Pojistné podmínky ČEZ ASISTENT PLUS (PP-CEZP-1601)

ČÁST A - VŠEOBECNÁ ČÁST

Článek 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1. Toto skupinové pojištění asistenčních služeb ČEZ Asistent Plus (dále jen „pojištění") je pojištěním majetku, řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, těmito Pojistnými podmínkami ČEZ Asistent Plus PP-CEZP-1601, pojistnou smlouvou a případnými dalšími písemnými ujednáními k této pojistné smlouvě.
 • 2. Pojistné podmínky ČEZ Asistent Plus PP-CEZP-1601(dále jen „PP-CEZP- 1601") tvoří spolu s pojistnou smlouvou jednotný právní dokument, který je třeba číst a aplikovat ve vzájemné souvislosti a jednotě. Od PP-CEZP-1601 se lze odchýlit v pojistné smlouvě, a to na základě písemného ujednání mezi pojistitelem a pojistníkem.

Článek 2 - VÝKLAD POJMŮ

Pro účely tohoto pojištění se níže uvedené pojmy vykládají vždy takto:

 • pojistitel: Europ Assistance S.A., se 1, promenade de la Bonette - 92230 Gennevilliers, Francie, registrována v Nanterreském registru firem pod ref. číslem B 403 147 903 prostřednictvím organizační složky Europ Assistance S.A. Irish Branch se sídlem v 4-8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko, vedená v Registru firem Irské Vlády pod ref. číslem 907 089;
 • pojistník: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem Duhová 1/425, 14053 Praha 4;
 • asistenční centrála: Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 121, 140 00
  Praha 4, Česká republika, IČ: 25287851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87094, která jménem a na účet pojistitele z jeho pověření poskytuje pojistné plnění pojištěným;
 • obchodní podmínky: obchodní podmínky pro dodávky elektřiny / zemního plynu pro odběratele elektřiny / zemního plynu v domácnosti;
 • odběratel: fyzická osoba, která má s Pojistníkem jako dodavatelem uzavřenu smlouvu o dodávce, na základě které odebírá elektřinu / zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti, a která se zavázala dodržovat obchodní podmínky;
 • smlouva o dodávce: smluvní vztah, na jehož základě dochází k dodávkám elektřiny nebo zemního plynu do odběrného místa specifikovaného a dále uvedeného ve smlouvě o přistoupení k pojištění
 • pojištěný: odběratel, který dal pojistníkovi souhlas s přistoupením do pojištění a s pojistníkem uzavřel smlouvu o přistoupení k pojištění ČEZ Asistent Plus (dále také jen „smlouva o přistoupení k pojištění"), a na něhož se vztahuje pojištění sjednané dle PP-CEZP-1601;
 • oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, je pojištěný, případně jiný člen domácnosti;
 • souhlas s pojištěním vyjádřený písemně: písemný souhlas pojištěného se vstupem do pojištění vyjádřený přihláškou do pojištění mezi jím a pojistníkem, nebo písemný souhlas pojištěného se vstupem do pojištění obsažený v Žádosti o dodatečné sjednání pojištění;
 • souhlas s pojištěním vyjádřený telefonicky: telefonické vyjádření pojištěného na informační linku pojistníka, že souhlasí se vstupem do pojištění;
 • pojištění škodové: pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události;
 • pojistná událost: nahodilá událost související s majetkem pojištěného, příp. oprávněné osoby, blíže specifikovaná v těchto PP-CEZP-1601, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění;
 • škodní událost: skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění z tohoto pojištění;
 • pojistné riziko: míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím;
 • pojistné: úplata za pojištění, kterou je pojistník povinen platit pojistiteli;
 • pojistná doba: doba, na kterou bylo pojištění sjednáno;
 • pojistné období: je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné;
 • pojistná smlouva: Pojistná smlouva č. 120628_ČEZ_JHH_001 o pojištění asistenčních služeb, včetně jejích příloh a dodatků;
 • korespondenční adresa: adresa trvalého bydliště nebo sídla, popř. jiná adresa písemně sdělená pojistiteli, na kterou pojistitel výhradně doručuje veškerou písemnou korespondenci; se zasíláním na korespondenční adresu je spojena funkce doručení;
