Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP EA000811_3_1802)

Článek 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojištění asistenčních služeb (dále jen „pojištění“) je pojištěním majetku, sjednává jejEUROP ASSISTANCE S.A. jako pojistitel, řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   ve   znění   pozdějších   předpisů   (dále   jen   „občanský zákoník“),   a   těmito   Všeobecnými   pojistnými   podmínkami   pro pojištění asistenčních služeb (dále jen „VPP EA000811_3_1802“) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění asistenčních služeb (dále jen „ZPP EA000811_3_1802“),

2. VPP  EA000811_3_1802  a  ZPP  EA000811_3_1802  tvoří  spolu s Rámcovou  pojistnou  smlouvou  č.  EA000811_3_1802  (dále  jen „pojistná smlouva“) jednotný právní dokument, který je třeba číst a aplikovat ve vzájemné souvislosti a jednotě. Od VPP EA000811_3_1802   a   ZPP   EA000811_3_1802   se   lze   odchýlit v pojistné  smlouvě,  a  to  na  základě  písemného  ujednání  mezi pojistitelem a pojistníkem

Článek 2 – VÝKLAD POJMŮ

Pro účely sjednávaného pojištění platí tento výklad pojmů:

 • a.   asistenční  centrálou  je  Europ  Assistance  s.r.o.  se  sídlem  Na Pankráci   1658/121,   140  00  Praha  4,  Česká  republika,  IČO: 25287851,  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  Městským soudem   v Praze,   oddíl   C,   vložka   87094   (dále   jen   „Europ Assistance“),  která  jménem  a  na  účet  pojistitele  z jeho  pověření poskytuje pojistné plnění pojištěným;
 • b.   asistenčními službami / službami je naturální podoba pojistného plnění  poskytovaného  pojistitelem  prostřednictvím  asistenční centrály oprávněné osobě;
 • c.  domácností je byt nebo rodinný dům, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.  Za domácnost se nepovažují společné prostory v domech s více než jedním bytem, jako například společné  chodby,  schodiště  a  výtahy,  dále  pak  společné  půdy, sklepy, kočárkárny, balkóny a terasy nebo společné garáže;
 • d.   hrubou nedbalostí je:
  -   jednání nebo opomenutí, při kterém musel býtvznik škody předpokládán nebo očekáván a pojištěný, příp. oprávněná osoba, věděl či mohl a měl vědět, že přitakovém jednání nebo opomenutí škoda nastane;
  -   znalost vadnosti nebo škodlivosti vykonávané činnosti nebo jednání.
 • e.   kontaktním spojením je telefonické, e-mailové nebo jiné spojení, na které je pojistitel oprávněn zaslat svá sdělení nebo nabídky;
 • f.    korespondenční adresou je adresa trvalého bydliště nebo sídla, popř. jiná adresa písemně sdělená pojistiteli, na kterou pojistitel výhradně doručuje veškerou písemnou korespondenci; se zasíláním nakorespondenční adresu je spojena fikce doručení. V případě,že je pojistiteli sdělena jako korespondenční adresa osoby odlišné od pojistníka nebo pojištěného, nenese pojistitel odpovědnost za důsledky plynoucí z případného prodlení při předáníkorespondence mezi těmito osobami;
 • g.  obchodními podmínkami se pro účely tohoto pojištění rozumí obchodní podmínky pojistníka, kterými se řídí dodavatelský vztah mezi pojistníkem jako dodavatelem a pojištěným;
 • h.   oprávněnou osobou jeosoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; oprávněnou osobou jepojištěný a člen jeho domácnosti;
 • i.    pojistitelem je EUROP ASSISTANCE S.A., se 1, promenade de la Bonette  –  92230  Gennevilliers,  Francie,  registrována  v Nanterreském   registru   firem   pod   ref.   číslem   B   403 147 903 prostřednictvím organizační složky EuropAssistance S.A. Irish Branch se sídlem v 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1, Irsko, vedená v Registru  firem  Irské  Vlády  pod  ref.  číslem  907 089,  jednající prostřednictvím asistenční centrály;
 • j.    pojistníkem je ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Duhová 1/425, 14053 Praha 4; IČO 27232433;
 • l.    pojistnou hodnotou majetku je jeho obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota, pokud není tato hodnota fixně stanovena v příslušných ZPP EA000811_3_1802;
 • k.   pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno; majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota, pokud není tato hodnota fixně stanovena v příslušných ZPP EA000811_3_1802;
 • m.  pojistnou smlouvou je smlouva o finančních službách uzavřená mezi  pojistitelem  a  pojistníkem,  ve  které  se  pojistitel  zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné;
 • n.   pojistnou    událostí    je    nahodilá    skutečnost    blíže    určená v ZPP EA000811_3_1802, která nastala v době trvání pojištění a s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění;
 • o.  pojistným je úplata za pojištění, kterou je pojistník povinen platit pojistiteli; jeho výše je stanovena vpojistné smlouvě;
 • p.   pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události;
 • q.   pojistným   obdobím   je   časové   období   dohodnuté   v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné;
 • r.    pojistným   plněním   je   peněžní   či   naturální   plnění   v podobě asistenčních   služeb   poskytnuté   oprávněné   osobě   pojistitelem v ujednaném rozsahu v důsledku pojistné události;
 • s.  pojistným rokem je doba, která začíná běžet v 00.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí v 00.00 hodin dne, který se svým číslem shodujese dnem počátku pojištění; není-li takový den, připadne konec na poslední den v měsíci;
 • t.    pojistným   rizikem   je   míra   pravděpodobnosti   vzniku   pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím;
 • u.  pojistným zájmem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události;
 • v.   pojištěným  je  zákazník  pojistníka,  který  dal  pojistníkovi  souhlas se vstupem do pojištění/s pojistníkem uzavřel smlouvu o přistoupení k pojištění (dále jen „smlouva o přistoupení k pojištění“), a na něhož se vztahuje pojištění sjednané dle pojistné smlouvy;
 • w.  pojištěním  škodovým  je  pojištěním,  jehož  účelem  je  náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události;
 • x.   poplatkem je úplata, kterou se pojištěný zavázal hradit na základě smlouvy o přistoupení k pojištění uzavřenémezi pojistníkem a pojištěným   pojistníkovi;   jeho   výše   je   stanovena   v sazebníku pojistníka nebo jinak odsouhlasena pojištěným;
 • y.   škodní    událostí    je    skutečnost,    ze    které    vznikla    škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění;
 • z.   zákazníkem  se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu s pojistníkem jako dodavatelem.

