Evropský kontext

EEGI, SET Plan

Podnětem pro energetiku celoevropského měřítka je SET Plan (Strategic Energy Technology Plan), jehož cílem je do roku 2020 splnit závazek EU a snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990.

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Evropská rada potvrdila závazek Společenství rozvíjet energii z obnovitelných zdrojů po roce 2010 v celém Společenství.

Podnětem pro energetiku celoevropského měřítka je SET Plan (Strategic Energy Technology Plan), jehož cílem je do roku 2020 splnit závazek EU a snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 % cestou komerční implementace nových konkurenceschopných energetických technologií. Pro splnění výše zmíněných cílů nastavuje SET plán dílčí cíle a aktivity v rozličných oblastech energetiky:

 • průmyslové BIOEnergie
 • zachycování, transport a ukládání CO2
 • evropská přenosová a distribuční sít elektrické energie
 • vodíkové pohony a palivové články
 • udržitelný rozvoj jaderné energetiky
 • energetická účinnost a „chytrá“ města
 • rozvoj solární a větrná energie v Evropě

V rámci SET Planu začala v roce 2010 činnost Evropské průmyslové iniciativy pro chytré sítě (EEGI). Tato iniciativa je tvořena distributory a technologickými společnostmi, kteří dávají důraz na rozvoj konceptu Smart Grids. EEGI se zaměřuje na demonstrační projekty po celé Evropě, jejichž cílem je vyzkoušet jednotlivé funkční celky Smart Grids. Skupina ČEZ je jediným zástupcem distributorů této iniciativy v regionu střední Evropy.

GRID4EU

Jedním z hlavních pilířů strategie Evropa 2020 je tvz.  „Inteligentní růst" zahrnující rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích a významná podpora vědy, aplikovaného výzkumu. 

Lisabonská strategie přijata Evropskou radou v březnu 2000 v Lisabonu měla za cíl vytvořit z Evropské unie do roku 2010 „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu a vytváření více kvalitních pracovních příležitostí“. Lisabonská strategie byla v roce 2010 transformována do nové strategie Evropa 2020 s pěti ambiciózními cíly týkající se zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky

Jedním z hlavních pilířů strategie Evropa 2020 je tvz.  „Inteligentní růst" zahrnující rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích a významná podpora vědy, aplikovaného výzkumu.

Kromě strukturálních fondů nabízí EU pro financování aplikovaného výzkumu.a inovací též komunitární programy z nichž rozpočtově největší jsou rámcové programy EU.

V současnosti je na roky 2007 – 2013 vyhlášen sedmý rámcový program. Sedmý rámcový program (7. RP) je v současnosti největším komunitárním programem a hlavním nástojem na podporu výzkumu a vývoje v EU. Jeho rozpočet na roky 2007 – 2013 se pohybuje okolo 50,5 miliard € .

7. RP

Sedmý rámcový program je rozdělen do 5 specifických programů, které se zaměřují na různé oblasti vědy, výzkumu a inovací:

 • Spolupráce
 • Myšlenky
 • Lidé
 • Kapacity
 • Společné výzkumné centrum (JRC)

 

Významné zahraniční pilotní projekty