Předsmluvní informace k Pojištění asistenčních služeb ČEZ ASISTENT PLUS

V souladu s platnými právními předpisy Vám jakožto zájemci o přistoupení ke skupinovému Pojištění asistenčních služeb ČEZ ASISTENT PLUS (dále jen „pojistná smlouva“) sdělujeme níže uvedené informace. Tyto informace slouží k základnímu seznámení s nabízeným skupinovým Pojištěním asistenčních služeb ČEZ ASISTENT PLUS (dále jen „skupinové pojištění“) a vzhledem k omezenému rozsahu obsahují jen nejdůležitější údaje, které mohou být pro tento účel v nezbytné míře zobecněny. Tyto informace nenahrazují příslušné pojistné podmínky ani neposkytují jejich kompletní shrnutí.

V pojistné smlouvě se lze po dohodě smluvních stran odchýlit od informací obsažených v tomto dokumentu.

Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko
Pojistný agent: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika. IČ: 25287851
Pojistník: ČEZ Prodej, a.s., Praha 4, Michle, Duhová 425/1, IČ : 27232433
Pojištěný: klient pojistníka

Pojistitel i pojistný agent dodržují Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven (www.cap.cz). Zpráva o solventnosti a finanční situaci je přístupná zde: http://www.europ-assistance.cz/cz/vyrocni-zpravy.

Informace o skupinové pojistné smlouvě

Skupinová pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je též základem pro vytvoření vztahů před uzavřením pojistné smlouvy. Rozhodování sporů vzniklých z pojistného vztahu náleží obecným soudům ČR. Pro uzavření skupinové pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije český, příp. slovenský jazyk. Uzavřená skupinová pojistná smlouva je pojistitelem archivována. Pojistník před uzavřením skupinové pojistné smlouvy získal od pojistitele dostatek informací ohledně jeho požadavků, cílů a potřeb. Pojistník při jednání se zájemci o pojištění, kteří uvažují o přistoupení ke skupinovému pojištění, sleduje jejich pojistný zájem.

Přistoupení do skupinového pojištění

Přistoupením ke skupinovému pojištění se zájemce o pojištění stává pojištěným, nikoliv pojistníkem. V důsledku toho nemůže s pojistnou smlouvou disponovat, např. ji měnit, přičemž přistoupení k pojištění je možné činit telefonicky, písemnou dohodou či prostřednictvím webové aplikace, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran s tím, že ke vzniku jednotlivého individuálního pojištění (dále jen „pojištění“) dojde den následující po přistoupení k pojištění. Ke skupinovému pojištění nelze přistoupit, pokud zájemce o pojištění nemá s pojistníkem uzavřenou smlouvu o dodávce energií, přičemž pojištění se zánikem smlouvy o dodávce energií mezi klientem a pojistníkem končí.

Doba trvání jednotlivého pojištění

Po dobu trvání pojištění poskytuje pojistitel pojistnou ochranu – v případě pojistné události poskytne pojistné plnění – a pojistník je povinen uhradit pojistné. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou a platí po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dodávce energií. Pojistné období je 1 rok.

Informace o výši pojistného

Výše pojistného pro jednotlivé pojištění je uvedena v Potvrzení přistoupení k pojištění a aktivaci služby ČEZ ASISTENT PLUS a dále je uvedena ve vyúčtování dodávky energií.

Způsob a doba placení pojistného

Pojistné je splatné spolu s pravidelným vyúčtováním dodávky energií, které pojistitel zasílá jednou ročně pojištěnému, přičemž je ve vyúčtování uvedeno jako samostatná položka.

Daně

Na příjmy z pojištění se vztahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Plnění z pojištění majetku jsou osvobozena od daně s výjimkami stanovenými ve výše uvedeném zákoně.

Poplatky nad rámec pojistného a jiné náklady

V případě porušení Vašich smluvních nebo zákonných povinností jsme oprávněni v souladu s občanským zákoníkem požadovat náhradu nákladů způsobených tímto porušením či spojených s vymáháním našich práv.

Výluky z pojištění

Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v důsledku:

 • a. válečných událostí, občanské války, občanských nepokojů, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace či v přímé souvislosti s těmito událostmi;
 • b. výtržnosti, kterou pojištěný, příp. oprávněná osoba vyvolal/a, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal/a a pro kterou byl/a uznán/a vinným/vinnou;
 • c. zásahu státní moci nebo veřejné správy;
 • d. působení jaderné energie;
 • e. úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného.
 • f. epidemie nebo pandemie;

Z prací a úkonů prováděných v pojištěném bytě asistované domácnosti, jejichž úhrada je předmětem plnění asistenční centrály dle příslušných ustanovení pojistných podmínek, jsou vyloučeny práce následujícího charakteru (u těchto prací poskytne asistenční centrála pouze asistenci spočívající v zorganizování příslušných prací – úhradu služeb provádí oprávněná osoba):

 • a) běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy;
 • b) případy, kdy oprava byla předepsána správními úřady;
 • c) opravy a úkony doporučené asistenční centrálou po předcházející intervenci nebo opatření, jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;
 • d) úkony požadované oprávněnou osobou spadající do zákonných povinností vlastníka nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází byt asistované domácnost;
 • e) odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby bytu asistované domácnosti;
 • f) odstraňování následků škod způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy zaviněnými jednáním člena pojištěného bytu asistované domácnosti či třetí osoby.

Z pojištění nevzniká nárok na pojistné plnění v jakékoli souvislosti se škodami na movitých věcech, které tvoří vybavení nebo zařízení bytu asistované domácnosti.

V případech, kdy je zajištění asistenčních služeb prováděno bez předchozího nahlášení a schválení asistenční centrálou, nebudou vzniklé náklady pojištěnému zpětně hrazeny.

Způsoby zániku jednotlivého pojištění

Pojištění zaniká:

 • a. uplynutím pojistné doby,
 • b. zánikem pojistného nebezpečí,
 • c. smrtí pojištěného,
 • d. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem k zaplacení dlužného pojistného.

Vedle způsobů stanovených zákonem nebo jinými právními předpisy pojištění zaniká:

 • a. zánikem smlouvy o přistoupení k pojištění uzavřené mezi pojistníkem a pojištěným;
 • b. výpovědí smlouvy o přistoupení k pojištění pojištěného anebo pojistníka; výpovědní doba končí poslední den kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručená druhému účastníku. V případě doručení výpovědi po 20. kalendářním dni v měsíci je pojištění ukončeno k poslednímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pojištěný je povinen výpověď učinit prostřednictvím vzorového formuláře dostupného na stránkách pojistníka;
 • c. v případě prodlení pojištěného s úhradou pojistného, kdy pojistné nebylo pojištěným zaplacen nejpozději do 22. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž nastala splatnost příslušného pojistného.

V případě uzavření smlouvy o přistoupení k pojištění formou obchodu na dálku dle občanského zákoníku může pojištěný do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy od této smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu, pokud již nebylo poskytnuto pojistné plnění.

Porušení podmínek vyplývajících z pojistné smlouvy

V případě, že pojistník, pojištěný, popř. oprávněná osoba mající právo na pojistné plnění poruší své zákonné nebo smluvní povinnosti, může dojít ke snížení nebo odmítnutí pojistného plnění nebo vzniku práva na vrácení vyplaceného pojistného plnění či práva na náhradu pojistného plnění nebo práva na vrácení toho, co pojistitel za pojištěného plnil. Porušení povinností může být též důvodem pro ukončení pojištění výpovědí nebo odstoupením.

Způsob vyřizování stížností

Stížnosti se doručují na adresu pojistného agenta Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4 a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Ke stažení