Ostatní zdroje financování

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) je zaměřeným na podporu inovací včetně ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky. Rozpočet programu CIP na programovací období 2007 až 2013 činí 3.6 miliard EUR. Program je zaměřen především na podporu malých a středních podniků, kterým je určeno 60% celkového rozpočtu.

CIP je společným rámcem pro 3 specifické podprogramy:

·        Program podnikání a inovace,

·        Program podpory politiky ICT a

·        Program inteligentní energie pro Evropu.

COST

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) je program mnohostranné mezinárodní spolupráce, který podporuje vědeckou spolupráci ve vědeckém a technickém výzkumu se zaměřením na základní a aplikovaný výzkum. Program zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí. Členy programu jsou jednotlivé státy, nikoliv instituce. Výzkumné aktivity řešené v rámci programu COST jsou financovány zásadně z národních zdrojů. Finanční prostředky na řešení projektů COST jsou rozdělovány odborem pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji MŠMT na základě veřejné soutěže a doporučení Poradního výboru COST v ČR.

EUREKA

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu EUREKA je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Projekty programu EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem mohou být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby. Účelová podpora českým řešitelům je poskytována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy formou grantu.

EUROSTARS

Program EUROSTARS je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje malých a střeních podniků (MSP). Projekty je možné podávat na libovolné téma. Podmínkou je uvedení nového produktu, technologie, nebo služby na trh do dvou let po skončení projektu. Účelová podpora českým řešitelům je poskytována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy formou grantu.