Elektrický odlučovač popílku.

SNIŽOVÁNÍ TUHÝCH EMISÍ

Spaliny opouštějící kotel obsahují velké množství malých částeček, vzniklých spálením uhlí. Jsou to nám dobře známé saze a prach v kouři kamen v domácnosti i v ohni táboráku. Odborně se těmto malým částečkám říká tuhé látky, ale běžně je užíván název popílek. Zachycení tuhých částic je velmi důležité, protože jsou na ně vázány těžké kovy a škodlivé látky z produktů nedokonalého spalování. Požadavky na zachycování tuhých látek ve spalinách jsou v České republice dány zákonem a stanovené limity jsou stejné jako ve většině vyspělých zemí světa.

Obsah popílku ve spalinách, např. za elektrárenským kotlem, je v průměru asi 30 g/Nm3 spalin. Aby se tento popílek nedostával do ovzduší a neznečiš?oval je, zachycujeme jej ve speciálních filtrech. Při výrobě elektřiny jsou k zachycení popílku nejčastěji používány tzv. elektrostatické odlučovače, které dokáží zachytit více než 99 % popílku. Princip elektrostatického odlučovače tuhých látek ze spalin spočívá v tom, že popílek obsažený v nevyčištěných spalinách je působením silného elektrického pole elektricky nabit a zachycen na sběrných elektrodách, z kterých je již mechanicky odstraňován do zásobníků.

Princip elektrostatického odlučovače.

   Do proudu spalin proudících odlučovačem jsou vloženy dva typy elektrod tzv. sršící (nebo vybíjecí) elektrody, napojené na záporný pól vysokonapě?ového zdroje stejnosměrného proudu a sběrné elektrody, napojené na kladny pól (uzemněný). Elektrický proud o vysokém napětí, zavedený na sršící elektrody, vytváří silné elektrostatické pole mezi sršícími a sběrnými elektrodami. Vzhledem ke tvaru sršících elektrod a jejich vysokému napětí vytváří se na povrchu elektrody tzv. korona (modrofialový výboj), produkující velké množství záporných iontů, pohybujících se ke kladně nabitým sběrným elektrodám. Vlivem korony, záporných iontů a silného elektrického pole jsou tuhé částice ve spalinách nabity záporným nábojem a přitaženy ke sběrným elektrodám, na kterých se zachycují. Po průchodu spalin filtrem obsahují spaliny méně než 100 mg tuhých látek v 1 m3.

Pohled na elektrostatické odlučovače elektrárny Ledvice.