Článek 3 – ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ

 • 1.   Pojištění je pojištěním majetku, je soukromým pojištěním a je sjednáváno jako pojištění škodové.
 • 2.   Pojištění  se   sjednává   na   pojistné  nebezpečí  vzniku  nahodilé události, které může vyvolat pojistnou událost. Pojištění sevztahuje na pojistné události, které vzniknou za trvání pojištění a která je blíže definována v ZPP EA000811_3_1802.
 • 3.   Pojistné plnění poskytne pojistitel v rozsahu a v podobě naturálního nebo  peněžního  plnění  dle  ZPP  EA000811_3_1802.  Právo  na pojistné  plnění  z  pojistné  události  však  vzniká  pojištěnému  a pojistitel   má  povinnost  poskytnout  mu  pojistné  plnění  až  po zaplacení  pojistného,  nejdříve  však  počátkem  pojištění,  a  to  ve vztahu ke škodní události, která nastala až po zaplacení pojistného, nejdříve však po počátku pojištění.
 • 4.   Nárok   na   poskytování   pojistného  plnění  vzniká  za  podmínky zajištění asistenčních služeb prostřednictvím asistenční centrály.
 • 5.  V případech, kdy je zajištění asistenčních služeb prováděno bez předchozího nahlášení a schválení asistenční centrálou, nebudou vzniklé náklady pojištěnému zpětně hrazeny nebo jejich výše může býtkrácena a to do výše nákladů, které by pojistitel hradil,pokud by asistenční služby byly poskytnuty smluvním dodavatelem asistenční centrály.

