Historie českého elektrárenství

Historie českého elektrárenství a vznik ČEZ, a. s.

Prvním výrazným využitím elektřiny v českých zemích bylo zavádění elektrického osvětlení. V roce 1881 postavil T. A. Edison jako první v Evropě elektrickou centrálu v Mahenově divadle v Brně. Zásluhou Františka Křižíka zazářilo v roce 1882 prvních sedm obloukových lamp před Staroměstskou radnicí v Praze.

Postupně vznikaly závodní elektrárny, které dodávaly elektřinu svým obcím pro veřejné osvětlení, později i pro širokou spotřebu veřejnosti. Brzy začaly elektrárny zřizovat obce samotné. První si svou elektrárnu postavilo v roce 1889 město Praha - Žižkov. Byla to zároveň první samostatná elektrárna vyrábějící elektřinu určenou přímo k prodeji. Od tohoto data také mluvíme o systematické elektrifikaci českých zemí a o vzniku českého elektrárenství. O rok později vzniklo první družstvo pro zásobování obce elektřinou v Perninku v Čechách.

Všechny tyto elektrárny byly stejnosměrné. Teprve na konci devatenáctého století se na našem území začalo užívat střídavého proudu. První větší elektrárnou produkující střídavý proud byla pražská elektrárna v Holešovicích

Důležitým mezníkem v rozvoji české elektroenergetiky byl 22. červen 1919, kdy byl schválen zákon o vzniku všeužitečných elektrárenských společností. Prohlášením podniku za všeužitečný se mu přikazovala povinnost zásobovat elektřinou na určitém území každého, kdo o to požádá, neprokáže-li se, že by připojení bylo nerentabilní. Současně s těmito povinnostmi dostaly všeužitečné společnosti značná práva a výhody. Na území dnešní České republiky tak vzniklo 20 všeužitečných elektrárenských společností. Pro celou republiku byla zavedena proudová třífázová soustava 50 Hz s napětím 3 x 380/220 V pro místní sítě a 100 000 V pro dálkové sítě. V první polovině dvacátého století už bylo jasné, kam se elektrárenství bude ubírat. Trend jednoznačně směřoval k velkým propojeným podnikům, schopným pokrýt většinu požadavků společnosti.

Po druhé světové válce tento vývoj pokračoval. V roce 1946 byly zřízeny České energetické závody, které sloužily jako prostředník mezi ministerstvem průmyslu a jednotlivými elektrárenskými a plynárenskými podniky. Pro jednotné řízení byl vytvořen dispečink pro celou zemi, rozdělený na dva zemské dispečinky.

V rámci dobových tendencí vznikl a působil od roku 1948 až do roku 1989 na našem území plně integrovaný energetický podnik, České energetické závody, zaměstnávající téměř 57 000 pracovníků. Zabýval se výrobou, přenosem a prodejem elektrické energie, distribucí elektřiny až ke konečným spotřebitelům na území ČR, průmyslovou a inženýrskou činností. Od roku 1989 do roku 1992 byla z Českých energetických závodů vyčleněna řada organizačních jednotek, takže po těchto změnách zůstalo ve státním podniku 31 tisíc zaměstnanců.

V květnu 1992 byla zaregistrována elektrárenská akciová společnost ČEZ, která vznikla vyčleněním z Českých energetických závodů.

V roce 2003 byl položen základ dnešní podoby Skupiny ČEZ, kdy se energetická společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. Dnes je Skupina ČEZ svou velikostí, uspořádáním, aktivitami v mnoha zemích Evropy a počtem zhruba 30 000 zaměstnanců srovnatelná s obdobnými středně velkými západoevropskými elektrárenskými společnostmi.

Vznik elektrárenské společnosti ČEZ, a. s.

ČEZ, a. s., je česká elektrárenská společnost založená 6. května 1992 Fondem národního majetku České republiky. Vznikla jako jeden z nových subjektů z majetkové podstaty bývalých Českých energetických závodů.

Produkuje více jak tři čtvrtiny elektřiny vyrobené na území České republiky. V současnosti provozuje ČEZ, a. s., a její dceřiné společnosti v ČR celkem 2 jaderné, 13 uhelných, 35 vodních, 13 fotovoltaických a 2 větrné elektrárny, několik desítek kogeneračních jednotek a 1 bioplynovou stanici. V rámci Skupiny ČEZ jsou další výrobní kapacity provozovány také v dalších evropských zemích.

Zároveň dodává svým odběratelům také plyn a teplo a od října 2013 nabízí mobilní služby.