Energie budoucnosti

Energetika je jedním z klíčových oborů ekonomiky každé země. Bezpečnost a stabilita dodávek energie je cílem každé vlády a je jedním z ostře sledovaných hlavních cílů zemí Evropské unie. V dlouhodobém horizontu ovlivňuje podobu a fungování energetiky mnoho faktorů, například dlouhodobě rostoucí poptávka po elektřině, nutnost dovozů paliv z rizikových oblastí světa, závazky chránit klima a životní prostředí apod. Prudké změny cen komodit včetně hlavních druhů paliv na světových trzích odrážejí celkovou nestabilní situaci na finančních trzích v posledních letech.

Situace nebývá příznivá ani pro investice. Opatrnost investorů často brání i velmi potřebným investicím do infrastruktury a energetických sítí. V mnoha zemích se přesto uskutečňují strukturální změny ekonomiky a průmyslu, které budou i nadále pokračovat, a to navzdory ekonomickým obtížím. Jejich cílem je obnovená prosperita a ekonomický růst, který má naplnit očekávání spotřebitelů a veřejnosti.

Postupovat v energetice tradičními kroky bude v dalším období obtížnější. Stavba nových velkých energetických zdrojů někdy naráží na odpor veřejnosti a je vnímána jako velký zásah do životního prostředí. S podobným problémem se potýkají i stavby páteřních energetických sítí. Veřejnost sice chápe, že jde o potřebné objekty a systémy zlepšující dodávky energie, ale rozsah těchto staveb je příčinou nespokojenosti. Výhrady běžných občanů směřují nejen proti velkým klasickým, ale stále více i proti obnovitelným zdrojům, pokud výrazně zasahují do krajiny.

Skupina ČEZ proto plánuje doplnit dosavadní i budoucí nové velké zdroje energie menšími a středními, a do určité míry decentralizovat výrobu energie. To vše s podmínkou, že se zachová možnost přesouvat energii z míst výroby do míst spotřeby. Cílem ČEZ je získat navíc schopnost pokrýt v případě efektivní výroby elektřiny (například v menších kogeneračních zdrojích) nedaleké místo spotřeby. Pevná „páteř“ energetiky tedy zůstane zachována, ale přibude „nervová síť“ obousměrné komunikace se spotřebiteli, kteří se v některých případech mohou stát i výrobci energie. To je závažná systémová změna, neboť postupy a technologie, dosud vnímané jako spíše okrajové, nabudou na významu. ČEZ také postupně zvýší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie.

Nepůjde o skokové změny, spíše o evoluční dlouhodobý program na příštích 20 let. Bude třeba adaptovat na novou úroveň všechny procesy, které v energetice probíhají. Již dnes je však nutno nastavit všechny cíle řízení tak, aby výsledek změn vyhověl novým požadavkům na dosažení dynamicky rostoucího tržního potenciálu. Nové obchodní příležitosti, které změny přinesou, nechce Skupina ČEZ minout.

Nové Příležitosti, Nové technologie, Nové koncepty podnikání

hledání rovnováhy mezi:

  • Silnými celky jako základu energetiky a menší decentralizovanou výrobou
  • Stabilními zdroji typu jádro a výrobou z obnovitelných a decentralizovaných zdrojů energie
  • Ochranou životního prostředí a jistotou dostatku elektřiny a energií obecně
  • Lokalizací výroby a spotřeby a možnostmi infrastruktury

Díky nim má energetika budoucnosti šanci být za 20 let:

MODERNÍ, EFEKTIVNÍ, FLEXIBILNÍ, ČISTÁ

  • V souladu s ochranou životního prostředí
  • Efektivně využívající přírodní zdroje
  • Být motorem ekonomiky
  • Pozitivně vnímaná veřejností

Obr. klasická a nová energetika