Transparentnost výrobců a podpora po 1. 7. 2014

13. 6. 2014

V souvislosti s problematikou transparentnosti v oblasti podporovaných zdrojů energie a s výplatou podpory upozorňujeme výrobce energie z podporovaných zdrojů s právní formou akciové společnosti nebo evropské společnosti a zahraniční výrobce na ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., ve znění  účinném od 1. 7. 2014, která stanoví, že podpora elektřiny a tepla se nově nevztahuje na výrobce, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

V případě, že výrobci, na které se uvedená ustanovení zákona č. 165/2012 Sb. vztahují, nesplní zákonem stanovené podmínky, nebude jim zúčtována a vyplacena podpora.

Přesná definice, včetně výjimek, je popsána v zákoně č. 165/2012 Sb. v aktuálním znění (poslední změna zákonem č. 90/2014 Sb.). Další informace naleznete na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů a OTE.