Článek 4 – POČÁTEK, ZMĚNY, DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

 • 1. Počátek každého jednotlivého pojištění vzniká v 00:00 hodin dne, hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo kdy byl pojištěný pojistníkem přihlášen do pojištění a zaniká ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo ve 24:00 hodin dne, kdy byl pojištěný pojistníkem z pojištění odhlášen.
 • 2. Počátek pojištění nemůže být sjednán na den, který předchází dni nabytí účinnosti pojistné smlouvy.
 • 3. Pojištění je sjednáno na pojistné období jednoho kalendářního roku.
 • 4. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Výše a splatnost pojistného je ujednána v pojistné smlouvě v české měně. Pojistitel si vyhrazuje právo upravit nově výši pojistného na další pojistná období, pokud během trvání pojištění dojde ke zvýšení indexu spotřebitelských cen.
 • 5. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
 • 6. Pojistná smlouva zaniká na základě právního jednání pojistníka
  nebo pojistitele v souladu s platnou právní úpravou:
  - a. dohodou pojistitele a pojistníka,
  - b. výpovědí doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, přičemž dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zanikne,
  - c. nesouhlasem pojistníka se změnou výše pojistného uplatněným do 1 měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl, v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno,
  - d. odstoupením od pojistné smlouvy,
 • 7. Jednotlivé pojištění dále zaniká:
  - a. odhlášením pojištěného pojistníkem z pojištění, oznámeným do 20. kalendářního dne v měsíci, přičemž takové jednotlivé pojištění bude ukončeno k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce;
  - b. uplynutím pojistné doby jednotlivého pojištění,
  - c. zánikem pojistného nebezpečí,
  - d. smrtí pojištěného,
  - e. výpovědí jednotlivého pojištění z důvodu vzniku pojistné události podle ustanovení § 2805 písm. b) občanského zákoníku;
  - f. odmítnutím pojistného plnění v tomto jednotlivém pojištění podle ustanovení § 2809 občanského zákoníku.
 • 8. V případě uzavření smlouvy o přistoupení k pojištění formou obchodu na dálku dle občanského zákoníku může pojištěný do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy od této smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu, pokud již nebylo poskytnuto pojistné plnění.
 • 9. Pojistitel má, kromě zániku jednotlivého pojištění způsobem uvedeným v odst. 7 písm. b tohoto článku, právo na celé jednorázové pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění.

Článek 5 - POJISTNÉ

 1. 1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné považováno za běžné pojistné.
 2. 2. Pojistné stanoví pojistitel tak, aby zejména zabezpečil trvalou splnitelnost závazků pojistitele vzniklých provozováním pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví, dále podle ohodnocení rizika, výše limitu pojistného plnění a případně dalších faktorů uvedených v pojistné smlouvě.
 3. 3. Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu, banky nebo provozovatele poštovních služeb, je pojistné považováno za uhrazené dnem připsání celé částky na účet určený pojistitelem.
 4. 4. Zaplacené pojistné použije pojistitel na úhradu pohledávek na pojistné v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

Článek 6 - PRÁVA A POVINNOSTI POJISTITELE

 • 1. Kromě dalších práv stanovených právními přepisy je pojistitel oprávněn zejména:
  - a) udělovat pojištěnému pokyny k odvrácení pojistné události nebo zmenšení rozsahu jejích následků;
  - b) odmítnout plnění z pojištění, jestliže pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí;
  - c) snížit pojistné plnění až na nulovou hodnotu, pokud pojištěný poruší své zákonné povinnosti a takové porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění nebo na ztížení nebo znemožnění provést vlastní šetření pojistitele ke zjištění oprávněnosti nároku na pojistné plnění nebo rozsahu škody;
  - d) žádat náhradu nákladů nebo škody, pokud v důsledku porušení některé z povinností pojistníkem nebo pojištěným vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel zbytečně vynaloží náklady. Pojistitel má právo na náhradu těchto nákladů nebo škody proti osobě, která škodu způsobila nebo vynaložení nákladů vyvolala. Tímto ustanovením není dotčeno právo regresu.
 • 2. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen zejména:
  - a) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob, jakož i o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při likvidaci pojistných událostí. Pojistitel může poskytnout tyto informace jen se souhlasem pojištěného nebo pojistníka, nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis;
  - b) poskytnout jasným a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli nebo o pojistném vztahu;
  - c) zabezpečit identifikaci účastníka pojištění v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Článek 7 - PRÁVA A POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO PŘI UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY A V PRŮBĚHU PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY

