Informační dokument o pojistném produktu ČEZ ASISTENT PLUS

Pojištění asistenčních služeb

Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Europ Asistance S.A. Irish Branch, 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko
registrována v Irish Company Registration Office pod číslem 907 089

Produkt: ČEZ ASISTENT PLUS

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné informace jsou uvedeny v Pojistných podmínkách pro pojištění asistenčních služeb PP-CEZP-1601.

O jaký druh pojištění se jedná?

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné informace jsou uvedeny v Pojistných podmínkách pro pojištění asistenčních služeb PP-CEZP-1601.

Co je předmětem pojištění?

Asistenční služby jsou poskytovány v případě havárie v domácnosti těmito profesemi:

 • instalatér;
 • elektrikář;
 • plynař;
 • topenář;
 • sklenář;
 • zámečník.;

Asistenční služby při poruše spotřebiče jsou zajištěny pro spotřebiče, které nejsou starší 10 let od data zakoupení jako nové věci a nepodléhají záručním podmínkám výrobce. Jedná se o tyto druhy zařízení:

 • lednice, chladnička, kombinovaná chladnička;
 • mraznička;
 • pračka; sušička prádla, pračka se sušičkou;
 • myčka nádobí;
 • sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné);
 • digestoř;
 • plynový kotel; průtokový ohřívač, ohřívač vzduchu;
 • televizor, set-top box;
 • zařízení pro příjem satelitního signálu pro televizní přenos.

U výše uvedené služby je hrazena doprava opraváře, práce, drobný materiál a náhradní díly, potřebné k opravě zařízení.

Pokud není možné zařízení opravit, vzniká klientovi nárok na úhradu časové ceny spotřebiče do zbývající výše limitu.

Celkový limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost je 10 000 Kč.

Na co se pojištění nevztahuje?

 • na běžné opravy, údržbu nebo preventivní opravy;
 • na případy, kdy oprava byla předepsána správními úřady;
 • na opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;
 • na úkony, které spadají do zákonných povinností vlastníka nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází domácnost;
 • na odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti;
 • na odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy zaviněnými jednáním člena pojištěné domácnosti či třetí osoby.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

 • Jsou-li služby organizovány jinak než přes asistenční centrálu, popřípadě organizace služeb není předem odsouhlasena, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit.
 • Nárok na pojistné plnění může být omezen, jestliže kvalitnímu a včasnému poskytnutí asistenčních služeb brání skutečnosti nezávislé na vůli asistenční centrály, např. vliv vyšší moci, změna právních předpisů v zemi události, rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy apod.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojištění se vztahuje na odběrné místo v České republice, které je u společnosti ČEZ Prodej a.s. vedeno ve smlouvě o dodávkách energie.  

Jaké mám povinnosti?

 • Učinit veškerá možná opatření k odvrácení či zamezení rozšíření jakékoli pojistné události.
 • V případě pojistné události je pojištěný, popř. oprávněná osoba, povinen o této skutečnosti neprodleně informovat asistenční centrálu na telefonním čísle: (+420) 221 586 500, které je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Při kontaktování asistenční centrály je volající povinen sdělit následující informace:
  • jméno a příjmení
  • číslo smlouvy
  • kontaktní telefonní číslo
  • adresu domácnosti, v níž došlo k pojistné události
  • popis situace v domácnosti a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení pojistné události.
 • Při poskytování asistenčních služeb spojených s pojistnou událostí je pojištěný, popř. oprávněná osoba povinen poskytnout asistenční centrále součinnost. V případě, kdy se neprokáže nárok pojištěného, popř. oprávněné osoby na poskytování asistenčních služeb a úhradu souvisejících nákladů, nebudou mu tyto asistenční služby poskytovány.

Kdy a jak provádět platby?

Platba pojistného je součástí pravidelného vyúčtování energií, ve kterém je samostatně uvedena.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Počátek a vznik jednotlivého pojištění každého pojištěného nastává následujícího dne podni souhlasu s přistoupením do pojištění.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a platí po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dodávce energií. Pojištění se automaticky prodlužuje o 12 kalendářních měsíců.

Pojištění zaniká kromě dalších důvodů uvedených v pojistných podmínkách zejména dnem zániku smlouvy o dodávce energií.

Jak lze smlouvu vypovědět?

Pojištění zaniká písemnou výpovědí zaslanou do 20. dne měsíce, výpovědní doba končí poslední den kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. V případě doručení výpovědi po 20. kalendářním dni v měsíci je pojištění ukončeno k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď je nutno podat prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách pojistníka www.cez.cz.

Ke stažení