení valné hromady, a to s ohledem na administrativní náročnost procesu registrace a možné dočasné přetížení registračních stanovišť.

Sdělení akcionářům ohledně technických opatření při organizaci valné hromady

V souvislosti s jednacím řádem valné hromady přijalo představenstvo nezbytná technická opatření. Za tímto účelem bude akcionářům při registraci vydána karta akcionáře. Informace k použití karty akcionáře naleznete v informačním letáku zde.

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Petra Kalivody k bodu 3 pořadu valné hromady

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu 3 pořadu valné hromady

Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře Petra Kalivody k bodu 4 pořadu valné hromady

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.      Zprávy orgánů společnosti

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.      Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2022 jsou součástí Výroční finanční zprávy Skupina ČEZ za rok 2022, kterou naleznete zde. Úplné znění konečné účetní závěrky společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., je součástí výroční zprávy společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., za rok 2022, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrce společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

3.      Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

4.      Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

5.      Schválení Zprávy o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2022

6.      Odvolání a volba členů dozorčí rady

7.      Odvolání a volba členů výboru pro audit