Vláda schválila aktualizaci energetické koncepce

19. 5. 2015

Členové vlády ČR na svém pondělním jednání schválili podobu dlouho očekávané Aktualizace státní energetické koncepce, která je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky. Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let.

Posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky a rovněž zabezpečit, že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích.

"Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udála. Přijetí její aktualizace bylo potřebné i s ohledem na plnění Evropských cílů," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že nová podoba koncepce umožní ČR dostát těmto závazům především s ohledem na klimaticko-energetickou politiku EU.

Stát přebírá prostřednictví ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. "Tam, kde je volný trh efektivní, se ASEK spoléhá na jeho fungování a využívá tržní mechanismy. Avšak kupříkladu energetická infrastruktura, věda a výzkum a výchova energetických expertů jsou oblastmi, kde stát musí disponovat jasnými prioritami a nespoléhat se pouze na krátkodobé tržní signály," vysvětlil ministr.

ASEK také identifikuje mechanismy, které zabezpečují bezpečnost státu v zásobování energiemi. Navrhuje především vetší diverzifikaci zdrojů a zájem na udržení stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené energie. Toho bude možné docílit pouze dalším rozvojem jaderné energetiky v České republice. Touto otázkou se detailně zabývá Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který bude na schválený ASEK bezprostředně navazovat.

Dokument ASEK prošel komplexním posouzením dopadů na životní prostředí (proces SEA). Všechny požadavky a podmínky vyplývající z tohoto posouzení byly v dokumentu zohledněny a budou i nadále zohledňovány při realizaci priorit a cílů dokumentu ASEK.

(Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

Přečtěte si také vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR:

SP ČR k ASEK: Česko má konečně jasné podmínky pro energetiku

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že vláda dnes schválila dlouho očekávanou Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK). Tento nejvýznamnější svazu zaměstnavatelů v ČR byl hlavním aktérem, který požadaval přijetí ASEK, a to i v rámci tripartitních jednání.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR vláda svým rozhodnutím vytyčila směr, kterým se má česká energetika v následujících letech ubírat. Hlavní důraz byl postaven na jadernou energetiku a obnovitelné zdroje. "Celá Evropa směřuje k nízkoemisní energetice. Je proto logické, že Česko tento trend reflektuje. Konkrétní opatření však nesmí být na úkor konkurenceschopnosti českého průmyslu," uvedl Daniel Beneš, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ASEK mimo jiné počítá s výstavbou nových jaderných bloků, což by v budoucnu mohlo vytvořit pobídky pro český jaderný průmysl, který má silnou tradici i know how. "Schválení ASEK je bezesporu krokem k vytvoření stabilnějšího a předvídatelnějšího prostředí v energetickém i průmyslovém sektoru, které je potřebné k zajištění ekonomické návratnosti při výstavbě jakéhokoliv zdroje," doplnil Daniel Beneš.

MPO, Zuzana Opletalová