Přínosy jaderných elektráren

Přínosy JE (zaměstnanost, ušetřené suroviny, emise)

Jaderné zdroje poskytují stabilní výkon, což je důležité pro řízení přenosové soustavy, a zaručují spolehlivost dodávek i v době kdy nesvítí slunce nebo nefouká vítr. Dostatečně silný elektrický výkon jaderných elektráren dokáže bezpečně, spolehlivě a nepřetržitě zabezpečit i tak energeticky náročné provozy jako jsou slévárny, velké továrny nebo velká města. Právě bezpečnost, konkurenceschopnost, nezávislost a udržitelný rozvoj jsou základními cíli energetických koncepcí ČR i EU. Jaderná elektrárna je „high-tech“ zařízení, jehož výstavba a provoz vyžadují vysoce kvalifikované pracovníky s příznivými efekty pro české školství a vzdělanost vůbec.

Díky dlouhodobému plánovanému provozu (60 let) a nízkým výrobním nákladům brzdí jaderná energetika růst cen pro konečné spotřebitele. I při započítání všech budoucích nákladů spojených s ukončením provozu je výroba v jaderných elektrárnách vysoce ekonomická. Proto má významné pozitivní vlivy na ekonomiku celého státu.

Přínosy pro životní prostředí

Česká republika se jako člen Evropské unie zavázala přispět k naplnění strategických cílů Evropské komise zaměřených na omezení následků klimatických změn definovaných v Zelené knize (evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energetiku) a ve sdělení Evropské komise (Energetická politika pro Evropu). Stavba nových jaderných zdrojů (NJZ) je reálnou šancí, jak tyto cíle prakticky naplnit.

V návrhu státního plánu pro naplnění klimatických cílů v rámci EU figuruje také rozvoj jaderné energetiky jako optimální a účinný nástroj pro boj se skleníkovými plyny v ČR.

Jaderné elektrárny neemitují CO2 ani další skleníkové plyny, prach a jiné škodlivé emise a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování. Během očekávaného 60letého provozu ušetří nové jaderné bloky vypuštění až cca 1 miliardy tun CO2 oproti uhelné a až cca 500 milionů tun CO2 oproti plynové elektrárně stejného výkonu.

Světová jaderná asociace (WNA) uvádí pro jadernou energii hodnoty emisí skleníkových plynů v rozmezí 2 až 130 tCO2-e/GWh, přičemž průměrná hodnota je 29 tCO2-e/GWh. Pokud vyloučíme starší studie a budeme uvažovat pouze studie provedené po roce 2000, zmenší se rozptyl hodnot emisí skleníkových plynů na 1,8 až 48 tCO2-e/GWh.

Pro NJZ lze očekávat, že hodnoty emisí budou odpovídat tomuto rozmezí. Ze srovnání emisí skleníkových plynů z jednotlivých zdrojů energie je zřejmé, že jaderná energie se řadí po boku obnovitelných zdrojů energie (vodní elektrárny 0,35 až 60 tCO2-e/GWh, větrné 7,9 až 30 tCO2-e/GWh a solární 14 až 200 tCO2-e/GWh) a vykazuje několikanásobně nižší emise než fosilní zdroje energie (hnědouhelné elektrárny až 1700 tCO2-e/GWh, černouhelné 879 až 985 tCO2-e/GWh a plynové 290 až 930 tCO2-e/GWh).

Je tedy zřejmé, že NJZ mají vysoký potenciál snižování emisí skleníkových plynů a tím i příspěvků ke klimatickým změnám. K tomu přispívá i skutečnost, že vyšší podíl nízkouhlíkových zdrojů energie (včetně NJZ) v energetickém mixu zároveň vede k dalšímu snižování nepřímých emisí skleníkových plynů (příznivý synergický efekt).

Přínosy pro vědu a vzdělanost

Jako obor vyžadující všeobecnou podporu řady souvisejících oborů je jaderná energetika zárukou rozvoje ekonomiky země a zvyšování konkurenceschopnosti. Výstavba bude stimulem pro školství, vědu a výzkum, vytvoří nové šance pro udržení a rozvoj technických oborů s vysokou přidanou hodnotou. Povede k poptávce po vysoce kvalifikované práci, a to jak ze strany provozovatele, tak všech subjektů podílejících se na dodávce. Jaderná energetika je moderní technický obor přinášející velký intelektuální potenciál – provoz jaderných elektráren vyžaduje vzdělaný a po všech stránkách dobře vyškolený personál, jehož know-how bezesporu patří k cenným a nenahraditelným hodnotám. Je příležitostí pro uplatnění absolventů vysokých technických škol i perspektivou pro mladé vědce.

Přínosy pro ekonomiku

Nové jaderné zdroje zaručí budoucí spolehlivé pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR a vytvoření dostatečné rezervy. Výroba elektřiny v jaderné elektrárně má ve srovnání s jinými zdroji nejnižší náklady. Samotná výstavba bude mít pozitivní hospodářské důsledky pro české podniky nejen v oblasti vyspělých moderních technologií (očekávané zakázky za desítky miliard korun). Zejména pro mnoho středních a malých regionálních firem z celé České republiky, stejně jako pro podnikatele a živnostníky z regionu znamená výstavba nových zdrojů významnou příležitost pro své uplatnění a poskytování odborných i méně odborných profesí a služeb.

V případě stávající Jaderné elektrárny Dukovany studie odborníků z Univerzity Karlovy prokázala významný pozitivní socioekonomický přínos provozu pro široký region a jeho obyvatele (odkaz).

Přínosy pro region

Díky modernizaci infrastruktury v obcích v okolí elektráren i předpokládanému rozvoji bydlení a dopravních komunikací v krajích přinese výstavba a následný provoz další pracovní a obchodní příležitosti i ve službách. Výstavba nových jaderných zdrojů představuje další potencionální zdroj finanční pomoci při zvelebování obcí a podpoře kulturních, společenských a sportovních aktivit, stejně jako podporu školství zvyšující vzdělanost v regionech. Všechny tyto aktivity budou navazovat na stávající podporu regionů prostřednictvím stávajících elektráren. Očekávat lze i rozvoj cestovního ruchu (technická turistika). Již nyní jsou Informační centra EDU a ETE s ročními 30tisícovými návštěvnostmi vyhledávanými turistickými cíli.

Samotná výstavba přinese práci tisícům lidí na stavbě a pro provoz jednoho nového bloku bude potřeba čtyř až šesti stovek kvalifikovaných pracovníků.