Postavení Skupiny ČEZ na trhu

Zde naleznete odpovědi k otázkám k působení ČEZ na trhu s elektřinou v České republice i v okolních evropských zemích.

Snaží se ČEZ ovlivňovat trh s elektřinou v ČR ve svůj prospěch – např. vytvářením umělého nedostatku elektřiny na trhu?

Česká republika má jako jediná země ve střední a jihovýchodní Evropě v současnosti dostatek elektrické energie. O žádném nedostatku elektřiny tedy v současné době v ČR nelze hovořit. Zákazníci Skupiny ČEZ v České republice jsou elektřinou zásobováni velmi spolehlivě. V rámci EU jsou však trhy velmi propojené a ČR se nijak nemůže izolovat od okolí. Náš přebytek tedy využívají okolní státy v rámci volného obchodu ze zbožím, kterým je i elektřina.

Poptávka po elektřině Skupiny ČEZ však sílí a to především z důvodu rostoucího „hladu“ pro elektřině v zahraničí. Evropa totiž čelí reálné hrozbě energetického deficitu a potřeba nových zdrojů do roku 2030 je odhadována na 200 tisíc MW (pro představu tento instalovaný výkon odpovídá stovce elektráren s výkonem elektrárny Temelín). Jihovýchodní Evropa a Slovensko již reálně zápasí s nedostatkem elektřiny.

Pokud se nechce Česká republika ocitnout v situaci, v jaké jsou nyní například všechny ostatní středoevropské země, které jsou nuceny elektřinu dovážet, je nutné již nyní rozhodnout o tom, jaké zdroje použijeme v budoucích letech k pokrytí potřeby elektřiny v ČR. Především by s velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, nebylo možno elektřinu odkud dovézt.

Má Skupina ČEZ na českém trhu s elektřinou monopolní postavení?

Podíl Skupiny ČEZ na českém trhu s elektřinou pro koncové zákazníky činí v současné době 45 %. Každý odběratel elektřiny má podle Energetického zákona možnost svobodného výběru dodavatele elektřiny. V ČR existují desítky obchodních firem dodávajících elektřinu, z nichž si mohou zákazníci vybrat (tuto možnost zatím využívají v převážné míře podniky).

Navíc kromě Skupiny ČEZ působí v ČR přinejmenším dvě energetické firmy, které jsou v celoevropském měřítku větší než Skupina ČEZ ( E.ON a RWE).

Je růst cen elektrické energie v ČR je důsledkem spojením těžby uhlí, výroby a distribuce elektřiny do Skupiny ČEZ?

Provázání celého energetického řetězce od těžby surovin přes výrobu elektřiny až po její distribuci je trend typický pro všechny hlavní hráče na evropském trhu s elektřinou. Díky této (tzv. vertikální) integraci je totiž možné celý proces zefektivnit – má tedy pozitivní vliv na snižování nákladů.

Je to model, který se oproti jiným ukázal jako model úspěšný, poskytujíc i zákazníkům největší užitek. Jiné východoevropské země, které si svoji energetiku rozdrobily, nyní po vzoru ČEZ opětně chtějí nákladně spojit jednotlivé články energetického řetězce. V Polsku o vytvoření „modelu ČEZ“, jako jediného úspěšného, mluví otevřeně.

Druhou věcí je proces tvorby ceny elektřiny, který je na ČEZ zcela nezávislý. Výsledná cena, kterou vidí např. domácnost na složence, je tvořena pěti složkami, z nichž čtyři určuje státní Energetický regulační úřad a jednu (cenu silové elektřiny) určuje trh.

SLOŽKY CENY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE:

1) Regulované ceny:

  • Distribuce
  • Systémové služby
  • Krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,  kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů
  • Činnost operátora trhu

2) Neregulovaná cena – Silová elektřina