 • kontaktní spojení: telefonické, e-mailové nebo jiné spojení, na které je pojistitel oprávněn zaslat svá sdělení;
 • pojistné plnění: peněžní či naturální plnění poskytnuté oprávněné osobě pojistitelem v ujednaném rozsahu v důsledku havárie, zablokování dveří nebo poruchy domácích spotřebičů v domácnosti pojištěného nebo oprávněné osoby;
 • hrubá nedbalost: jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či mohl a měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí škoda nastane; znalost vadnosti nebo škodlivosti vykonávané činnosti nebo jednání;
 • domácnost: je byt nebo rodinný dům, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a které jsou uvedeny jako odběrná místa ve smlouvě o přistoupení k pojištění mezi pojistníkem a pojištěným. Za domácnost se nepovažují společné prostory v domech s více než jedním bytem, jako například společné chodby, schodiště a výtahy, dále pak společné půdy, sklepy, kočárkárny, balkóny a terasy nebo společné garáže;
 • zajištění asistenčních služeb: forma pojistného plnění, kdy pojistitel prostřednictvím asistenční centrály provede úkony potřebné k poskytnutí asistenční služby pojištěnému nebo oprávněné osobě v rozsahu a dle limitů uvedených v Části B - Zvláštní části těchto PP-CEZP-1601, přičemž náklady služeb přesahující stanovené finanční limity budou uhrazeny pojištěným, příp. oprávněnou osobou;
 • smluvní dodavatel/dodavatel: právnická či fyzická osoba, která poskytuje asistenční služby či provádí práce, které jsou objednány asistenční centrálou a vykonávány pro pojištěného;
 • práce: asistenční služby, které má pojistitel prostřednictvím asistenční centrály zajistit pojištěnému v případě pojistné události;
 • havárie: nahodilá, nepředvídatelná porucha technického zařízení určeného k přívodu, akumulaci nebo odvodu energií a médií nutných k obvyklému užívání domácnosti, v jejímž důsledku došlo k přerušení dodávky v rozsahu znemožňujícím obvyklé užívání domácnosti nebo k úniku kapalin či plynů, který způsobil poškození domácnosti nebo jeho stavebních součástí v rozsahu znemožňujícím obvyklé užívání domácnosti nebo který by následně mohl způsobit škody na zdraví nebo škodu většího rozsahu na vybavení domácnosti; za havárii je považováno i zablokování dveří - událost, při které došlo k uzamčení či zabouchnutí hlavních vchodových dveří do domácnosti;
 • zablokování dveří: taková situace, kdy uzavřené hlavní vchodové dveře domácnosti není možno otevřít příslušným klíčem, nebo z důvodu ztráty příslušného klíče;
 • porucha domácího spotřebiče: nahodilá, nepředvídatelná porucha domácího
  spotřebiče, se kterou je spojena ztráta provozuschopnosti tohoto spotřebiče;
 • domácí spotřebič: technické zařízení, které je instalováno v domácnosti, které spotřebovává elektrickou energii a dále pak technické zařízení, ve kterém se spaluje zemní plyn pro účely tepelné úpravy pokrmů, vytápění, ohřevu užitkové vody. Domácími spotřebiči pro účely poskytování asistenčních služeb jsou tyto spotřebiče, v případě, že nejsou starší 10 let od data zakoupení jako nové věci v České republice, Slovenské republice, SRN, Rakousku, Polsku, a nepodléhají záručním podmínkám výrobce: lednice, chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, pračka kombinovaná se sušičkou prádla, myčka nádobí, elektrický sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř, plynový sporák nebo vařiče, průtokový ohřívač vody, zásobníkový ohřívač vody, plynový/elektrický kotel, plynový / elektrický ohřívač vzduchu, televizor, set-top box, zařízení pro příjem satelitního signálu pro televizní přenos;
 • drobný materiál: materiál použitý smluvním dodavatelem při řešení asistenční události jako zejména těsnění, těsnící vaty, šroubky, montážní pěny apod., nikoli však součástky nebo náhradní díly; za drobný materiál nejsou považovány náhradní klíče či zámky;
 • poplatek: poplatek, který se pojištěný zavázal pojistníkovi hradit na základě
  smlouvy o přistoupení k pojištění uzavřené mezi pojistníkem a pojištěným.

