Dopady na životní prostředí

Vliv jaderných elektráren na životní prostředí

Provoz jaderné elektrárny, jako každá jiná lidská činnost, ovlivňuje okolní prostředí. Při objektivním porovnání jaderných elektráren s jinými energetickými zdroji nebo průmyslovými provozy z hlediska vlivu na okolní prostředí však vycházejí jaderné elektrárny jako zařízení, které jsou k okolnímu prostředí velmi šetrné.

dopady na životní prostředíVliv provozu stávajících bloků Jaderné elektrárny Temelín na okolí je nevýznamný. Potvrzují to výsledky získané během provozu elektrárny. Například radiační situace je v okolí elektrárny monitorována od roku 1991, tedy již 9 let před spuštěním elektrárny. I po více než deseti letech provozu je prakticky stejná a odpovídá běžnému pozadí v jiných částech naší republiky.

Rovněž zdravotní stav obyvatelstva v okolí elektrárny Temelín je dlouhodobě sledován od roku 1992. Každoročně odborníci z Masarykovy univerzity v Brně zpracovávají údaje týkající se zdravotního stavu obyvatel žijících v okolí elektrárny. Podle dosavadních výsledků těchto studií neexistuje žádný přímý vliv provozu jaderné elektrárny na zdraví obyvatelstva žijícího v jejím okolí a četnost výskytu onemocnění se zde neliší od jiných oblastí.

Vliv dostavby Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí posoudil proces EIA

V rámci mezistátního procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který probíhal v letech 2008-2013, byly hodnoceny potenciální vlivy dostavby Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí a veřejné zdraví, a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku provozu stávající elektrárny a stávajícího pozadí.

ETE - celkový pohledÚčelem procesu EIA je, ještě před vlastní realizací záměru, zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit jeho vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Proces EIA je řízen Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a v České republice je upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podrobnější informace jsou k dispozici např. zde: http://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zivotni_prostredi

Společnost ČEZ, a. s., předložila oznámení záměru EIA na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín na MŽP v červenci 2008. Oznámení zveřejnilo ministerstvo v srpnu 2008 a zahájilo tak tzv. zjišťovací řízení. MŽP zahrnulo do procesu EIA na nové bloky také sousední země Rakousko a Německo. Zjišťovací řízení bylo ukončeno v únoru 2009, v jeho závěru MŽP seznámilo společnost ČEZ, a. s., s požadavky na obsah dokumentace EIA. Jednalo se o 34 hlavních a 165 dílčích požadavků, které ministerstvo obdrželo od dotčených subjektů státní správy, místních samospráv, občanských sdružení a veřejnosti, a to i ze zahraničí. Závěry zjišťovacího řízení a jejich vypořádání jsou obsaženy v dokumentaci EIA, která poskytuje základní údaje o záměru a hodnotí předpokládané přímé i nepřímé vlivy dostavby na životní prostředí a veřejné zdraví.

EIA - ETE - VídeňDokumentaci EIA společnost ČEZ, a. s., předala v květnu 2010 na MŽP. V červnu 2010 ji MŽP zpřístupnilo české i zahraniční veřejnosti. Do mezistátního procesu EIA se dodatečně zapojilo Slovensko (září 2010) a Polsko (prosinec 2010). V souladu s Espoo úmluvou nabídlo MŽP současně se zasláním dokumentace EIA konání mezistátních konzultací k dokumentaci EIA všem obeslaným sousedním státům (Rakousko, Německo, Slovensko a Polsko). Celkem proběhly tři mezistátní konzultace k dokumentaci EIA – dvě s Rakouskem (leden a květen 2011) a jedna s Německem – Svobodným státem Bavorsko (červen 2011).

