Licenční proces

POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ ETE 3,4 VYDÁNO

Dne 22.10.2014 byl ukončen licenční proces pro etapu umístění nového jaderného zdroje vydáním povolení k umístění  jaderných zařízení 3. a 4. bloku v lokalitě Temelín ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Etapa umisťování nového jaderného zdroje v areálu JE Temelín začala podáním žádosti o povolení k umístění v listopadu 2012. Její součástí byla Zadávací bezpečnostní zpráva pro dostavbu elektrárny Temelín. V únoru roku 2013 úřad řízení přerušil a vyzval ČEZ k doplnění dokumentace. V srpnu 2014 společnost ČEZ předala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dokumenty, které si jaderný dozor vyžádal v rámci řízení k umístění nového jaderného zdroje v areálu JE Temelín.

Doplněny byly například materiály týkající se seizmicity a tektonické charakteristiky lokality. V prvním případě byly do dokumentace zahrnuty i výsledky mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která se věnovala právě otázkám seizmicity.

ZADÁVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA

BZB - titulkaZadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ) je jedním z podkladů, které musí být předloženy k posouzení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci žádosti o vydání povolení k umístění navrhovaného jaderného zařízení.

Primárním účelem zpracování ZBZ je poskytnout průkazy o vhodnosti výběru lokality a přijatelnosti umístění navrhovaného jaderného zařízení. V současné době probíhá aktualizace podkladů pro žádost o umístění ETE 3,4 v souladu s novým atomovým zákonem.

Zadávací bezpečnostní zpráva včetně jejich příloh je veřejnosti k dispozici na níže uvedených odkazech:

Zadávací bezpečnostní zpráva

Výkres č. 1 Situace širších vztahů.

Výkres č. 2 Mapa přírodních jevů lokality využívání a monitoringu vod.

Výkres č. 3 Zájmové území z hlediska proudění podzemních vod.

Výkres č. 4 Účelová hydrogeologická mapa lokality.

Výkres č. 5 Mapa proudění podzemních vod v užší lokalitě a monitoringu ETE.

Výkres č. 6 Situace vnějších vlivů.

Výkres č. 7 Situace vnitřních vlivů.

Výkres č. 8 Zájmové objekty ze ZÚR.

Výkres č.9 Mapa vrtné prozkoumanosti PNpU.

Výkres č.10 Mapa geologických informací na PNpU pro úroveň 500 m n.m.

Výkres č.11 Mapa geologických informací na PNpU pro úroveň 496 m n.m.

Výkres č.12 Mapa rozložení modulu přetvárnosti Edef.≥ 100 MPa na PNpU pro úroveň 500 m n.m.

Výkres č.13 Mapa rozložení modulu přetvárnosti Edef.≥ 100 MPa na PNpU pro úroveň 496 m n.m.

Výkres č.14 Geologický řez P 1-1´.

Výkres č.15 Geologický řez P 3-3´.

Výkres č.16 Geologická mapa lokality se zákresem zlomové sítě.

Výkres č.17 Geologická mapa užší lokality, List 1,2,3,4.

Výkres č.18 Mapa tektonických indicií v areálu ETE.

Příloha č. 1 Preferovaný seznam vybraných norem z úrovně Level III a Level IV.

Příloha č. 2 Orientační 3D Modely ETE3,4 se zákresem alternativ AES 2006, AP1000 a EPR 1600.

Příloha č. 3 Základní organizační schéma útvaru VJE k 1. 1. 2014.

Příloha č. 4 Základní organizační schéma akciové společnosti ČEZ k 1. 1. 2014.

Příloha č. 5 Rámcový model řízení ČEZ, a. s.

Příloha č. 6 Seznam Souvisejících a vyvolaných investic.

Příloha č. 7 Hlavní subjekty Projektu a Souvisejících a vyvolaných investic (SaVI).

Příloha č.8 Souhrnná Příloha č. ke kap. 2.6 ZBZ.

Příloha č. 9 Schématické znázornění areálu ETE1,2 pro účely havarijní připravenosti.