Budoucnost jádra aneb klíčové body NAP JE

11. 6. 2015

Vláda na jednání ve středu 3. 6. schválila Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Plán počítá s výstavbou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany i v Temelíně. Připravili jsme pro vás výňatky hlavních pasáží tohoto dokumentu.

NAP JE navazuje na nedávno schválenou Státní energetickou koncepci a popisuje možnosti dalšího rozvoje jaderné energetiky v České republice. Právě ta totiž bude hrát společně s obnovitelnými zdroji důležitou roli v budoucím energetickém mixu s klesajícím podílem fosilních paliv.

"Konkrétně, co se výstavby nových jaderných zdrojů na území ČR v souladu se strategickým zadáním vymezeným v SEK týče, je s ohledem na zajištění energetické bezpečnosti ČR a celkového sociálně-společenského přínosu z pohledu státu žádoucí neodkladně zahájit přípravu na umístění a výstavbu jednoho jaderného bloku v lokalitě Temelín a jednoho bloku v lokalitě Dukovany a zároveň ochránit možná rizika tím, že budou zajištěna potřebná povolení pro možnost výstavby dvou bloků na obou lokalitách. Zejména z důvodů udržení pokračování výroby v lokalitě Dukovany je klíčová výstavba bloku v Dukovanech a jeho spuštění do roku 2037 tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu jaderného zdroje a lidských zdrojů v lokalitě po období 2037, kdy se předpokládá odstavení stávající JE," uvádí dokument.

"Z pohledu státu jednoznačně preferovanou variantou investičního modelu výstavby nových jaderných zdrojů (NJZ) je varianta investice prostřednictvím stávajícího majitele a provozovatele jaderných elektráren společností ČEZ, a. s., popř. její 100% vlastněnou dceřinou společností," píše se v NAP JE.

S ohledem na aktuální situaci na trhu rozděluje dokument doporučený postup do dvou fází, z nichž první znamená především zajištění přípravných prací a druhou by mělo odstartovat rozhodnutí o výstavbě nových zdrojů a o vydání oznámení o plné účinnosti dodavatelské smlouvy s dodavatelem, a také reálném vynaložení investičních nákladů v objemu cca 250 - 300 mld. Kč (při výstavbě dvou bloků) - to vše na základě posouzení tržní situace.

Doporučený postup přípravy nového jaderného zdroje:

Z důvodu vysoké míry nejistoty budoucí situace na trhu s elektřinou se doporučuje pokračovat v procesu přípravy a výstavby nového jaderného zdroje ve dvou fázích.

V první fázi je zcela stěžejní uchovat pro ČR všechny potřebné kapacity pro budoucí výstavbu nových zdrojů, tj. je potřeba neprodleně pokračovat v přípravných pracích vedoucích k výstavbě, včetně získání všech potřebných povolení a uzavření smluv s dodavateli, jejichž účinnost bude omezena na činnosti nezbytné pro zajištění projektové přípravy nutné pro zpracování licenční a povolovací dokumentace a pro zahájení výstavby po získání stavebního povolení. Tyto práce by měla provádět i nadále společnost ČEZ. Časový rámec až do získání stavebního povolení je zhruba okolo roku 2025.

Následně,  nejpozději před vydáním stavebního povolení (předpoklad okolo roku 2025), v době, kdy bude reálně potřeba rozhodnout o výstavbě nových zdrojů a o vydání oznámení o plné účinnosti dodavatelské smlouvy s dodavatelem, a reálném vynaložení investičních nákladů v objemu cca 250 - 300 mld. Kč (při výstavbě dvou bloků), by na základě tržní situace došlo k posouzení, zda přetrvává potřeba výstavby nového jaderného zdroje a zda:

a)   se tržní situace již natolik stabilizovala, aby bylo možné nové jaderné zdroje stavět i bez jakýchkoliv státních garancí a ČEZ by postavil nové zdroje na komerční bázi;

b)   tržní deformace přetrvávají a nové jaderné zdroje není možné bez poskytnutí jakýchkoliv garancí stavět. V tomto případě musí stát rozhodnout, zda a jakou formu garancí investorovi poskytne.

První fáze na základě dokumentu znamená především následující kroky:

Vzhledem k tomu, že některé z variant investičního modelu vyžadují založení speciální společnosti (SPV), do níž budou vyvedena všechna relevantní aktiva pro dostavbu jaderných bloků na obou stávajících lokalitách, dokument doporučuje společnosti ČEZ tento proces připravovat. A zároveň také zahájit přípravu na výběr EPC dodavatele v souladu s vybraným obchodním modelem.

Skupina ČEZ má také za úkol udržet potřebné kapacity příslušných odborníků a dál budovat kompetence projektového týmu. V první fázi je také třeba začít jednat s potenciálními strategickými partnery pro výstavbu jaderného bloku v ČR. V neposlední řadě je nezbytné také jednat s Evropskou komisí o způsobu výběru dodavatele, způsobu financování a zajištění návratnosti.

Skupina ČEZ má také za úkol okamžitě pokračovat v přípravách projektu ve variantě 2 bloků s následnou výstavbou 1 bloku (a s možností rozšíření na 2 bloky) v lokalitách Temelín i Dukovany.

Důležité je také podle dokumentu zahájit přípravy legislativních úprav s cílem zjednodušit povolovací a licenční proces a minimalizovat s ním spojená rizika dopadů do termínů a nákladů.

Na konci první fáze přípravy výstavby, je třeba, a to nejpozději před vydáním stavebního povolení, zhodnotit, zda přetrvává potřeba výstavby nového jaderného zdroje a zda došlo ke stabilizaci tržní situace, což by umožnilo provést výstavbu na komerční bázi, tedy bez potřeby státních garancí.

V nejbližším období by měl být ustaven a jmenován stálý výbor pro jadernou energetiku a vládní zmocněnec. Následně proběhnou jednání s potenciálními dodavateli a budou zajištěny právní analýzy souladu jednotlivých modelů investorského a obchodního zajištění s pravidly veřejné podpory (CfD, státní záruky za dluh, účast státu na financování výstavby, státní záruky za odkoupení společnosti) a analýza legislativních úprav s cílem minimalizace rizik a jejich dopadů v oblasti povolovacích a licenčních procesů přípravy a výstavby NJZ. V návaznosti na závěry NAP JE bude do 31. 12. 2015 připraven k projednání na Vládě ČR materiál, který bude konkretizovat další postup.

Zuzana Opletalová; na základě podkladů Petra Závodského