Na základě dokumentace EIA a všech uplatněných vyjádření z České republiky i zahraničí zadalo MŽP zpracování nezávislého odborného posudku na dokumentaci EIA autorizované osobě. Po zveřejnění posudku (únor 2012) ze strany MŽP následovalo veřejné projednání (červen 2012), jehož uskutečnění vyplývá z českého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejnému projednání ještě předcházelo uskutečnění veřejných diskusí na území Spolkové republiky Německo (v Pasově dne 12. 6. 2012) a na území Rakouska (ve Vídni dne 30. 5. 2012).

MŽP na základě dokumentace EIA, posudku, veřejného projednání a všech vyjádření doručených v průběhu procesu EIA, vydalo souhlasné stanovisko EIA (leden 2013).

Vlastní stanovisko EIA obsahuje 90 podmínek a požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví – rozdělených do fází přípravy, výstavby a provozu – které je třeba respektovat v následujících stupních projektové dokumentace stavby a které budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení (např. územního a stavebního řízení, apod.).

Stanovisko MŽP není rozhodnutím o plánovaném záměru, ale je jedním z nezbytných odborných podkladů pro příslušné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat následná povolující rozhodnutí.

Dokumentace EIA hodnotí nejméně příznivé vlivy jednotlivých referenčních bloků na životní prostředí

Při přípravě dokumentace, která hodnotí vlivy dostavby elektrárny na životní prostředí, autoři použili tzv. „obálkovou“ metodu. Z hodnocených, pro výstavbu uvažovaných referenčních projektů s celkovým čistým instalovaným výkonem do 3400 MWe (dva bloky o čistém výkonu do 1700 MWe), byly vybrány vždy nejméně příznivé vlivy u každé posuzované oblasti (například největší možný odběr vody, největší možná produkce páry, nejhlučnější zdroj, největší rozměr pro vliv na krajinu a podobně). Tím byla vytvořena „obálka nejméně příznivých parametrů", která byla použita jako vstup pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Tento přístup je velmi konzervativní (tedy bezpečný) a při přípravě dokumentace EIA jej využívá řada zemí. Například byl použit při přípravě finské jaderné elektrárny v lokalitě Olkiluoto. Tato metoda umožňuje komplexně posoudit vlivy záměru na životní prostředí již v okamžiku, kdy není vybrán konkrétní dodavatel. Vybraný projekt se pak vždy svými vlivy na životní prostředí vejde do hodnocené „obálky“.

ETE - veřejné projednáváníVlastní dokumentace EIA obsahuje cca 500 stran textu a dva tisíce stran příloh. Na jejím zpracování, které trvalo 15 měsíců, se podílelo přibližně 200 odborníků z řady renomovaných institucí jako například Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., divize Energoprojekt Praha, Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM či Masarykova univerzita v Brně.

Zpracovatelé v dokumentaci EIA hodnotí vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Předmětem hodnocení jsou vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a klima, vodu, hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky, půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, krajinu, floru, faunu a ekosystémy, hmotný majetek a kulturní památky, dopravní a jinou infrastrukturu a další sledované parametry. Vlivy nových bloků jsou posuzovány samostatně i společně s provozem stávajících dvou bloků. Také jsou hodnoceny vlivy, které vzniknou v průběhu výstavby a při ukončení provozu bloků.

V průběhu zpracování dokumentace EIA nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by z pohledu vlivu na životní prostředí bránily další přípravě nových bloků. Možné vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí, a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku provozu stávající elektrárny, nepřekračují příslušné zákonné limity nebo (pokud nejsou limity stanoveny) akceptovatelnou míru.

Dokumentace EIA je k dispozici ZDE

Informování veřejnosti

V průběhu celého procesu EIA bylo zpracováno tisíce stran odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílely desítky odborníků nejen z České republiky. Od podání oznámení do vydání stanoviska uplynulo téměř 5 let. Po celou dobu byl proces EIA sledovaný českou i zahraniční veřejností, která měla několik možností se v jeho průběhu k jednotlivým dokumentům vyjádřit.

Všechny zásadní dokumenty související s procesem EIA jsou k dispozici v Informačním sytému EIA zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP230.