Prodej bytového fondu

Informace k prodeji bytového fondu v roce 2016.

Mýty vers. skutečnosti

Dopis nájemníkům ze dne 15. srpna 2016:

Vážení nájemníci,

rádi bychom v souvislosti se zahájeným procesem prodeje bytových domů na Sídlišti Písnice a na adrese Bělocerkevská ve Vršovicích pokračovali ve slíbeném dialogu s vámi a poskytli k celé věci podrobnější informace. Chtěli bychom současně touto cestou rozptýlit i obavy, které na základě některých kolujících mýtů mohou vznikat. Tyto nepravdy se objevily v některých médiích a bohužel je místo věcných a skutečných argumentů používá také iniciativa Moje Písnice.

Dovolte, abychom nejdříve krátce shrnuli důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly. Skupina ČEZpodniká a je odborníkem v energetice. Na toto podnikání se také maximálně soustředí a postupně utlumuje jiné aktivity. Již několik let proto probíhá odprodej bytů, které ČEZ po celé České republice historicky získal pro své zaměstnance, ale kteří v nich už většinou dávno nebydlí. V případě prodeje souboru nemovitostí v lokalitě Písnice a Vršovice mají stávající nájemníci, pokud podají společnou nabídku, samozřejmě možnost zúčastnit se soutěže. Vzhledem k tomu, že Skupina ČEZ je nucena chovat se vůči všem svým akcionářům jako řádný hospodář však nemůžeme okruh případných zájemců ve veřejné soutěži omezovat. Jinak hrozí žaloby od našich menšinových akcionářů z důvodu nehospodárného nakládání s jejich majetkem.

Mýtus číslo 1: ČEZ už je s někým domluven

SKUTEČNOST: Jde o férovou soutěž

Skupina ČEZ pořádá veřejnou soutěž a má zájem, aby se do ní přihlásilo co nejvíc zájemců. ČEZ s nikým předem o prodeji nejednal ani nejedná. Z povahy vyhlášené veřejné soutěže to ani není možné. Vyhlásili jsme veřejnou soutěž a čekáme nyní na nabídky.

Mýtus číslo 2: vystěhovávání nájemníků

SKUTEČNOST: Práva nájemníků zůstanou zachována

Naprosto liché jsou obavy, že případný nový vlastník může přikročit ke svévolnému vystěhovávání nájemníků. Proč? Všichni nájemci mají uzavřené nájemní smlouvy, které přejdou ze zákona na nového vlastníka, a ten bude v postavení pronajímatele. Nový vlastník pak může nájemní vztah ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů (například neplatí-li nájemce nájemné apod.), nemůže tedy nájemce jen tak vystěhovat. I takový nájemce má navíc právo domáhat se u soudu, aby přezkoumal, zda je podaná výpověď oprávněná.  Plných 587 z celkových 739 písnických bytů určených k prodeji, tj. 80 procent nájemníků, má smlouvy na dobu neurčitou. Z Vršovic to je 25 z 33 nájemníků. I v případě smluv na dobu určitou ale nemá z logiky věci případný nový majitel důvod nájemníkovi – pokud ten řádné platí nájem – smlouvu neprodloužit a připravit se tím o příjem z nájmu.

Ze zákona také vyplývá, že v případě, že by chtěl nový majitel byt rozdělit na jednotky a rozprodávat je, musí tento vlastník nabídnout byty k prodeji přednostně stávajícím nájemníkům.

Mýtus číslo 3: rychlé zvyšování nájemného

SKUTEČNOST: Zvyšování nájmů omezuje zákon
Zcela nepodložené jsou také obavy, že nový majitel může začít nájemníkům rapidně zvyšovat nájmy. To opět ze zákona nelze. Majitel může nájemné zvýšit pouze ve dvou případech. Zaprvé – pokud s tím souhlasí i nájemce. Zadruhé – majitel může navrhnout zvýšení nájemného do výše srovnatelné s výší obvyklou v dané lokalitě, ale toto nájemné se nesmí zvednout o víc než 20 procent za poslední tři roky. Pokud ale s tímto zvýšením nájemce nesouhlasí, rozhodne soud. Nájmy na sídlišti Písnice jsou již nyní na tržní úrovni, tedy na úrovni srovnatelné s výší obvyklou v dané lokalitě.

