1 JADERNÁ TABLETA = 880 KG UHLÍ

 
Efektivnost jednotlivých zdrojů energie můžeme porovnat i podle jejich výhřevnosti, která udává, kolik tepla na jednotku paliva získáme jeho dokonalým spálením (včetně ochlazení spalin na původní teplotu paliva). U jaderného paliva nehovoříme o výhřevnosti, ale o vyhoření, které udáváme v jednotkách megawattden na kilogram (MWd/kg). Přitom 1 MWd = 8,64. 104 MJ. Příklady některých paliv jsou uvedeny v tabulce:

Palivo Výhřevnost MJ/kg
Černé uhlí (ČEZ v r.1994) 21,3
Hnědé uhlí (ČEZ v r.1994) 11,4
Suché dřevo 16,0
Benzín 42,7
Petrolej 44,4
Vodík 95,5
Jaderné palivo firmy WEC pro JE Temelín cca 45 MWd/kg = 3,9 .106 MJ/kg

Jaderná elektrárna Temelín bude druhou jadernou elektrárnou v České republice. Po uvedení do provozu bude vyrábět elektrickou energii ve dvou výrobních blocích o výkonu každého z nich I 000 MW Při účinnosti asi 33 % bude tedy každý reaktor vyrábět 3000 MW tepla.

Palivové proutky obsahují sloupce palivových tablet. Na povrchu jsou opatřeny tenkou vrstvou slitiny Zr, která tvoří bariéru proti úniku štěpných produktů.

Vsázka paliva do reaktoru je asi 81 tun uranu (92 tun UO2 ) ve tvaru malých válečků z UO2 – tzv. pelet. Pelety jsou uloženy v palivových proutcích (386 ks v jednom palivovém proutku), které jsou po 312 ks sdruženy do 163 palivových souborů (kazet). Po odečtení prázdných míst v 1098 vodicích trubkách pro regulační elementy snadno zjistíme, že v aktivní zóně je asi 19,2 milionů pelet, z nichž každá váži 4,8 gramu. Energetický obsah jedné pelety je pak 1,87.104MJ a může nahradit 1,6 t hnědého uhlí, 880 kg černého uhlí nebo 438 kg benzínu. Tato energie se z pelety získává v průběhu 4 let. Elektrárna Temelín tak ročně ušetři přibližně 15 mil. tun hnědého uhlí. Toto množství by se vešlo na 300 tisíc nákladních vagónů.