Informační letáky

Pro lepší informování nejširší veřejnosti jsme vydali řadu malých letáčků a brožurek s aktuálními tématy, jejichž řada se neustále obměňuje a doplňuje.

Tyto materiály nejsou výslovně určeny pro školy, ale domníváme se, že i zde by mohly sloužit k doplnění a zpestření informací o energetice. Letáky obsahují grafy, názorná schémata a fotografie. Pokud o ně máte zájem, napište si buď jen o některé z nich, nebo si vyžádejte zdarma celou sadu.

Témata informačních letáků:

 • Elektrárny ČEZ - konkrétní informace o každé z elektráren ČEZ, základní technické údaje. Pro zahraniční zájemce jsme připravili brožury o Temelíně a Dukovanech v anglickém a německém jazyce.
 • Sklad použitého jaderného paliva pro jadernou elektrárnu Dukovany a
 • Sklad použitého jaderného paliva pro jadernou elektrárnu Temelín jsou dva materiály seznamující s funkcí skladů, dostavbou skladu v Dukovanech a s projekty a záměry výstavby podobného skladu v Temelíně.
 • Palivový cyklus jaderných elektráren - srozumitelné vysvětlení procesu, jímž prochází jaderné palivo od vytěžení uranu až po uložení vyhořelých zbytků.
 • Vodní elektrárny - stručné údaje a kontakty na všechny elektrárny Skupiny ČEZ
 • Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí - kontrola okolí, tritium, klimatické změny, vliv na hydrosféru.
 • Přeprava čerstvého paliva - je nebo není nebezpečná? Dočtete se, že čerstvé palivo je mnohem méně radioaktivní než uranová ruda, ze které bylo vyrobeno, poučíte se o právních předpisech, jimž přeprava podléhá a na fotografiích uvidíte záběry z letecké i pozemní přepravy.
 • Transmutace použitého jaderného paliva - Názorné vysvětlení perspektivní metody budoucnosti, při které bude možné zlikvidovat jaderný odpad a ještě vyrobit novou elektřinu.
 • Mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí uvádí sedmibodovou stupnici, kde jsou odchylky, poruchy, nehody a havárie klasifikovány podle MAAE a vysvětleny na konkrétních příkladech. Tolik mediálně probírané příhody na Temelíně jsou téměř vždy událostmi pod touto stupnicí, vyjímečně stupně 1 ? odchylka nepředstavující riziko.
 • Palivové články  - hodně se mluví o tzv. vodíkové energetice. Palivové články spalující vodík a kyslík na obyčejnou vodu možná nahradí současné spalovací motory. Brožura shrnuje současný stav poznání a perspektivy tohoto nového energetického zdroje.
 • Sluneční články - vysvětlí fotovoltaickou energetiku od principu, přehledu používaných druhů až po příklady použití, včetně první české fotovoltaické elektrárny v areálu Dukovan.
 • Sluneční kolektory - mnoho lidí si plete tento způsob využití slunečního tepla k ohřevu vody se solárními články, které však využívají energii světla. Na principu využití slunečního tepla se zkoušejí i velké sluneční elektrárny.
 • Jaderná energetika v číslech - statistiky, grafy a tabulky mapují počty, výkony a typy jaderných zařízení na světě, reaktory v provozu i nově budované a podíly výroby elektřiny z jádra v jednotlivých zemích
 • Fluidní spalování - vysvětlení a názorné schéma fluidního kotle, parametry prvního takového kotle z elektrárny Tisová.
 • Odsiřování elektráren - stručný popis mokré vápencové vypírky včetně schématu.
 • Mlžná komora - schéma, princip práce a snímky stop částic.

 

Informační leták    Informační letáky    Informační leták