Článek 3 - ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ

 • 1. Pojištění je pojištěním majetku, je soukromým pojištěním a je sjednáváno jako pojištění škodové.
 • 2. Pojištění se sjednává na pojistné nebezpečí vzniku nahodilé události, které může vyvolat pojistnou událost. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou za trvání pojištění.
 • 3. Pojistné plnění poskytne pojistitel v rozsahu a v podobě naturálního nebo peněžního plnění dle příslušných ustanovení PP-CEZP-1601.
 • 4. Limit pojistného plnění uvedený v tabulce Přehled pojistného plnění představuje nejvyšší možnou částku, kterou pojistitel poskytne na každou pojistnou událost, jež nastane v době trvání pojištění, není-li dále uvedeno jinak. V tabulce Přehled pojistného plnění jsou rovněž uvedeny limity dílčích pojistných plnění, přičemž pojištěný.
 • 5. Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiky.
 • 6. Nárok na poskytování pojistného plnění vzniká za podmínky zajištění asistenčních služeb prostřednictvím asistenční centrály.
 • 7. V případech, kdy je zajištění asistenčních služeb prováděno bez předchozího nahlášení a schválení asistenční centrálou, nebudou vzniklé náklady pojištěnému zpětně hrazeny nebo jejich výše může být krácena a to do výše nákladů, které by pojistitel hradil, pokud by asistenční služby byly poskytnuty smluvním dodavatelem asistenční centrály.

Článek 4 - VZNIK A TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

 • 1. Každé jednotlivé pojištění může vzniknout na základě uzavřené přihlášky k pojištění k pojištění mezi pojistníkem a pojištěným.
 • 2. Počátek každého jednotlivého pojištění se stanoví:
  - a) 00:00 1. dne kalendářního měsíce následujícího po úhradě prvního pojistného, pokud byl zaplacen do 15. dne kalendářního měsíce, který byl stanoven pro jeho splatnost, nebo
  - b) 00:00 1. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po úhradě prvního pojistného, pokud byl zaplacen po 15. dni kalendářního měsíce, který byl stanoven pro jeho splatnost,
  a to za podmínky, že první pojistné bylo zaplaceno nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, který byl stanoven pro splatnost prvního pojistného, a to za podmínky, že současně dochází k dodávkám elektřiny nebo zemního plynu do odběrného místa specifikovaného ve smlouvě o přistoupení k pojištění na základě platné a účinného smluvního vztahu mezi pojistníkem a pojištěným.
 • 3. Každé jednotlivé pojištění se sjednává na dobu neurčitou a platí po dobu platnosti a účinnosti přihlášky k pojištění za předpokladu, že mezi pojistníkem a pojištěným je uzavřena platná a účinná smlouva o dodávce. Pojištění se automaticky prodlužuje o 12 kalendářních měsíců Pojištění lze ukončit, pokud jeden z účastníků (pojistník anebo pojištěný) zašle nejpozději 6 týdnů před požadovaným termínem ukončení pojištění písemné sdělení druhému účastníku, že trvá na ukončení pojištění.
 • 4. Počátek pojištění nemůže být sjednán na den, který předchází dni nabytí účinnosti pojistné smlouvy.
 • 5. Ustanovení zákona upravující přerušení pojištění v důsledku neuhrazení pojistného se pro pojištění sjednané dle PP-CEZP-1601 nepoužijí.
 • 6. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v době trvání pojištění.

Článek 5 - ZÁNIK KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO POJIŠTĚNÍ

