Grantová agentura ČR

GRANTOVÁ agentura České republiky (www.gacr.cz)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podporuje základní výzkum v pěti základních oborech: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy a zemědělské vědy.

Grantová agentura ČR financuje základní výzkum, jehož témata si žadatelé o grant volí sami. GAČR uděluje granty pěti typů: standardní, postdoktorské (do 35 let), pro doktorské týmy, mezinárodní a bilaterální. Úkolem GAČR je udělit granty nejlepším projektům ze všech vědních oborů, a to na základě veřejné soutěže, která je vyhlašována každoročně.

Úkoly GA ČR

  • Příprava a vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů.
  • Posouzení návrhů projektů odbornými poradními orgány GA ČR a výběr těch nejlepších projektů k udělení grantu.
  • Udělení grantů vybraným projektům v rámci finančních možností,  tj. podle výše částky, kterou pro daný rok GA ČR získá ze státního rozpočtu, a uzavření smlouvy s uchazeči.
  • Kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok  na základě tzv. dílčí zprávy. 
  • Ohodnocení dosažených výsledků projektu po jeho skončení na základě tzv. závěrečných zpráv.
  • Kontrola hospodaření s finančními prostředky přidělenými na řešení projektu, tj. zda se utrácejí účelně a v souladu s příslušnými předpisy a požadavky.

Spolupráce se zahraničními vědeckými orgány a institucemi, zejména se členskými zeměmi Evropského společenství.