Ceny elektřiny

Zde naleznete odpovědi na otázky spojené s tvorbou a vývojem cen elektřiny i faktory, které cenu ovlivňují.

Způsobuje ČEZ nekontrolovatelný růst cen elektřiny v České republice?

Ceny elektrické energie se řídí poptávkou a nabídkou na propojeném evropském trhu. Z tohoto důvodu ceny v ČR nemohou být příliš odlišné od cen v sousedních zemích. V regionu má česko nejnižší ceny elektřiny spolu s Polskem. Vyšší ceny jsou na Slovensku i Maďarsku, o státech na západ od nás ani nemluvě. ČEZ ani jeho manažeři nemají žádnou pravomoc ani „sílu“ k tomu, aby stanovovali poměry na evropském trhu s elektřinou, případně aby ovlivňovali poptávku po elektřině v Německu či jiných zemích.

Je také třeba upozornit, že ceny elektřiny v jihovýchodní Evropě stoupají mnohem příkřeji než v ČR. Hovořit o nekontrolovatelném nárůstu cen elektřiny v ČR je tedy neadekvátní reálné situaci.

Je také nutno zdůraznit, že čtyři z pěti položek, které tvoří výslednou cenu pro koncového zákazníka, určuje státní Energetický regulační úřad. (jde o distribuci, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a činnost operátora trhu).

Průměrné mzdy jsou v ČR pětkrát nižší než v Německu. Proč tedy není i cena elektřiny, kterou Skupina ČEZ účtuje spotřebitelům v ČR, pětkrát nižší než v Německu?

Ceny elektřiny vznikají na trhu na základě nabídky a poptávky. Tento trh s elektřinou je propojený, takže se elektřina stala komoditou, která může „cestovat“ po celé Evropě. Totéž, co o elektřině a cenách elektřiny, platí pro většinu jiných komodit a zboží, jako jsou automobily, televizory, atd. Tedy zboží, které lze exportovat. Elektřina se tedy v rámci liberalizace obchodu v Evropské unii stala běžným zbožím.

Vzhledem k tomu, že v ekonomicky srovnatelných státech, jako je Slovensko, Maďarsko, ale i Polsko, jsou ceny elektřiny vyšší, pak domácnosti i průmysl naopak mohou z tohoto faktu těžit.     

Reálné mzdy a životní úroveň v Německu jsou ze zjevných historických důvodů vyšší než v České republice. Koupěschopnost obyvatel vydělávajících v Německu je tedy vyšší, než koupěschopnost v České republice. Je tedy logické, že při nominálně podobných cenách zboží si domácnosti v České republice mohou (v průměru) zakoupit tohoto zboží (tedy i elektřiny) méně, než obyvatelé Německa. To je ekonomická realita, kterou ČEZ nemůže nijak ovlivnit.

ČEZ výrobou elektřiny ničí životní prostředí v ČR, aby mohl zásobovat elektřinou spotřebitele v Německu? Je pak výsledkem pro občany ČR horší ekologie a cena elektřiny stejná jako v mnohem bohatším Německu?

ČEZ investoval do ekologie desítky miliard korun a v oblasti péče o životní prostředí je evropským lídrem. ČEZ také začíná realizovat masivní plán obnovy uhelných elektráren, který přinese další obrovské zlepšení ekologických parametrů těchto elektráren.

ČEZ nevyrábí elektřinu proto, aby zásoboval Německo. Ostatně, export elektřiny ČEZ do Německa v posledních letech výrazně klesá. A jak naznačují prognózy, během 10 – 15 let bude mít ČR problém pokrýt z domácí výroby poptávku spotřebitelů v ČR. Potom již nebude co exportovat.

Otázka omezování volného obchodu zboží, má však i svůj etický, morální rozměr. ČR je z důvodu nedostatku prvotních energetických zdrojů čistým dovozcem energií a její energetický závislost na dovozu surovin činí zhruba 50 procent. Těžba energetických surovin má vždy určitá negativní dopad na okolní prostředí. Pokus by tedy stejný princip (nebudeme si ničit svoje životní prostředí) přijali i ostatní státy, pak by to pro ČR znamenalo energetický kolaps.

