SLOVO NA ZÁVĚR

Odsiřovací i denitrifikační zařízení v elektrárnách jsou vysoce automatizována a celý proces snižování emisí je řízen z centrálního velínu. Všechny důležité provozní údaje jsou zaznamenávány, účinnost odsiřovacího i denitrifikačního procesu a čistota spalin vypouštěných do ovzduší jsou soustavně a plynule měřeny. Měření jsou pečlivě sledována a denně vyhodnocována. Naměřené a vyhodnocené údaje, dokumentující stav čistoty vypouštěných spalin, jsou evidovány a jsou k dispozici státním orgánům inspekce životního prostředí i příslušným orgánům místních a okresních samospráv.

Detail pracoviště operátora velínu odsíření.

Provozní spolehlivost odsiřovacích metod s vysokým stupněm zachycení oxidů síry spolu s použitím některé metody snížení emisí NOx umožňují v současné době vyrábět potřebné množství elektrické energie z uhlí s minimálním negativním vlivem na čistotu ovzduší.
   Tak se zúročuje úsilí výrobců elektrické energie vyrábět nejen hospodárně, ale také s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Zařízení, která se k tomu používají, jsou poměrně složitá a jejich obsluha a údržba vyžaduje lidi vzdělané, pečlivé, kteří mají rádi svou práci. Finanční prostředky, které se v elektrárnách vynakládají na zařízení chránící životní prostředí jsou obrovské, ale jak se již může každý sám přesvědčit, přinášejí užitek.