Jak funguje program výzkumu a vývoje ČEZ

Jak funguje program výzkumu a vývoje ČEZ

V roce 2009 vznikl ve společnosti ČEZ nový koordinovaný a centralizovaný systém výzkumu a vývoje. Cílem je podílet se na přípravě nových vysoce efektivních, spolehlivých a k životnímu prostředí šetrných technologií. Předpokládá se rovněž aktivnější spolupráce s vysokými školami včetně podpory studentských výzkumných prací

Základním cílem výzkumu a vývoje je podpora konkurenceschopnosti Skupiny ČEZ, spočívající např. v optimálním, efektivním a bezpečném provozu zdrojů, přípravě nových výrobních zdrojů s využitím nejnovějších poznatků techniky, zmenšováním škodlivých vlivů výroby na životní prostředí aplikací moderních přístupů atp. Řešením konkrétních projektů tak budeme podporovat výzkumné týmy ve specializovaných organizacích a na vysokých školách. Dojde tak k posílení aplikovaného výzkumu a vývoje v energetice v České republice, segmentu, který se za posledních 20 let příliš nerozvíjel. Chceme rovněž posílit mezinárodní spolupráci – zapojit se do klíčových programů a iniciativ.

Program výzkumu a vývoje je zaměřen pouze na aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj, oblasti základního výzkumu pouze monitorujeme. Klíčovou součástí systému jsou výzkumné projekty, jejichž zaměření a cíle určuje ČEZ.

Nejedná se tedy o necílenou podporu či investování do badatelského výzkumu. ČEZ proto oslovuje vhodné subjekty k řešení projektů, popř. organizuje výběrová řízení. To však neznamená, že se bráníme obohacení o vhodné náměty a netradiční možnosti či poznání, jaké projekty řeší a jaké jsou strategické cíle výzkumně-vývojových pracovišť v segmentu energetiky – k započetí komunikace slouží část KONTAKTY

Společnost ČEZ se podílí na výzkumu a vývoji pod záštitou mezinárodních organizací a iniciativ: Electric Power Research Institute (EPRI, USA), nebo VGB PowerTech. Zúčastnil se několika projektů v rámci 6. a 7. rámcového programu výzkumu a vývoje EU, např. NULIFE, Geocapacity, CO2EUROPIPE, nebo GRID4EU.

Skupina ČEZ je členem několika evropských technologických platforem a evropských průmyslových iniciativ:

  • Jaderná technologická platforma (SNE-TP),
  • asociace NUGENIA (zaměřena na Výzkum a vývoj u jaderných reaktorů II. a III. Generace)
  • průmyslová inciativa, zaměřené na preferované koncepty jaderných reaktorů IV. generace. (ESNII).

Na domácím poli je ČEZ aktivní především v Technologické platformě „Udržitelná energetika ČR, která je zaměřena na zlepšení prostředí pro realizaci energetického výzkumu a vývoje, na posílení mezinárodní spolupráce a posílení spolupráce mezi průmyslem a výzkumným sektorem.  Zástupce ČEZ dlouhodobě vykonává funkci předsedy Výkonného výboru.