Časté otázky

Návod pro výrobce elektřiny
z podporovaných zdrojů energie k přechodu na nový systém podpory

Self-billing

  • Co je to self-billing?

Self-billing je progresivní forma fakturace, která umožňuje odběrateli
(vnašem případě povinně vykupujícímu, resp. společnosti ČEZ Prodej, a.s.) vystavovat daňové doklady za své dodavatele (v našem případě výrobce z OZE) a tyto uhradit běžným způsobem.

Tato forma fakturace je možná podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podmínkou je písemné zplnomocnění odběratele dodavatelem k vystavení daňového dokladu jeho jménem a závazek, že takto vystavený daňový doklad přijme.

  • Jaké přináší obecně self-billing výhody?

Tato forma fakturace přináší atraktivní výhody pro obě strany - jak pro dodavatele, tak pro odběratele.

Dodavatelpřechodem na tuto moderní formu fakturace ušetří nezanedbatelné náklady spojené s fakturací svých služeb/zboží. Jedná se především o:

-   eliminace nákladů na vystavení, tisk a odeslání faktur (nově provádí odběratel),
-   zvýšení efektivity procesu fakturace, tzn. snížení provozních nákladů,
-  snížení chybovosti vystavovaných faktur, čímž se šetří náklady na reklamace,
-   snížení objemu plateb po splatnosti - proces platby u odběratele je automatizován.

Odběratel pak v případě self-billingu dosáhne snížení/zrušení nákladů na příjem, zpracování (skenování, archivace …)
a kontrolu zaslaných faktur od dodavatelů, stejně jako snížení nákladů spojených s prodlením plateb kvůli chybné/pomalé likvidaci došlých faktur.

  • Jak funguje self-billing od ČEZ Prodej, jako povinně vykupujícího?

Číčov IV případě self-billingu od společnosti ČEZ Prodej jako povinně vykupujícího jsou předmětné faktury vystavovány ve fakturačním systému SAP s využitím validovaných dat ze systému OTE, a. s. Společnost ČEZ Prodej takto ověřená data (zadaná výrobcem/distributorem) zpracuje a jménem příslušného výrobce vystaví fakturu adresovanou společnosti ČEZ Prodej.

Tato faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu a zároveň odpovídá zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů.

Faktura je společností ČEZ Prodej generována na základě dostupných dat v informačním systému OTE (vždy k 15. resp. 25. kalendářnímu dni), následně je zpřístupněna pro výrobce v aplikaci ČEZ ON-LINE a uhrazena nejpozději do 25. resp. 35. kalendářního dne po posledním dni základního časového úseku pro vyhodnocování a zúčtování dodávek.

  • Self-billing od ČEZ Prodej Vám nabízí něco navíc

Společnost ČEZ Prodej s cílem podpořit tuto metodu fakturace:

-   nabízí svým partnerům službu self-billingu zcela zdarma,
-   nastavila/akceptuje u takto vystavené faktury o 7 dní kratší splatnost (14 kalendářních dní) než v případě příjmu faktury vystavené výrobcem.