Mýtus číslo 4: zablokované komunikace

SKUTEČNOST: Volné příjezdové cesty jsou zaručeny

Na místě není ani hrozba, že nový majitel souvisejících nemovitostí a pozemků v lokalitě zablokuje spojující komunikace. Připravená kupní smlouva v tomto bodě jasně říká: prodávající prohlašuje a kupujícího výslovně upozorňuje, že jednotlivé betonové, asfaltové či jiné cesty vedoucí přes kterýkoli touto smlouvou prodávaný pozemek a současně spojující místní komunikace s nemovitostmi třetích osob a zajišťující tak nezbytný přístup, jsou z povahy věci veřejně přístupnými účelovými komunikacemi dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to se všemi důsledky z toho pro vlastníka pozemků plynoucími. Prodávající v této souvislosti kupujícího upozorňuje, že k užívání těchto přístupových cest, způsobem výše popsaným, udělil souhlas, kterým bude po nabytí vlastnictví k pozemkům vázán kupující. Tedy zablokování přístupu ke stávajícím objektům není možné.

Mýtus číslo 5: masivní výstavba kvůli stanici metra

SKUTEČNOST: Novou výstavbu reguluje územní plán

Spekulace o budoucí výstavbě na pozemcích určených k prodeji v rámci souboru nemovitostí jsou nepodložené. Stavět lze podle zákona jen na pozemcích k tomu vyznačených v územním plánu, který vydává zastupitelstvo obce. Pokud není v územním plánu plocha označena jako zastavitelná, není možné na ní stavět. Plochy prodávané společně s bytovým fondem v Písnici jsou již velmi hustě zastavěny, jediná větší prázdná plochá je v blízkosti ulic Na Šejdru, Mezi Domy a Výletní, jedná se o zeleň s pěšími komunikacemi. Ta je však v územním plánu označena jako NEZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ. Pod většinou zbylé plochy jsou navíc vedeny inženýrské sítě (horkovody, vodovod, kanalizace). Technicky je tedy taková výstavba obtížně realizovatelná a současně by se výrazně rozšiřoval okruh dotčených subjektů, jejichž souhlas v této věci by byl nutný. Je zde navíc již také naplánovaná a v plánu zanesená cyklostezka. I vzhledem k dalším omezením je maximální reálně zastavitelná plocha na celém prodávaném území 400 m2, a to pouze dvoupodlažní zástavbou. Jedná se však jen o teoretickou možnost povolenou územním plánem, v současnosti stavba připravována není a nemusí k ní reálně dojít nikdy.

Vážení nájemníci, děkujeme za čas, který jste věnovali tomuto dopisu. Uvědomujeme si, že se pro Vás jedná o citlivou záležitost. Rádi bychom ale oddělili mýty a smyšlenky od faktů a doufáme, že se nám to tímto dopisem alespoň částečně podařilo. Zároveň jsme na společné jednání pozvali zástupce městské části, zástupce iniciativy Moje Písnice a důvěrníky za jednotlivé bytové domy či vchody.

Další otázky a odpovědi k probíhajícímu prodeji naleznete na této webové stránce: www.cez.cz/prodej-bytu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, pošlete nám je prosím na emailovou adresu prodeje.nemovitosti {zavináč} cez {tečka} cz nebo na fyzickou adresu ČEZ Korporátní služby, s. r. o. , U Plynárny 1388/18, Praha 4, PSČ: 140 00.

Prodej bytového fondu - Písnice

Kterých nemovitostí se prodej týká?

Prodej se týká bytového fondu v Praze – Písnici, který čítá více než 739 bytů, přičemž součástí prodeje bytového fondu jsou i s ním související pozemky a pohledávky.  Bytový fond bude prodáván jako celek, a to formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Jde o prodej poslední velké části bytů ve vlastnictví ČEZ, kdy ČEZ již realizoval prodej 7 000 bytů z celkových 8 000 bytů, které původně vlastnil. Paralelně s bytovým fondem v Písnici prodává ČEZ i přilehlé obchodní centrum.

Proč jste se rozhodli k prodeji právě teď?

Skupina ČEZ se v souladu s aktuální strategií soustředí výhradně na svůj hlavní byznys, kterým je energetika, případně na byznysové oblasti, které s energetikou přímo souvisí, a to správa nemovitostí není. S ohledem na tuto strategii není důvod nadále bytový fond i s ohledem na s tím spojené náklady spravovat.

V roce 2003 jste byty v Písnici nabízeli nájemníkům k prodeji, proč z toho nakonec sešlo?

