Informační dokument o pojistném produktu ČEZ ASISTENT

Pojištění asistenčních služeb

Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Europ Asistance S.A. Irish Branch, 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko
registrována v Irish Company Registration Office pod číslem 907 089

Produkt: ČEZ ASISTENT

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné informace jsou uvedeny v Pojistných podmínkách pro pojištění asistenčních služeb VPP EA000811_3_1802 a ZPP EA000811_3_1802.

O jaký druh pojištění se jedná?

Skupinové pojištění asistenčních služeb ČEZ ASISTENT zajišťuje nepřetržitou pomoc v případě havárie v domácnosti či poruchy spotřebiče. Můžete se tak spolehnout na zajištění řemeslníka či specializovaného opraváře daného spotřebiče. Pojištění se vztahuje pouze k odběrnému místu, které je evidováno u společnosti ČEZ Prodej, a.s., ve smlouvě o dodávkách energie a dle rozhodnutí stavebního úřadu je určeno k bydlení.

Co je předmětem pojištění?

Asistenční služby jsou poskytovány v případě havárie v domácnosti těmito profesemi:

 • instalatér;
 • elektrikář;
 • plynař;
 • topenář;
 • zámečník.

Asistenční služby při poruše spotřebiče jsou zajištěny pro spotřebiče, které nejsou starší 10 let od data zakoupení jako nové věci a nepodléhají záručním podmínkám výrobce. Jedná se o tyto druhy zařízení:

 • lednice, chladnička, kombinovaná chladnička;
 • mraznička;
 • pračka; sušička prádla, pračka se sušičkou;
 • myčka nádobí;
 • sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné);
 • digestoř;
 • plynový kotel; průtokový ohřívač, ohřívač vzduchu.

Celkový limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost je 5 000 Kč.

Na co se pojištění nevztahuje?

 • na běžné opravy, údržbu nebo preventivní opravy;
 • na případy, kdy oprava byla předepsána správními úřady;
 • na opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;
 • na úkony, které spadají do zákonných povinností vlastníka nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází domácnost;
 • na odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti;
 • na odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy zaviněnými jednáním člena pojištěné domácnosti či třetí osoby;

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

 • Jsou-li služby organizovány jinak než přes asistenční centrálu, popřípadě organizace služeb není předem odsouhlasena, může pojišťovna snížit pojistné plnění nebo ho vůbec nevyplatit.
 • Nárok na pojistné plnění může být omezen, jestliže kvalitnímu a včasnému poskytnutí asistenčních služeb brání skutečnosti nezávislé na vůli asistenční centrály, např. vliv vyšší moci, změna právních předpisů v zemi události, rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy apod.

Kde se na Vás vztahuje pojistné krytí?

Pojištění se vztahuje na odběrné místo v České republice, které je u společnosti ČEZ Prodej a.s. vedeno ve smlouvě o dodávkách energie.  

Jaké máte povinnosti?

 • Učinit veškerá možná opatření k odvrácení či zamezení rozšíření jakékoli pojistné události.
 • V případě pojistné události je pojištěný, popř. oprávněná osoba, povinen o této skutečnosti neprodleně informovat asistenční centrálu na telefonním čísle (+420) 221 586 500, které je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Při kontaktování asistenční centrály je volající povinen sdělit následující informace:
  • jméno a příjmení
  • číslo smlouvy
  • kontaktní telefonní číslo
  • adresu domácnosti, v níž došlo k pojistné události
  • popis situace v domácnosti a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení pojistné události.

Při poskytování asistenčních služeb spojených s pojistnou událostí je pojištěný, popř. oprávněná osoba, povinen poskytnout asistenční centrále součinnost. V případě, kdy se neprokáže nárok pojištěného, popř. oprávněné osoby, na poskytování asistenčních služeb a úhradu souvisejících nákladů, nebudou mu tyto asistenční služby poskytovány.

Kdy a jak provádět platby?

Platba pojistného je součástí pravidelného vyúčtování energií, ve kterém je uvedena jako samostatná položka.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Počátek a vznik jednotlivého pojištění každého pojištěného počíná v 00:00 hodin dne, kdy byl pojištěný pojistníkem přihlášen do pojištění, a zaniká ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo ve 24:00 hodin dne, ke kterému byl pojištěný pojistníkem z pojištění odhlášen. Pojistné období je vždy jeden rok.

Pojištění je sjednáno na období do konce 12. kalendářního měsíce od počátku pojištění a platí po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dodávce energií. Pojištění se automaticky prodlužuje o další pojistné období, pokud nedojde k jeho ukončení.

Pojištění zaniká kromě dalších důvodů uvedených v pojistných podmínkách zejména dnem zániku smlouvy o dodávce energií.

Jak lze smlouvu vypovědět?

Pojištění zaniká dnem zániku smlouvy o dodávce energií.

Pojištění lze vypovědět na základě písemné výpovědi k poslednímu dni měsíce, ve kterém je výpověď doručena pojistníkovi; výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena nejpozději 20. kalendářní den v měsíci. V případě doručení výpovědi po 20. kalendářním dni v měsíci je pojištění ukončeno k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Pojištění zaniká také automaticky, a to v případě, kdy již pojištěný nesplňuje podmínky pro pojištění.

Ke stažení