ELEKTRICKÁ ENERGIE

Příroda překypuje různými druhy energií, ale elektrickou energii zde v prakticky využitelné formě přímo nenalezneme. Člověk ji proto musí získávat přeměnou jiných druhů energie mechanické, tepelné, světelné nebo také využitím chemických procesů. K výrobě elektrické energie z energie mechanické slouží generátory. K získávání elektrické energie jinými způsoby se využívají různé mokré a suché články, akumulátory, termočlánky, fotočlánky ap.

Devítivoltový suchý článek.

Elektrická energie se získává přeměnou jiného druhu energie. Pro přeměnu mechanické energie na energii elektrickou se používají elektrické stroje.
K výrobě elektřiny z dalších druhů energie se používají různé články. Chemickou energii na elektrickou mění články primární (galvanické nebo palivové články) a sekundární (akumulátory). V článcích fyzikálních se elektrická energie získává z energie světelné - sluneční (fotoelektrické články) nebo z energie tepelné (termoelektrické články).

V mnoha případech se elektrická energie získává z jiných druhů energie několikastupňovou přeměnou. Například u tepelných spalovacích elektráren měníme chemickou energii paliva přes energii tepelnou na energii mechanickou, ze které generátory nakonec vyrábějí energii elektrickou.
Základem pro výrobu elektrické energie jsou přírodní zdroje energie: uhlí, ropa, plyn, uran, voda, ale také třeba sluneční záření a vítr. Na druhu přírodního zdroje energie a na místě, odkud se získává, závisí cena vyrobené elektrické energie. Způsob těžby a zpracování těchto základních zdrojů pro výrobu elektrické energie ovlivňuje i životní prostředí.