Jak je možné, že cena elektřiny v jižních Čechách neklesá, když bylo slíbeno, že až se uvede do provozu Jaderná elektrárna Temelín, bude díky tomu možné ceny elektřiny snížit?

Nebyl to management ČEZu, kdo dával takový slib. Připouštíme však, že na začátku 80 let, v éře komunismu, je téměř jisté, že z úst představitelů komunistické strany i tehdejší představitelů Českých energetických závodů takovéto přísliby byly vysloveny. V té době určitě nikdo netušil, jak bude ČR i celá Evropa vypadat po roce 2000, jaké budou poměry, zákony, atd.

Cenu elektřiny nyní na liberalizovaném trhu nemůže ČEZ nijak ovlivnit. Aby se navíc nedostal do rozporu se zákony na ochranu trhu a volné soutěže musí taktéž nabízet všem zákazníkům elektřinu za stejných, rovných podmínek.  Nelze také zapomenout, že distribuci v jižních Čechách neobstarává ČEZ, ale německá společnost E.ON, která své ceny, zcela logicky, stanovuje na tržní bázi.

I přestože není možné ovlivnit cenu, má přítomnost Elektrárny Temelín v regionu pozitivní vliv. ČEZ coby provozovatel elektrárny realizuje v temelínském mikroregionu i v celém Jihočeském kraji velkorysou dotační a nadační politiku v rámci modelu „Pomáháme tam, kde působíme“.

Resp. proč nezakážeme vývoz elektřiny ČEZ do zahraničí, když by tento krok dokázal přinést více elektřiny na domácí trh a vedl by ke snížení cen v ČR?

Česká republika je součástí Evropské unie a jejího jednotného trhu. Volný pohyb zboží a služeb patří mezi základní pilíře, na kterých stojí projekt Evropské unie. Zákaz obchodování s elektřinou by byl s těmito pilíři v rozporu– je proto krajně nepravděpodobné, že by Česká republika mohla takový zákaz obhájit před orgány Evropské unie.

Otázka omezování volného obchodu zboží, má však i svůj etický, morální rozměr. ČR je z důvodu nedostatku prvotních energetických zdrojů čistým dovozcem energií a její energetický závislost na dovozu surovin (ropa, plyn) činí zhruba 50 procent. Těžba energetických surovin má vždy určitá negativní dopad na okolní prostředí. Pokus by tedy stejný princip (nebudeme si ničit svoje životní prostředí) přijali i ostatní státy, pak by to pro ČR znamenalo energetický kolaps.

Resp. zlepšilo by situaci na trhu s elektřinou v ČR, kdyby došlo ke zmrazení cen elektřiny ČEZ a zamezení vývozu elektřiny ČEZ do doby, než se u nás situace dostane pod kontrolu?

Z ekonomické teorie i z mnoha desítek let ověřené praxe plyne zcela jasně, že jakékoliv zmrazování cen vedlo a povede vždy jen k nedostatku daného zboží, což by v případě elektřiny mělo krajně negativní důsledky nejenom pro ekonomiku, ale pro život všech obyvatel. Zmrazení cen na jejich netržní hodnotě by vedlo ke ztrátě konkurenceschopnosti naší energetiky a v důsledku toho i celého národního hospodářství.

Druhým faktorem, který v podstatě brání jinému než tržnímu určení ceny elektřiny ČEZ je, že by to představovalo poškození zájmů akcionářů společnosti.

Zákaz vývozu je navíc v rozporu s principy Evropské unie, jíž je ČR členem. Tudíž je tato možnost prakticky nereálná.

Nepomohlo by domácím firmám i domácnostem zmrazení cen elektřiny ČEZ?

Pomineme–li negativní ekonomické důsledky zmrazování cen, končící nedostatkem elektřiny, je nutno se také ptát, na jaké úrovni by ceny měly být zmrazovány a kdo by se s takovým úkolem mohl zdárně vypořádat v situaci, kdy existují desítky dodavatelů elektřiny?

Různí dodavatelé elektřiny přitom fungují za různých ekonomických podmínek, mají různé subdodavatele, mají celou řadu různých tarifů a služeb souvisejících s elektřinou. Jen těžko lze předpokládat, že by se podařilo nalézt jednotnou „spravedlivou“ cenu elektřiny a služeb, se kterou by byly spokojeni všichni odběratelé elektřiny.