Další otázky

Tato sekce obsahuje otázky, které se nevešly do ostatních částí - např. otázky k Zelené energii, obnovitelným zdrojům a dalším tématům.

Proč ČEZ mate veřejnost celou řadou svých aktivit, např. nepřehlednými účty za elektřinu?

Právě naopak, na účtech za elektřinu je zcela jasně a transparentně uvedeno, za co a komu zákazník platí. Nalezne zde tedy jak regulované složky ceny (distribuce, systémové služby, krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a činnost operátora trhu) a neregulovanou cenu silové elektřiny.

Skupina ČEZ nabízí všem svým zákazníkům vysoce kvalitní servis jak prostřednictvím „kamenných“ Zákaznických center Skupiny ČEZ, tak telefonického Zákaznického call centra. Pracovníci těchto zákaznických služeb Skupiny ČEZ jsou připraveni poskytnout veškeré informace a vysvětlení týkající se mimo jiné i vyúčtování plateb za elektřinu.

Je příčinou vysokých zisků ČEZ, že získal v minulém období na úkor jiných odvětví enormní množství emisních povolenek, které sám nevyužil, zobchodoval je s velkým ziskem a veškeré ztráty i rizika započetl do cen?

Úvaha o započítávání cen povolenek do ceny je nesprávná. Cena elektřiny se vyvíjí na základě podmínek na evropském trhu s elektřinou.

Druhou věcí je využití povolenek. Zde ČEZ profitoval z toho, že dokázal snížit své emise CO2 a zároveň s povolenkami velmi dobře obchodoval. Výsledkem těchto kroků byl pak zisk. Tento přístup (tj omezení emisí a kompenzování nákladů s tím spojených prodejem povolenek) je jedním ze smyslů existence povolenek.

Proč na jedné straně hrozíte růstem spotřeby a nedostatkem elektřiny, ale na druhé straně vůbec nepočítáte s úsporami energie?  

Je nutno konstatovat, že nárůst spotřeby elektřiny přímo souvisí s růstem národního hospodářství (a růst HDP je současně také cílem všech vlád). Případné úspory energie tuto závislost spotřeby elektřiny na růstu HDP neovlivňují. Navíc, spoléhat se při plánování budoucí kapacity elektráren na to, že firmy a domácnosti budou drasticky šetřit a omezovat se ve spotřebě, by bylo nezodpovědné. Důraz na šetření elektřinou ve společnosti existuje již mnoho let, k výraznému poklesu spotřeby však nevede.

Proč se neorientujete na využívání obnovitelných zdrojů energie?

Skupina ČEZ klade značný důraz na obnovitelné zdroje energie a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve Skupině ČEZ roste. V roce 2015 bylo ve výrobnách z obnovitelných zdrojů (využívající vodu, vítr, slunce, bioplyn, biomasu) vyprodukováno více než 2 TWh elektřiny.

Odborné studie však dokazují, že potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR je značně omezený a to zejména z důvodu fyzikálních limitů na našem území. Například pokud je o malé vodní elektrárny (do 10 MW výkonu), jejich celkový využitelný potenciál výroby v ČR je odhadován na cca 0,5 TWh ročně. Maximální potenciál celkového výkonu všech větrných elektráren v ČR je odhadován na 600 – 1000 MW (tedy sotva na úrovni výkonu 1 bloku ETE; na rozdíl od jaderné však větrná elektrárna vyrábí elektřinu jen pokud fouká vítr). Skupina ČEZ proto primárně rozvíjí obnovitelné zdroje energie v zahraničních zemích s příznivějšími klimatickými podmínkami.

Výroba spoluspalováním biomasy je zase limitována plochou potřebnou k vypěstování dostatečného množství rostlin. Pokud bychom chtěli např. roční produkci elektrické energie jednoho 1000 MW jaderného bloku nahradit spalováním biomasy, bylo by jí k tomu zapotřebí 3 miliony tun, což by představovalo osázet plochu cca 250 000 ha – to je bezmála rozloha celého Libereckého kraje (316 300 ha). Rozvojový potenciál biomasy má tedy také své limity.

Obnovitelné zdroje mají společnou vlastnost s jadernou energetikou – obě jsou vůči životnímu prostředí maximálně ohleduplné. Jaderné elektrárny však navíc disponují dostatečnou energetickou kapacitou.