Poté, co ČEZ v roce 2003 nabídnul nájemcům bytový fond ke koupi, obdržel od třetího subjektu nevyžádanou nabídku na koupi, a to za cenu vyšší než bylo nabídnuto nájemcům. ČEZ byl nucen v důsledku toho prodej pozastavit, neboť prodej za cenu nižší, než by mohl dosáhnout, by byl v rozporu s péčí řádného hospodáře. Současně ČEZ nemohl v prodeji dále pokračovat, neboť bytová družstva založená nájemci za účelem koupě podala proti ČEZ žaloby s návrhy na předběžná opatření, a tak byl prodej na téměř deset let zablokován.

Po neuskutečněném prodeji jste se s nájemníky soudili, komu dal soud za pravdu?

Po neuskutečněném prodeji byla na ČEZ podána řada žalob ze strany založených družstev, které měly zájem bytové domy odkoupit. ČEZ ve všech sporech uspěl a tyto spory jsou již pravomocně ukončeny. Soudy opakovaně rozhodly, že ČEZ neměl povinnost bytové domy družstvům prodat.

Mohou v rámci aktuálního prodeje podat nabídku i současní nájemníci?

Okruh osob, které budou mít zájem účastnit se veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, není nijak omezen. Jedinými kritérii (kromě splnění základních kvalifikačních předpokladů) jsou nejvyšší nabídnutá cena a skutečnost, že bude odkoupen jediným zájemcem celý bytový fond, včetně souvisejících pozemků a pohledávek.

Co když bude chtít nový vlastník současné nájemníky vystěhovat?

Změnou vlastníka bytového fondu se na postavení nájemců nic nezmění. Všichni nájemci mají uzavřené nájemní smlouvy, které přejdou ze zákona na nového vlastníka, a ten bude v postavení pronajímatele. Nový vlastník pak může nájemní vztah ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů (např. neplatí-li nájemce nájemné, apod.), nemůže tedy nájemce jen tak vystěhovat. I takový nájemce má navíc právo domáhat se u soudu, aby přezkoumal, zda je podaná výpověď oprávněná. 

Bude ještě někdy v budoucnu možné byty jednotlivě odkoupit?

Pokud by nový vlastník následně rozdělil bytový dům na bytové jednotky a rozprodával je, má nájemce při prvním převodu předkupní právo k takové jednotce, což znamená, že si může bytovou jednotku přednostně od vlastníka za nabízenou cenu koupit.

V minulosti jste byty nájemníkům za výhodnějších podmínek prodávali, co se nyní změnilo?

Při prodeji bytů postupuje společnost ČEZ vždy s péčí řádného hospodáře, přičemž tvorba ceny v jednotlivých regionech respektuje lokální podmínky na trhu nemovitostí, tržní cenu obvyklou v místě a čase, jakož i nabídku a poptávku po nemovitostech v dané lokalitě.

Existuje hrozba, že nový vlastník bude zvyšovat nájemné?

Obecně je možné uvést, že se zvyšování nájemného bude primárně řídit příslušnou uzavřenou smlouvou, tj. dohodou nájemce a pronajímatele s výjimkou uvedenou níže. Až následně nastupuje zákonná úprava s limity uvedenými rovněž níže.

K samotnému dotazu je tedy možné odpovědět následovně:

Předně je třeba uvést obecný princip, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), na nového vlastníka bytů přejdou práva a povinnosti ze stávajících nájemních smluv jako celek, včetně související zákonné úpravy těchto práv a povinností. Nový vlastník tedy bude oprávněn zvyšovat nájemné jenom do té míry, jako by jej byl oprávněn zvyšovat vlastník stávající, pokud by byty prodány nebyly.

Dále platí, že vlastník může jednostranně nájemné zvýšit

 • způsobem sjednaným v nájemní smlouvě, byl-li sjednán,
 • způsobem obsaženým v zákoně, nebyl-li způsob zvýšení nájemného sjednán smluvně.

Pokud se jedná o smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původního zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. před 1.1.2014, pak platí:

 • byl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, uplatní se tento způsob,
 • nebyl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, či nebyl nájem stanovený soudním rozhodnutím, ale byl stanoven na základě zvláštního právního předpisu, je třeba již využít mechanismus dle nového ust. § 2249 NOZ, resp. konkrétně ust. 2249 odst. 3 NOZ.

Pokud se jedná o smlouvy sjednané za účinnosti již nového zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), tj. od 1.1.2014, platí v zásadě totožné:

 • byl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, uplatní se tento způsob,
 • nebyl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, je třeba využít mechanismus dle ust. § 2249 NOZ.