 • 1. Pojistník je při uzavírání pojistné smlouvy povinen odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. Pojistník je rovněž povinen písemně oznámit pojistiteli všechny jemu známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění. Za podstatné se považují ty rizikové okolnosti, které mají vliv na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
 • 2. Pojistník je povinen písemně oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se skutečností, na které byl při sjednávání pojištění pojistitelem tázán, nebo skutečností uvedených v pojistné smlouvě.
 • 3. Zodpoví-li pojistník při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.
 • 4. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má za podmínek podle odstavce 3 tohoto článku také i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
 • 5. Odstoupením od smlouvy se pojistná smlouva od počátku ruší.
  Pojistitel je povinen nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit zaplacené pojistné, od kterého odečte částku, kterou již z pojištění plnil. V případě odstoupení kteroukoli ze smluvních stran je pojistitel oprávněn odečíst od zaplaceného pojistného náklady spojené se vznikem a správou pojištění.
 • 6. Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika.
 • 7. Pokud pojištěnému hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem.
 • 8. Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšení nebezpečí nebo k jeho odvrácení, které jsou mu uloženy právními předpisy. Pojištěný nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
 • 9. Je-li jednání nebo vědomost pojistníka nebo pojištěného právně významné, přihlíží pojistitel při zjišťování porušení povinností stanovených právním předpisem také k jednání a vědomosti dalších osob jednajících z podnětu pojistníka nebo pojištěného nebo v jeho prospěch.
 • 10. Pojistník ani pojištěný nemůže postoupit pohledávku na pojistné plnění.
 • 11. Další povinnosti pojistníka nebo pojištěného mohou být stanoveny pojistnou smlouvou.
 • 12. Uzavřením pojistné smlouvy pojistník i pojištěný:
  - a) pro případ šetření škodné události zprošťují státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor povinnosti mlčenlivosti;
  - b) zmocňují pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohl nahlížet do soudních, policejních, příp. jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;
  - c) zmocňují pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven ve vztahu ke sjednaným pojištěním a v souvislosti se šetřením škodních událostí.

Článek 8 - PRÁVA A POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO SPOJENÉ SE VZNIKEM ŠKODNÉ A POJISTNÉ UDÁLOSTI

 • 1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný při vzniku škodné události zejména povinen:
  - a) vykonat opatření vedoucí ke zmírnění škody nebo veškerá možná opatření směřující proti zvětšování škody a zajistit odvrácení následných škod, přitom postupovat podle pokynů pojistitele;
  - b) dát pojistiteli pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události a rozsahu jejích následků;
  - c) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména prozkoumat příčiny a rozsah škody pro stanovení výše pojistného plnění;
  - d) na základě žádosti zaprotokolovat nebo písemně sdělit a předložit všechny potřebné informace a dokumenty;
  - e) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku, dále sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo proti němu zahájeno trestní řízení a informovat pojistitele o průběhu a výsledku tohoto řízení;
  - f) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.
 • 2. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný při vzniku škodné události zejména povinen:
  - a) neprodleně poté, co se o škodě dozvěděl, informovat pojistitele způsobem definovaným v ZPP EA000811_3_1802,
  - b) předložit pojistiteli nezbytné doklady, především vyplněný a podepsaný škodní protokol, včetně všech příloh v něm uvedených v případě, že pojištěný po pojistiteli požaduje pojistné plnění formou zpětné úhrady nákladů vynaložených v rámci pojistné události.
 • 3. Pojištěný i pojistník jsou povinni postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo.
 • 4. Pojištěný je povinen pojistiteli před výplatou pojistného plnění prokázat, že mu náleží právo na pojistné plnění.
 • 5. Všechny povinnosti vyplývající z těchto VPP EA000811_3_1802, ZPP EA000811_3_1802, pojistné smlouvy a z právních předpisů, které se týkají pojištěného, se přiměřeně vztahují i na všechny osoby, které uplatňují nároky na pojistné plnění - oprávněné osoby. Tyto osoby rovněž odpovídají za plnění předepsaných povinností ke zmírnění škody a povinností směřujících k předcházení a odvrácení škod.

Článek 9 - FORMA PRÁVNÍCH ÚKONŮ

 • 1. Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Změny v pojistné smlouvě lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné, pokud pojistná smlouva nestanoví jinak.
 • 2. Pojistitel je oprávněn určit, které jeho úkony, příp. úkony pojistníka nebo pojištěného nemusí mít písemnou formu.
 • 3. Pojistitel je oprávněn použít pro vyjádření svého projevu vůle i jinou než písemnou formu, je-li toto v zájmu ochrany spotřebitele nebo pojistitele. V tomto případě pojistitel adresuje své úkony na kontaktní spojení uvedená v pojistné smlouvě.
 • 4. Pojistitel je oprávněn využít alternativní komunikační prostředky (telefon, e-mail, sms, fax) pro vzájemnou komunikaci s pojistníkem a pojištěným v souvislosti se správou pojištění, řešením škodných, respektive pojistných událostí. Tyto prostředky slouží k urychlení vzájemné komunikace, avšak nenahrazují písemnou formu úkonů v případech, kdy písemnou formu vyžaduje zákon nebo pojistná smlouva. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy, charakteru sdělovaných informací, okolnostem, jakož i potřebám a zájmům pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby.
 • 5. Sdělení pojištěného pojistiteli budou zasílána prostřednictvím pojistníka nebo přímo pojistiteli dle jeho instrukcí.