 • 1. Pojištění zaniká:
  - a. dohodou pojistitele a pojistníka,
  - b. výpovědí doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, přičemž dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zanikne,
  - c. výpovědí ke konci pojistného období, bylo-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
  - d. výpovědí podanou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, přičemž dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba v délce 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zanikne,
  - e. nesouhlasem pojistníka se změnou výše pojistného uplatněným do 1 měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl, v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno,
  - f. odstoupením od pojistné smlouvy,
  - g. odmítnutím pojistného plnění ze strany pojistitele, v tom případě pojištění zanikne dnem doručení odmítnutí pojistného plnění, Pojisitel má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění; je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.
 • 2. Pojištění dále zaniká:
  - a. uplynutím pojistné doby,
  - b. zánikem pojistného nebezpečí,
  - c. smrtí pojištěného,
  - d. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem k zaplacení dlužného pojistného.
 • 3. Vedle způsobů stanovených zákonem nebo jinými právními předpisy pojištění
  zaniká:
  - a) zánikem smlouvy o přistoupení k pojištění uzavřené mezi pojistníkem a pojištěným;
  - b) výpovědí smlouvy o přistoupení k pojištění pojištěného anebo pojistníka; výpovědní doba končí poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručená druhému účastníku. Pojištěný je povinen výpověď učinit prostřednictvím vzorového formuláře dostupného na stránkách pojistníka (www.cez.cz);
  - c) v případě prodlení pojištěného s úhradou pojistného, kdy pojistné nebylo pojištěným zaplacen nejpozději do 22. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž nastala splatnost příslušného pojistného.
 • 4. Zánik pojištění jednotlivých pojištěných se stanovuje na 24:00 hodin dne zániku smlouvy o přistoupení k pojištění, pokud není v těchto PP-CEZP-1601, pojistné smlouvě nebo smlouvě o přistoupení k pojištění stanoveno jinak.
 • 5. Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění nemá vliv na trvání ostatních pojištění.

Článek 6 - POVINNOSTI PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI

 • 1. Pojištěný je povinen:
  - a. učinit veškerá možná opatření k odvrácení či zamezení zvětšení rozsahu jakékoli pojistné události;
  - b. bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně či telefonicky oznámit, že nastala pojistná událost, dát o ní pravdivé vysvětlení a podat důkazy o jejím vzniku a rozsahu;
  - c. spolu s oznámením o pojistné události zaslat pojistiteli řádně vyplněný škodní protokol s originály dokladů, jež jsou uvedeny v záhlaví tohoto protokolu, případně předložit další doklady, které si vyžádá asistenční centrála; případné náklady s tím související nese pojistník, příp. oprávněná osoba;
  - d. oznámit pojistiteli, je-li totéž riziko pojištěno zároveň u jiného pojistitele, uvést jeho jméno a údaje o sjednaném pojištění;
  - e. zabezpečit vůči jinému právo na náhradu újmy způsobené pojistnou událostí.
 • 2. Doklady vystavené osobou, která je manželem, rodičem, dítětem pojištěného nebo jinou osobou pojištěnému blízkou, nestačí k doložení pojistné události. Totéž platí o dokladech, které si pojištěný vystavil sám.
 • 3. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel prostřednictvím asistenční centrály právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
 • 4. Pojistitel je oprávněn, prostřednictvím asistenční centrály, odmítnout pojistné plnění v celém rozsahu, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění z výše uvedených důvodů pojištění zanikne.

Článek 7 - VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

 • 1. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v důsledku:
  - a. válečných událostí, občanské války, občanských nepokojů, vzpoury, povstání, nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace či v přímé souvislosti s těmito událostmi;
  - b. výtržnosti, kterou pojištěný příp. oprávněná osoba vyvolal, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal/a a pro kterou byl/a uznán/a vinným/vinnou;
  - c. zásahu státní moci nebo veřejné správy;
  - d. působení jaderné energie;
  - e. úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného.
  - f. epidemie nebo pandemie;
 • 2. Z prací a úkonů prováděných v pojištěné domácnosti, jejichž úhrada je předmětem plnění asistenční centrály dle příslušných ustanovení těchto PP- CEZP-1601, jsou vyloučeny práce následujícího charakteru (u těchto prací poskytne asistenční centrála pouze asistenci spočívající v zorganizování příslušných prací - úhradu služeb provádí oprávněná osoba):
  - a) běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy;
  - b) případy, kdy oprava byla předepsána správními úřady;
  - c) opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;
  - d) úkony požadované oprávněnou osobou spadající do zákonných povinností vlastníka nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází domácnost;
  - e) odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti;
  - f) odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy zaviněnými jednáním člena pojištěné domácnosti či třetí osoby.
 • 3. Z tohoto pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění v jakékoli souvislosti se škodami na movitých věcech, které tvoří vybavení nebo zařízení domácnosti.
 • 4. V případech, kdy je zajištění asistenčních služeb prováděno bez předchozího nahlášení a schválení asistenční centrálou, nebudou vzniklé náklady pojištěnému zpětně hrazeny; výjimečně jejich výše může být krácena, a to do výše nákladů, které by asistenční centrála hradila, pokud by služby byly poskytnuty jejím smluvním dodavatelem. Toto pojištění a příslušný závazek pojistitele a asistenční centrály poskytnout v případě pojistné události oprávněné osobě asistenční služby a pojistné plnění nenahrazuje a ani nemůže nahradit poslání útvarů či sborů zřízených ze zákona státními nebo místními orgány k zajišťování záchranných zdravotnických, hasičských, vyprošťovacích nebo průzkumných úkolů a za případné zásahy těchto útvarů není z tohoto pojištění poskytována žádná finanční ani jiná forma kompenzace.
 • 5. Náklady přesahující limity pojistných plnění uvedené v textu Části B - Zvláštní části těchto PP-CEZP-1601 budou uhrazeny pojištěným či oprávněnou osobou.

