Zahraniční investice ČEZ

Zde naleznete odpovědi k tématu zahraničních aktivit Skupiny ČEZ, jejich profitability i financování.

Jaká je návratnost zahraničních investic ČEZ (v Bulharsku, Polsku, atd.)? Je tato návratnost dostatečná?

Jihovýchodní Evropa je oblastí s velkou perspektivou rozvoje. Setkává se tu najednou několik významných faktorů, kterými jsou ekonomický růst spojený s rostoucí spotřebu elektrické energie, poptávkou, která již nyní převyšuje nabídku a dostatečná zásoba paliva. Návratnost investic je zde proto velmi příznivá.

Nebude důsledkem masivních investic ČEZ v zahraničí nedostatek volných finančních prostředků a připravení cesty k dalšímu zvyšování cen elektřiny v ČR?

Zahraniční investice či akvizice firem v zahraničí nemají  vazbu na proces tvorby ceny elektřiny. Cena se vytváří na trhu s elektřinou a to na základě nabídky elektřiny a poptávky po elektřině. Jde o univerzální mechanismus tvorby ceny, který je aplikován obchodními firmami na celém světě. Při vytváření ceny na trhu nezáleží na tom, jak velkou finanční hotovost má ta která obchodní firma na účtu, ani na tom, jaké má akviziční plány. 

Zahraniční aktivity jsou navíc přínosem pro Skupinu ČEZ a její akcionáře. Akvizice jsou ziskové a výrazně tak přispívají k růstu zisku ČEZ a ke zvyšování hodnoty společnosti. Tím v důsledku prospívají i státu (coby majoritnímu akcionáři).

Existují i další „přidružené“ pozitivní efekty akvizičních aktivit skupiny ČEZ v zahraničí. Působení ČEZ otevírá v zahraničí příležitosti i dalším českým firmám a přispívá tak k prosperitě České republiky. V neposlední řadě pomáhají k udržení dobré pověsti České republiky v zahraničí a jsou také jednou z cest ke zlepšování vztahů se zeměmi, kde ČEZ působí. Za zmínku jistě stojí, že ČEZ je nejlépe vnímaným zahraničním investorem v Rumunsku.

Jsou energetická zařízení, která ČEZ v zahraničí kupuje (např. bulharská elektrárna Varna), dostatečně kvalitní, nejsou zastaralá?

O nákup energetických firem a zařízení v regionu střední a jihovýchodní Evropy soupeří největší a nejsilnější společnosti z celé Evropy. Základním předpokladem každé takové akvizice je její ziskovost (efektivita výroby a prodeje elektřiny).

Konkrétně v případě Varny jde o kvalitní elektrárnu s vysokým instalovaným výkonem (1260 MW – což je vůbec nejvíc ze všech uhelných elektráren Skupiny ČEZ). Kromě jiného je výhodou její umístění u přístavu, které má z hlediska logistiky nemalý význam. Skupina ČEZ plánuje investovat v této elektrárně do rozvoje s cílem zvýšení její celkové výroby.

Velkou výhodou Skupiny ČEZ je dlouhodobá zkušenost s provozem uhelných elektráren – díky tomu má dostatek fundovaných odborníků pro posouzení výhodnosti akvizic v této oblasti i pro jejich následný rozvoj.

ČEZ ceny elektřiny neurčuje, protože cena silové elektřiny se vytváří na liberalizovaném na trhu na základě nabídky a poptávky a další složky ceny pro koncového zákazníka jsou určeny rozhodnutím regulátora (Energetického regulačního úřadu).

Trh s elektřinou je celoevropský, protože jednotlivé energetické trhy v rámci Evropy jsou propojeny. Na propojeném celoevropském trhu s elektřinou může uspět jen velký subjekt, který je schopen konkurovat velkým evropským energetickým firmám, jako jsou E.ON, EDF, Enel, RWE a další. Akvizice na rychle rostoucích trzích ve střední a jihovýchodní Evropě jsou logickým postupem, o který se snaží všechny tyto firmy. Z pohledu Skupiny ČEZ, které se daří generovat zisk, jde o velmi dobré využití disponibilních prostředků k růstu společnosti.