Kroky potřebné k získání licence

 • Průkaz o připravenosti zařízení k provozu a Průkaz o připravenosti personálu k provozu
 • Harmonogram provozu JE Dukovany do roku 2025, Limity a podmínky bezpečného provozu A004a pro 1. reaktorový blok
 • Doplňky předprovozní bezpečnostní zprávy a další doplňky dokumentace vyžadované k vydání povolení pro zavezení jaderného paliva do reaktoru
 • Stanovisko ruských projektových kanceláří a domácího projektanta k přípravě LTO EDU
 • Program provozních kontrol JE Dukovany
 • Návrh způsobu vyřazování elektrárny z provozu včetně odhadu nákladů na vyřazování
 • Splnění předchozích rozhodnutí a podmínek SÚJB u seznamu vybraných zařízení

Další požadavky SÚJB

 • Dokončení programu zvyšování bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany (bezpečnostní nálezy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Nápravná opatření z periodického hodnocení bezpečnosti (PSR – Periodic Safety Review) po 20 letech, Nápravná opatření z mise MAAE na LTO a nově i Nápravná opatření ze stres testů)
 • Splnění požadavků SÚJB k provozu po 2015 (R-SÚJB, inspekce, konzultace)
 • Zhodnocení stavu zařízení a zavedení systému řízení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany (včetně zahrnutí probíhajících závěrů z ESÚ, oblasti TLAA – Time Limited Ageing Analysis, tj. závazné dokumentace k zařízení, obsahující časové omezení jeho životnosti a dalších aktivit, např. hodnocení stavu kabeláže, stárnutí armatur s pohony EDU, stárnutí hlavních zařízení primárního okruhu i stavební části apod.)
 • LTO - EDURealizace dílčích činností k obnově personálu Jaderné elektrárny Dukovany, včetně oblasti Knowledge managementu a zajištění externí technické podpory.

Zadání pro projektový tým LTO se průběžně od roku 2009 postupně zpřesňuje a rozšiřuje, proto Skupina ČEZ neustále aktualizuje řídící dokumentaci projektu.

Požadavky SÚJB tvoří rozsáhlý a provázaný soubor aktivit zahrnující stovky investičních akcí a analytických průkazů realizovaných dle sjednaného harmonogramu. Na plnění harmonogramu prací dohlíží Kontrolní skupina a Řídící výbor projektu.

Legislativní rámec LTO prodloužení provozu bloků 1–4 Jaderné elektrárny Dukovany

 • Dle učiněných právních rozborů bude držitel povolení (ČEZ) v roce 2015 žádat SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb. a přílohy D písm. a), o povolení (SÚJB) dalšího provozu 1. RB. Obdobná situace nastane u 2. RB v roce 2016 a 3. a 4. RB v roce 2017.
 • Žádost bude doložena průkaznou dokumentací v souladu s § 13 a přílohou D (a) atomového zákona nebo se bude na příslušnou dokumentaci, předanou žadatelem již před zahájením povolovacího řízení, odkazovat. 
 • Samostatně bude předložena „Žádost o povolení pracoviště IV. kategorie“ podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 a přílohy D písm. b).

LTO - EDUMezinárodní kontext

LTO má ve světě stanovena všeobecná pravidla a postupy. Systém odborných misí SALTO Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) posuzuje konkrétní programy LTO a dává odborná doporučení pro dosažení cílů dlouhodobého provozu.

 • Program SALTO dohlíží zejména na bezpečnostní aspekty dlouhodobého provozu jaderných elektráren.
 • V rámci programu SALTO byly dosud vykonány inspekce a kontroly v téměř 170 jaderných elektrárnách v 16 členských zemích IAEA.
 • Od roku 2008 proběhly mise SALTO v elektrárnách Dukovany (Česká republika), Borssele (Nizozemsko), Kori 1 (Korejská republika), Koeberg (Jihoafrická republika), Wolsong 1 (Korejská republika), Tihange 1 (Belgie). Díky získaným zkušenostem byla metodika ještě více zkvalitněna a mise pokračovaly v elektrárnách Armenia 2 (Arménie), Angra 1 (Brazílie), Borssele (Nizozemsko), Ringhals 1, 2 (Švédsko), Wolsong 1 (Korejská republika), Dukovany (Česká republika).

 

V Dukovanech se mise SALTO uskutečnila 20. – 25. dubna 2008 za účasti šesti expertů z Japonska, USA, Velké Británie, Švýcarska, Švédska a Finska a prověřila, že příprava LTO EDU odpovídá doporučením MAAE a nejlepší světové praxi.

 • Potvrdila správný rozsah plánovaných prací pro přípravu LTO do roku 2015 a pomohla svými nálezy doplnit některé oblasti.
 • Tým Mise definoval řadu dobrých praxí a několik doporučení na zlepšení.
 • V září 2011 se uskutečnila Follow-up (následná) SALTO Peer Review Mise MAAE, která prověřila stav přípravy LTO EDU a potvrdila správné řešení nápravných opatření.
 • Další komplexní mise SALTO Peer Review se uskutečnila v roce 2014. Potvrdila připravenost EDU LTO na provoz po roce 2015. Závěrečná zpráva z této mise bude jedním z podkladů k průkazu připravenosti EDU k LTO.

Fotogalerie

Fotografie