Článek 8 - DORUČOVÁNÍ

 • 1. Písemnosti si smluvní strany doručují prostřednictvím provozovatele poštovních služebna poštovní adresu, na níž se smluvní strana zdržuje, uvedenou v pojistné smlouvě, prokazatelně sdělenou druhou smluvní stranou po uzavření pojistné smlouvy nebo prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu. Pojistitel doručuje pojistníkovi písemnosti pouze na adresu v České republice.
 • 2. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje a písemnost se nepodařilo doručit, písemnost se uloží v místně příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem uložení, i když se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o tom informoval pojistitele, je písemnost doručena dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoručitelná, Odmítne-li adresát přijetí písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy adresát její přijetí odmítl.
 • 3. Pojistník a pojištěný jsou povinni neprodleně pojistiteli prostřednictvím asistenční centrály písemně oznámit změnu adresy pro doručování s tím, že není-li změna adresy oznámena, má se za to, že se adresát zdržuje na uvedené adrese, není-li jím prokázán opak.

Článek 9 - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 • 1. Právní jednání týkající se pojištění vyžaduje písemnou formu.
 • 2. Právním jednáním ve smyslu odst. 1 se rozumí zejm. všechna jednání nutná k uzavření pojistné smlouvy, změny a dodatky pojistné smlouvy, jednání týkající se zániku pojištění, jakož i písemné dotazy pojistitele týkající se zdravotního stavu, případně i další písemné dotazy na toho, kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu, tak i odpovědi na ně.
 • 3. Jakýkoli spor vyplývající z pojištění bude řešen u příslušného soudu v České republice a podle právních předpisů platných na území České republiky.
 • 4. Na základě a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pojistitel (jako správce) i asistenční centrála (jako zpracovatel) zpracovávají osobní údaje fyzických osob (pojistníků, pojištěných, oprávněných osob) a informují je o jejich právech jakožto subjektů údajů a o povinnostech správce nebo zpracovatele.
 • 5. Osobní údaje a citlivé osobní údaje (dále jen jako „osobní údaje"), které pojistitel i asistenční centrála zpracovávají, jsou důvěrné a jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost, stejně jako o údajích týkajících se sjednaného pojištění podle příslušných platných právních předpisů. Této povinnosti se mohou zbavit pouze se souhlasem osoby, jíž se tyto osobní údaje týkají, a na písemné vyžádání příslušných státních orgánů, správních úřadů a dalších subjektů. Tím není dotčeno právo pojistitele informovat prostřednictvím asistenční centrály o případných škodných a pojistných událostech zajistitele, příp. subjekty mezinárodního koncernu Europ Assistance.
 • 6. Zpracovávat osobní údaje bude pojistitel i asistenční centrála po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pojistného právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o archivnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetní a daňové předpisy apod.).
 • 7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření pojistného vztahu a pro plnění práv a povinností z něho vyplývajících. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pojištění zaniká.
 • 8. Pojistitel i asistenční centrála se zavazují učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby bylo zabráněno neoprávněnému a nahodilému přístupu jiných osob k osobním údajům, změně, zničení a ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů pojistníka, pojištěného i oprávnění osoby.
 • 9. Pojistitel i asistenční centrála poskytují při zpracovávání osobních údajů zejména níže uvedené záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů ve smyslu obsahu ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, tj. záruky:
  - a) počítačové bezpečnosti, tzn., že bude ke zpracování osobních údajů používat takové technické a programové prostředky, jejichž používání při vyloučení nepředvídatelných okolností eliminuje možnost zneužití osobních údajů,
  - b) komunikační bezpečnosti, tzn., že bude dodržovat taková opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich přenosu telekomunikačními kanály, jejichž povaha eliminuje při vyloučení nepředvídatelných okolností možnost zneužití osobních údajů,
  - c) konkrétní místo, kde budou zpracovávány osobní údaje, bude zabezpečeno před možností zneužití osobních údajů, tedy dostatečně zamezen přístup neoprávněných osob.

