ČEZ zásadně změní postup při odhalování černých odběrů NTZ v dnešní podobě skončí

Generální ředitel společnosti ČEZ Martin Roman dnes rozhodl zásadně změnit postup ČEZ při odhalování neoprávněných odběrů elektřiny. Na základě všech dostupných informací a analýz jsme sice stále přesvědčeni, že činností NTZ zákon porušen nebyl, avšak snaha postupovat vůči neoprávněným odběrům elektřiny co nejefektivněji a maximálně využít kompetence dané energetickým zákonem, se skutečně v některých případech mohla jevit jako necitlivé jednání se zákazníky s nepřiměřenou tvrdosti.

„Těchto případů litujeme a učiníme zásadní opatření, aby se nemohly opakovat. Korektnost a vstřícnost musí stále být součástí genofondu společnosti ČEZ, součástí psaných i nepsaných pravidel fungování firmy“, uvedl generální ředitel společnosti ČEZ Martin Roman. „To si musí uvědomovat každý z našich zaměstnanců od generálního ředitele až po odečítače elektroměrů.“, dodal.

Černým odběrům musí ČEZ bránit, protože tím hájí zájmy poctivých zákazníků a protože mu to ukládá zákon. Současná opatření zajistí, že nebude pochyb o tom, že postupuje podle zákona, korektně a eticky. Společnost ČEZ s okamžitou platností pozastavuje až do odvolání odpojování neoprávněných odběratelů, u nichž došlo ke kvalifikovanému zásahu do elektroměru nebo odběru mimo měřící zařízení, přestože jí to energetický zákon umožňuje. Vymění elektroměr a náhradu škody bude vymáhat standardním právním postupem. Při jednání se zákazníky budou kontroloři ČEZ citlivěji přihlížet k individuální situaci (zdravotní stav) místo toho, aby automaticky aplikovali jednotná pravidla. Všichni kontroloři společnosti ČEZ podepíší jako součást svých pracovních smluv etický kodex, který je zaváže ke korektnímu a vstřícnému jednání se zákazníky. Případné excesy zaměstnanců v dané oblasti budou považovány za hrubé porušení pracovní kázně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Za současné situace považujeme kromě změny vlastní praxe při odhalování neoprávněných odběrů elektřiny za důležité, aby byla vytvořena podrobná právně závazná pravidla takového postupu, která by poskytla potřebnou míru právní jistoty jak společnosti ČEZ a ostatním distributorům elektřiny, tak všem zákazníkům včetně těch, kteří selhali a elektřinu odebírali neoprávněně. Požádáme také, aby se na posouzení nových pravidel energetické kontroly a následným dohledem nad jejím fungováním podílely i státní orgány – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Státní energetická inspekce a Energetický regulační úřad.

Kromě toho společnost ČEZ iniciovala koncepční řešení neoprávněných odběrů elektřiny a plynu. ČEZ navrhl ostatním distributorům založení společného podniku, který by jednotně postupoval při kontrole a řešení neoprávněných odběrů a nahradit samostatné útvary NTZ. První pozitivní reakce ukazují ochotu i ostatních distributorů tento problém řešit.

Historie NTZ a její posouzení

Útvar NTZ byl zřízen v roce 2005 poté, co ČEZ převzal distribuční společnosti a musel začít řešit množící se krádeže elektřiny. Před koncem roku 2008 byla prioritou oddělení NTZ efektivita boje s černými odběry, snažil se využívat všech možností daných energetickým zákonem. To, že NTZ hranice zákona nepřestoupil, potvrdila i Státní energetická inspekce, když prověřila postup ČEZ v 94 případech, na které si prostřednictvím svého zástupce stěžovali neoprávnění odběratelé elektřiny, a shledala, že ČEZ v žádném z případů nepochybil.

V roce 2008 společnost ČEZ Distribuce postupy analyzovala a odstranila vše, co by v kontrolovaných subjektech mohlo vzbudit dojem, že jde o jakkoli nestandardní kontrolu. Podle nových pravidel platných od konce roku 2008 pracovníci NTZ odložili černé oděvy, jednání začali vést pouze v pracovní době a k odhaleným neoprávněným odběrům elektřiny zvali vždy Policii ČR.

Speciální tým jmenovaný generálním ředitelem ČEZ znovu prošetřuje všechny případy stížností a posoudíme, zda nedošlo k individuálním pochybením. Dále došlo již k několika přeřazením zaměstnanců NTZ, než bude šetření skončeno.

Pro nezávislé prošetření případů stížností na postup pracovníků NTZ ČEZ rovněž navrhuje vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců Ministerstva vnitra, Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu, ČEZ a zástupce zákazníků, kteří se cítí postupem NTZ poškozeni.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Zveřejněno
17
Únor 2010