Článek 10 - DORUČOVÁNÍ

 • 1. Písemnosti si smluvní strany doručují osobním předáním, prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu, na níž se smluvní strana zdržuje, uvedenou v pojistné smlouvě nebo prokazatelně sdělenou druhé smluvní straně po uzavření pojistné smlouvy nebo prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu. Pojistitel doručuje pojistníkovi písemnosti pouze na adresu v České republice.
 • 2. Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do e-mailové schránky adresáta, v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.
 • 3. Písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena dnem dojití, v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý den po odeslání. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.
 • 4. Není-li adresát doporučené zásilky zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje a písemnost se nepodařilo doručit, písemnost se uloží v místně příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem uložení, i když se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o tom informoval pojistitele, je písemnost doručena dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoručitelná. Odmítne-li adresát přijetí písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy adresát její přijetí odmítl.
 • 5. Pojistník a pojištěný jsou povinni neprodleně pojistiteli prostřednictvím asistenční centrály písemně oznámit změnu telefonického čísla, změnu elektronické adresy a změnu adresy pro doručování s tím, že není-li změna adresy oznámena, má se za to, že se adresát zdržuje na uvedené adrese, není-li jím prokázán opak.

Článek 11 - VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

 • 1. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v důsledku:
  - a. válečných událostí, občanské války, občanských nepokojů, vzpoury, povstání, nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace či v přímé souvislosti s těmito událostmi;
  - b. výtržnosti, kterou pojištěný, příp. oprávněná osoba vyvolal/a, nebo v souvislosti s trestnou činností, kterou spáchal/a a pro kterou byl/a uznán/a vinným/vinnou;
  - c. zásahu státní moci nebo veřejné správy;
  - d. působení jaderné energie;
  - e. úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti pojištěného.

Článek 12 - ÚZEMNÍ ROZSAH

Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události nastalé v České
republice.

Článek 13 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Pojištěný je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
 • 2. V případě, že pojištěný zjistí nebo se domnívá, že pojistník nebo pojistitel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života pojištěného nebo v rozporu se zákonem, je pojištěný oprávněn:
  - a. požádat pojistníka nebo pojistitele o vysvětlení;
  - b. požadovat, aby pojistník nebo pojistitel odstranili takto vzniklý stav; zejména je pojištěný oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 • 3. Europ Assistance, jednající v zastoupení pojistitele, zpracovává osobní údaje pojištěných pro účely plnění pojistné smlouvy a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o archivnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetní a daňové předpisy apod.). Osobní údaje považuje Europ Assistance striktně za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost, stejně jako o údajích týkajících se sjednaného pojištění podle příslušných platných právních norem. Tuto povinnost lze prolomit pouze se souhlasem osoby, jíž se tyto údaje týkají, a na písemné vyžádání v právních předpisech uvedených orgánů veřejné správy, správních úřadů a dalších subjektů.
 • 4. Europ Assistance je oprávněna předávat nezbytné osobní údaje, tj. jméno a příjmení pojištěného s popisem poskytnutého pojistného plnění svému zajistiteli v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5. Uzavřením smlouvy o přistoupení k pojištění pojištěný stvrzuje, že byl informován o svých právech a povinnostech při zpracování osobních údajů, zejména o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle zákona.
 • 6. Pojištěný se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit pojistníkovi jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.

Ke stažení

 

Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

stěhujeme se

Vážení zákazníci,

 

institut Ombudsmana ČEZ od 1. července 2020 změní své pracoviště. Nově nás od uvedeného data najdete na adrese Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

 

Věřím, že i v nových prostorách Vám já a můj tým budeme k dispozici k Vaší plné spokojenosti.

 

S úctou

 

Josef Sedlák
Ombudsman ČEZ