ČÁST B - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Článek 1 - PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

 • 1. Pojištění asistenčních služeb ČEZ Asistent Plus (dále jen „pojištění") je soukromým pojištěním majetku ve smyslu § 2849 a násl. občanského zákoníku a je sjednáváno jako škodové.
 • 2. Předmětem pojištění je technická asistence, jíž se rozumí zajištění asistenčních služeb v případě pojistné události v domácnosti.
 • 3. Pojistným nebezpečím z pojištění je havárie, zablokování dveří a porucha domácích spotřebičů.
 • 4. Účelem pojištění je poskytnutí pojistného plnění formou asistenčních služeb nebo peněžitého plnění v rozsahu a dle podmínek pojistné smlouvy nebo Části B - Zvláštní části těchto PP-CEZP-1601.

Článek 2 - HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI A POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

 • 1. V případě pojistné události je pojištěný, popř. oprávněná osoba povinen, kromě povinností uvedených v článku 6 Části A - Všeobecné části těchto PP- CEZP-1601, oznámit pojistnou událost asistenční centrále bez zbytečného odkladu telefonicky na číslo +420 221 586 500, které je klientům k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • 2. Při kontaktování asistenční centrály je volající povinen sdělit následující
  informace:
  - jméno a příjmení;
  - adresu odběrného místa (domácnosti);
  - kontaktní telefonní číslo;
  - popis události a okolnosti důležité k určení nejvhodnějšího řešení
  pojistné události
 • 3. V případě, kdy pojištěný, popř. oprávněná osoba požaduje poskytnutí pojistného plnění v rámci zpětné úhrady finančních nákladů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí, musí tak učinit písemně a to zasláním vyplněného formuláře, který mu na jeho žádost poskytne pojistitel na adresu:
  Europ Assistance s.r.o.
  ČEZ Asistent Plus
  Na Pankráci 1658/121
  140 00 Praha 4

Článek 3 - POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistnou událostí z pojištění se rozumí skutečnost, při níž dojde v důsledku pojistného nebezpečí uvedeného v čl. 1 odst. 3 Části B - Zvláštní části těchto PP- CEZP-1601 ke stavu nouze, tedy situaci, která vyžaduje bezodkladné řešení, neboť hrozí bezprostřední ohrožení domácnosti, a kterou není pojištěný nebo oprávněná osoba schopna řešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem.

Článek 4 - POMOC V PŘÍPADĚ HAVÁRIE

 • 1. V případě havárie zajistí asistenční centrála příjezd smluvního dodavatele na místo události a práce dodavatele, které jsou spojeny s odstraněním příčiny havárie. Specializace smluvních dodavatelů, které v rámci poskytování této asistenční služby asistenční centrála zajistí, jsou: instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář.
 • 2. Asistenční centrála uhradí za pojištěného, popř. oprávněnou osobu náklady spojené s prací a drobným materiálem smluvního dodavatele, spojené s odstraněním příčin havárie, maximálně však do výše 10 000 Kč. Náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele jsou hrazeny asistenční centrálou v plné výši.

Článek 5 - POMOC V PŘÍPADĚ ZABLOKOVÁNÍ DVEŘÍ

 • 1. V případě zablokování dveří zajistí asistenční centrála zásah smluvního dodavatele (zámečníka) v místě události, spojený s odemknutím dveří či dovozem náhradních klíčů.
 • 2. Pojištění se vztahuje na příjezd, práci, drobný materiál a odjezd smluvního dodavatele (zámečníka) do výše 10 000 Kč.
 • 3. Za drobný použitý materiál se ve smyslu tohoto článku považuje základní FAB vložka a/nebo sada dvou nových klíčů.
 • 4. Na požádání smluvního dodavatele je pojištěný, popř. oprávněná osoba povinen prokázat součinnost při ověření totožnosti ke zjištění, zda se nejedná o nelegální vniknutí do budovy nebo bytové jednotky či vozidla. Asistenční centrála není povinna poskytnout služby spojené se zablokováním dveří, nejsou-li odstraněny pochybnosti o oprávněnosti ke vstupu do domácnosti.

