Jak funguje program výzkumu a vývoje ČEZ

Jak funguje program výzkumu a vývoje ČEZ

V roce 2009 vznikl ve společnosti ČEZ nový koordinovaný a centralizovaný systém výzkumu a vývoje. Cílem je podílet se na přípravě nových vysoce efektivních, spolehlivých a k životnímu prostředí šetrných technologií. Předpokládá se rovněž aktivnější spolupráce s vysokými školami včetně podpory studentských výzkumných prací

Základním cílem výzkumu a vývoje je podpora konkurenceschopnosti Skupiny ČEZ, spočívající např. v optimálním, efektivním a bezpečném provozu zdrojů, přípravě nových výrobních zdrojů s využitím nejnovějších poznatků techniky, zmenšováním škodlivých vlivů výroby na životní prostředí aplikací moderních přístupů atp. Řešením konkrétních projektů tak budeme podporovat výzkumné týmy ve specializovaných organizacích a na vysokých školách. Dojde tak k posílení aplikovaného výzkumu a vývoje v energetice v České republice, segmentu, který se za posledních 20 let příliš nerozvíjel. Chceme rovněž posílit mezinárodní spolupráci – zapojit se do klíčových programů a iniciativ.

Program výzkumu a vývoje je zaměřen pouze na aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj, oblasti základního výzkumu pouze monitorujeme. Klíčovou součástí systému jsou výzkumné projekty, jejichž zaměření a cíle určuje ČEZ.

Nejedná se tedy o necílenou podporu či investování do badatelského výzkumu. ČEZ proto oslovuje vhodné subjekty k řešení projektů, popř. organizuje výběrová řízení. To však neznamená, že se bráníme obohacení o vhodné náměty a netradiční možnosti či poznání, jaké projekty řeší a jaké jsou strategické cíle výzkumně-vývojových pracovišť v segmentu energetiky – k započetí komunikace slouží část KONTAKTY

Společnost ČEZ se podílí na výzkumu a vývoji pod záštitou mezinárodních organizací a iniciativ: VGB, MAAE, OECD – IEA. Účastní / zúčastnil se několika projektů v rámci 6. a 7. rámcového programu výzkumu a vývoje EU (např. NULIFE, Geocapacity nebo CO2EuroPipe).

Skupina ČEZ je členem tří evropských technologických platforem

  • SNE-TP (udržitelná jaderná energetika),
  • Smart Grids (Chytré sítě),
  • ZEP (technologie čistého uhlí a CCS).

ČEZ, a. s., patří mezi třináct zakládajících členů Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“, kde zastává významné pozice ve správní radě a výkonném výboru.