Dopady na životní prostředí

Provoz jaderné elektrárny, jako každá jiná lidská činnost, ovlivňuje okolní prostředí. Při objektivním porovnání jaderných elektráren s jinými energetickými zdroji nebo průmyslovými provozy z hlediska vlivu na okolní prostředí však vycházejí jaderné elektrárny jako zařízení, které jsou k okolnímu prostředí velmi šetrné.

Pohled na JE Dukovany a vodní nádrž Mohelno

Pohled na JE Dukovany a vodní nádrž Mohelno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlivy provozovaných jaderných elektráren jsou průběžně monitorovány a vyhodnocovány a nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by svědčily o významných negativních vlivech na jednotlivé složky životního prostředí. Vyhodnocován je rovněž zdravotní stav obyvatelstva v okolí obou našich elektráren. Podle dosavadních výsledků těchto studií neexistuje žádný přímý vliv provozu jaderné elektrárny na zdraví obyvatelstva žijícího v jejím okolí a četnost výskytu onemocnění se zde neliší od jiných oblastí.

Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

Účelem procesu EIA je, ještě před vlastní realizací záměru, zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Proces EIA je řízen Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a v České republice je upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podrobnější informace jsou k dispozici např. zde: http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi

Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIA konzervativně hodnotí nejméně příznivé vlivy jednotlivých referenčních bloků na životní prostředí

Proces EIA využívá pro hodnocení environmentálních vlivů jaderných zařízení tzv. obalovou metodu, která konzervativně zaručuje, že ze všech parametrů zařízení potenciálních dodavatelů jsou vybrány ty nejméně příznivé (například největší výkon spojený s největším odběrem vody, největší radiační ovlivnění, největší rozměr pro posouzení vlivů na krajinu a podobně), tj. dojde k vyhodnocení všech vlivů v jejich potenciálním maximu, tzn. parametry zařízení později vybraného dodavatele budou splňovat definovanou a posouzenou obálku parametrů (přičemž těchto maxim nemusí reálně dosahovat).

Tento přístup je velmi konzervativní (tedy bezpečný) a v procesu EIA jej využívá řada zemí. Metoda zároveň umožňuje komplexně posoudit vlivy záměru na životní prostředí již v okamžiku, kdy není vybrán konkrétní dodavatel. Vybraný projekt se pak vždy svými vlivy na životní prostředí nachází v hranicích hodnocené „obálky“.

V souladu s popsaným způsobem je zpracováváno množství odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílí desítky odborníků a specialistů. Cílem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.

 

Informování veřejnosti

Průběh celého procesu EIA se vyznačuje zpracováním tisíců stran odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílí desítky odborníků z České republiky. Výraznou charakteristikou procesu je rovněž velká celková časová náročnost. Po celou dobu však může česká i zahraniční veřejnost proces sledovat, rovněž existuje několik možností vznášet v jeho průběhu připomínky a dotazy k jednotlivým dokumentům.

Všechny zásadní dokumenty související s procesem EIA jsou k dispozici v Informačním sytému EIA zde:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469

Společnost ČEZ předala oznámení EIA na Ministerstvo životního prostředí ČR dne 20.7.2016.

Oznámení EIA slouží ke zjišťovacímu řízení, jehož cílem je upřesnění informací (obsah a rozsah) z hlediska životního prostředí, které je vhodné uvést v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“). V rámci zjišťovací řízení získalo MŽP připomínky od dotčených správních úřadů (např. SÚJB, MZd, krajských úřadů, atd.), dotčených územních samosprávných celků (obce a samosprávy krajů), veřejnosti, a to včetně zahraniční.

V závěru zjišťovacího řízení MŽP v souladu s příslušnou právní úpravou upřesňuje informace, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“). MŽP tyto informace rozčlenilo do 70 bodů, ve kterých na základě doručených vyjádření a průběhu zjišťovacího řízení, stanovilo požadavky na 15 environmentální aspektů (např. technické řešení, bezpečnost, odpady, doprava, vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, vodu, půdu, biotu, ale i kulturní památky).

Zároveň uvedlo, že je třeba v dokumentaci EIA zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. Jedná se celkem o desítky jednotlivých vyjádření nebo jejich vzorů (zejména od zahraniční veřejnosti) z ČR, SR, Německa, Rakouska, Polska i Maďarska, které jsou dostupné v Informačním systému EIA.

Po zpracování dokumentace EIA, bude tato předložena na MŽP k pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí, předpokládaný termín zpracování je polovina roku 2017.