Mechanismus zvyšování nájemného dle ust. § 2249 je následující, uvádíme doslovné znění zákona:

(1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

(3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

K těmto poměrně pregnantně stanoveným podmínkám zákonného zvyšování nájemného postačí pro úplnost sdělit, jsou z pohledu pronajímatele poměrně přísné (omezení zvýšení max. na obvyklé nájemné v místě a čase a současně max. o 20 % za poslední 3 roky). Prováděcím předpisem stanovícím podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pak rozumí prováděcí nařízení vlády č. 453/2013.

Obecně je třeba též sdělit, že i pokud bylo sjednáno smluvní jednostranné zvyšování nájemného, ať již za původní či nové právní úpravy, lze dovodit, že toto zvyšování je limitováno do výše odpovídající obvyklému nájemnému v místě a čase, maximálně do výše mírně vyšší (zde srov. např. ochrana nájemce dle 2239 NOZ proti zjevně nepřiměřeným povinnostem, ochrana spotřebitele dle 1813 a násl. NOZ proti ujednáním zakládajícím nerovnováhu v právech a povinnostech v neprospěch spotřebitele, popř. srov. obecná ustanovení NOZ chránící smluvní strany proti neúměrnému zkrácení či lichvě). Domníváme se proto, že kdyby nájemce napadl nepřiměřeně vysoké smluvní zvyšování nájemného u soudu (byť by jej předtím v nájemní smlouvě odsouhlasil), pravděpodobně by se domohl jeho zrušení.

Máte už vytipováno, kdo by se o koupi mohl zajímat?

Prodej proběhne formou standardního nabídkového řízení a nabídky všech zájemců budeme hodnotit. Žádné potenciální zájemce nefavorizujeme ani neodmítáme. Záležet bude na tom, kdo jakou nabídne cenu a zda dodrží podmínky výběrového řízení.

Koordinujete nějak váš záměr prodat bytový fond s dotčenou městskou částí?

Ano, s radnicí jsme vedli osobní jednání a informovali jsme ji o rozhodnutí o prodeji.

Jaký je časový plán vašeho prodejního záměru? Do kdy mohou zájemci podávat nabídky, jak dlouho potom bude trvat jejich vyhodnocení a kdy dojde k samotnému prodeji?

Prodej proběhne formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Podmínky soutěže, včetně lhůty k podání nabídky, jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.naxos.cz. Ukončení prodeje předpokládáme koncem roku 2016, případně v prvním čtvrtletí roku 2017.

Prodej bytového fondu - Vršovice

Kterých nemovitostí se prodej týká?

Prodej se týká bytového domu v Praze – Vršovicích, který zahrnuje 33 bytů. Bytový fond bude prodáván jako celek, a to formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Jde o prodej poslední velké části bytů ve vlastnictví ČEZ, kdy ČEZ již realizoval prodej 7 000 bytů z celkových 8 000 bytů, které původně vlastnil.

Proč jste se rozhodli k prodeji právě teď?

Skupina ČEZ se v souladu s aktuální strategií soustředí výhradně na svůj hlavní byznys, kterým je energetika, případně na byznysové oblasti, které s energetikou přímo souvisí, a to správa nemovitostí není. S ohledem na tuto strategii není důvod nadále bytový fond i s ohledem na s tím spojené náklady spravovat.

Mohou v rámci aktuálního prodeje podat nabídku i současní nájemníci?

Okruh osob, které budou mít zájem účastnit se veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, není nijak omezen. Jedinými kritérii (kromě splnění základních kvalifikačních předpokladů) jsou nejvyšší nabídnutá cena a skutečnost, že bude odkoupen jediným zájemcem celý bytový fond, včetně souvisejících pozemků a pohledávek.

Co když bude chtít nový vlastník současné nájemníky vystěhovat?

Změnou vlastníka bytového fondu se na postavení nájemců nic nezmění. Všichni nájemci mají uzavřené nájemní smlouvy, které přejdou ze zákona na nového vlastníka, a ten bude v postavení pronajímatele. Nový vlastník pak může nájemní vztah ukončit jen ze zákonem stanovených důvodů (např. neplatí-li nájemce nájemné, apod.), nemůže tedy nájemce jen tak vystěhovat. I takový nájemce má navíc právo domáhat se u soudu, aby přezkoumal, zda je podaná výpověď oprávněná. 

Bude ještě někdy v budoucnu možné byty jednotlivě odkoupit?

Pokud by nový vlastník následně rozdělil bytový dům na bytové jednotky a rozprodával je, má nájemce při prvním převodu předkupní právo k takové jednotce, což znamená, že si může bytovou jednotku přednostně od vlastníka za nabízenou cenu koupit.

V minulosti jste byty nájemníkům za výhodnějších podmínek prodávali, co se nyní změnilo?