Článek 6 - POMOC V PŘÍPADĚ PORUCHY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

 • 1. V případě poruchy domácího spotřebiče zajistí asistenční centrála dodavatele pro opravu domácího spotřebiče.
 • 2. Nárok na poskytnutí služeb vzniká za současného splnění následujících podmínek:
  - a) porucha, která na domácím spotřebiči vznikla, brání v jeho využívání k účelu, ke kterému byl vyroben;
  - b) na spotřebič se již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem;
  - c) elektrospotřebič není starší 10 let, počítáno od data zakoupení spotřebiče jako nové věci;
 • 3. Asistenční centrála uhradí za pojištěného, popř. oprávněnou osobu náklady spojené s prací smluvního dodavatele a drobný materiál vč. celých náhradních dílů, spojené s odstraněním příčin poruchy domácího spotřebiče. Náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele jsou hrazeny asistenční centrálou v plné výši.
 • 4. V případě, že dodavatel vyslán asistenční centrálou potvrdí, že domácí spotřebič je následkem poruchy neopravitelný, popř. není ekonomické provádět opravu (pokud náklady na možnou opravu elektrického spotřebiče jsou vyšší než jeho časová cena), uhradí asistenční centrála pojištěnému popř. oprávněné osobě pojistné plnění ve výši časové hodnoty domácího spotřebiče.
 • 5. Časovou cenou elektrického spotřebiče se pro účely tohoto seznamu rozumí hodnota, která se vypočte jako rozdíl mezi pořizovací cenou nového spotřebiče v době jeho zakoupení, kterou pojištěný prokáže dokladem o zaplacení a částkou odpovídající stupni opotřebení, která je stanovena jako 0,5% ceny nového spotřebiče za každý měsíc jeho užívání. Pořizovací cenu
  domácího spotřebiče je pojištěný, popř. oprávněná osoba povinen prokázat dokladem o zakoupení domácího spotřebiče popř. potvrzením výrobce domácího spotřebiče (či prodejce, u kterého byl spotřebič původně zakoupen) o tom, že daný model spotřebiče byl v době, kterou pojištěný popř. oprávněná osoba deklaruje jako dobu zakoupení, v prodeji a jaká byla jeho doporučená distribuční cena.
 • 6. Maximální souhrnná výše pojistného plnění pro ods. 3 a ods. 4 tohoto článku je 10 000 Kč vč. DPH.

Článek 7 - Zajištění dodavatele pro opravy a údržbu - Informační služby

 • 1. V rámci pojištění má pojištěný, popř. oprávněná osoba nárok na to, aby asistenční centrála zajistila vyslání dodavatelů podle potřeb a požadavků pojištěného, popř. oprávněné osoby do bytu asistované domácnosti i v jiných případech než jsou případy uvedené v čl. 4, 5 a 6 Části B - Zvláštní části těchto PP-CEZP-1601.
 • 2. Asistenční centrála vyhledá vhodného smluvního dodavatele služeb a vyšle jej do místa zásahu na základě požadavků pojištěného, popř. oprávněné osoby.
 • 3. Příslušný smluvní vztah v případech dle tohoto článku vzniká mezi dodavatelem a pojištěným, popř. oprávněnou osobou. Náklady na zásahy dodavatelů v tomto případě hradí pojištěný, popř. oprávněná osoba.
 • 4. Tyto asistenční služby se týkají profesí: instalatér, topenář, plynař, zámečník, sklenář, elektrikář, obkládač, pokrývač, klempíř, podlahář, truhlář, štukatér, malíř, lakýrník, kominík, zedník, pokrývač, úklidové práce, stěhovací služby, služby spojené s dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací.

Tabulka: Přehled pojistného plnění domácí asistence

Rozsah služeb a krytí Limit plnění na jednu událost
Havárie: instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář 10 000 Kč
Zablokování dveří: zámečník 10 000 Kč
Porucha domácích spotřebičů 10 000 Kč
Informační služby Bez omezení - náklady úkonů hradí pojištěný či oprávněná osoba

Ke stažení