Výstavba nových jaderných zdrojů

Výstavba nových jaderných zdrojů v ČR zaručuje spolehlivé pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny, plynulé nahrazení dožívajících zdrojů a vytvoření dostatečné rezervy pro bezpečnost a stabilitu energetické soustavy s minimálními emisemi skleníkových plynů a závislostí na počasí.  Více k připravované výstavbě se dozvíte na těchto stránkách.

JE Dukovany - letecký záběr

Aktuality

V souladu s Aktualizovanou státní energetickou koncepcí podnikla společnost ČEZ další krok v procesu komplexního posouzení vlivů plánované výstavby nových bloků v lokalitě Dukovany na životní prostředí. Dnes předala...

Základní informace

Vládou schválený dokument Státní energetická koncepce (SEK) posuzuje několik scénářů možného vývoje spotřeby České republiky s jasným závěrem, že výstavba nových jaderných bloků pro Českou republiku je potřebná.

Technologie

Z hlediska technického řešení jsou uvažovány pouze zdroje s tlakovodními reaktory (PWR), které představují v současnosti nejlepší dostupnou technologii.

Bezpečnost

Výstavba NJZ nepředstavuje pro životní prostředí a bezpečnost občanů významný rizikový faktor, v porovnání s celkovými riziky přispívá velmi nízkou měrou.

Nakládání s odpady

Odpovědnost za bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v ČR převzal na základě tzv. atomového zákona stát a pro související činnosti založil organizační složku Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Licenční proces

Informace o licenčním procesu.

Dopady na životní prostředí

Jaderné elektrárny jsou ve srovnání s jinými energetickými zdroji nebo průmyslovými provozy k okolnímu prostředí velmi šetrné.

Postoj české veřejnosti k jaderné energetice

Jaderná elektrárna Dukovany má podporu svého regionu k provozu stávajících bloků i k jejímu rozvoji.

Rozvoj jaderné energetiky ve světě

Rok 2015 je z pohledu jaderné energetiky rokem jejího rozvoje a výstavby nových bloků. Na celém světě bylo v polovině roku 2015 v provozu celkem 437 jaderných elektrárenských bloků s instalovaným výkonem 381 184 MWe.