Při prodeji bytů postupuje společnost ČEZ vždy s péčí řádného hospodáře, přičemž tvorba ceny v jednotlivých regionech respektuje lokální podmínky na trhu nemovitostí, tržní cenu obvyklou v místě a čase, jakož i nabídku a poptávku po nemovitostech v dané lokalitě.

Existuje hrozba, že nový vlastník bude zvyšovat nájemné?

Obecně je možné uvést, že se zvyšování nájemného bude primárně řídit příslušnou uzavřenou smlouvou, tj. dohodou nájemce a pronajímatele s výjimkou uvedenou níže. Až následně nastupuje zákonná úprava s limity uvedenými rovněž níže.

K samotnému dotazu je tedy možné odpovědět následovně:

Předně je třeba uvést obecný princip, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), na nového vlastníka bytů přejdou práva a povinnosti ze stávajících nájemních smluv jako celek, včetně související zákonné úpravy těchto práv a povinností. Nový vlastník tedy bude oprávněn zvyšovat nájemné jenom do té míry, jako by jej byl oprávněn zvyšovat vlastník stávající, pokud by byty prodány nebyly.

Dále platí, že vlastník může jednostranně nájemné zvýšit

 • způsobem sjednaným v nájemní smlouvě, byl-li sjednán,
 • způsobem obsaženým v zákoně, nebyl-li způsob zvýšení nájemného sjednán smluvně.

Pokud se jedná o smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původního zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. před 1.1.2014, pak platí:

 • byl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, uplatní se tento způsob,
 • nebyl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, či nebyl nájem stanovený soudním rozhodnutím, ale byl stanoven na základě zvláštního právního předpisu, je třeba již využít mechanismus dle nového ust. § 2249 NOZ, resp. konkrétně ust. 2249 odst. 3 NOZ.

Pokud se jedná o smlouvy sjednané za účinnosti již nového zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), tj. od 1.1.2014, platí v zásadě totožné:

 • byl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, uplatní se tento způsob,
 • nebyl-li sjednán způsob zvýšení nájemného, je třeba využít mechanismus dle ust. § 2249 NOZ.

Mechanismus zvyšování nájemného dle ust. § 2249 je následující, uvádíme doslovné znění zákona:

(1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

(3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.

K těmto poměrně pregnantně stanoveným podmínkám zákonného zvyšování nájemného postačí pro úplnost sdělit, jsou z pohledu pronajímatele poměrně přísné (omezení zvýšení max. na obvyklé nájemné v místě a čase a současně max. o 20 % za poslední 3 roky). Prováděcím předpisem stanovícím podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pak rozumí prováděcí nařízení vlády č. 453/2013.

Obecně je třeba též sdělit, že i pokud bylo sjednáno smluvní jednostranné zvyšování nájemného, ať již za původní či nové právní úpravy, lze dovodit, že toto zvyšování je limitováno do výše odpovídající obvyklému nájemnému v místě a čase, maximálně do výše mírně vyšší (zde srov. např. ochrana nájemce dle 2239 NOZ proti zjevně nepřiměřeným povinnostem, ochrana spotřebitele dle 1813 a násl. NOZ proti ujednáním zakládajícím nerovnováhu v právech a povinnostech v neprospěch spotřebitele, popř. srov. obecná ustanovení NOZ chránící smluvní strany proti neúměrnému zkrácení či lichvě). Domníváme se proto, že kdyby nájemce napadl nepřiměřeně vysoké smluvní zvyšování nájemného u soudu (byť by jej předtím v nájemní smlouvě odsouhlasil), pravděpodobně by se domohl jeho zrušení.

Máte už vytipováno, kdo by se o koupi mohl zajímat?

Prodej proběhne formou standardního nabídkového řízení a nabídky všech zájemců budeme hodnotit. Žádné potenciální zájemce nefavorizujeme ani neodmítáme. Záležet bude na tom, kdo jakou nabídne cenu a zda dodrží podmínky výběrového řízení.

Koordinujete nějak váš záměr prodat bytový fond s dotčenou městskou částí?

Ano, s radnicí jsme vedli osobní jednání a informovali jsme ji o rozhodnutí o prodeji.

Jaký je časový plán vašeho prodejního záměru? Do kdy mohou zájemci podávat nabídky, jak dlouho potom bude trvat jejich vyhodnocení a kdy dojde k samotnému prodeji?

Prodej proběhne formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Podmínky soutěže, včetně lhůty k podání nabídky, jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.naxos.cz. Ukončení prodeje předpokládáme koncem roku 2016, případně v prvním čtvrtletí roku 2017.