ELEKTŘINA A KAPALINY

Šíření elektrického proudu v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách je tvořen pohybem kladných iontů k záporné elektrodě a záporných iontů k elektrodě kladné. Jestliže přivádíme napětí na elektrody ponořené do kapaliny a toto napětí postupně zvyšujeme od hodnoty nula voltů, zjistíme, že nejprve proud neprochází. Teprve od určité hodnoty napětí, které závisí na druhu a stavu kapaliny, začíná proud kapalinou procházet, ionty se přemisťují k elektrodám, kde se začínají vylučovat. Hmotnost takto vyloučené látky nám udávají tyto rovnice:

m (hmotnost) = E (elektrochemický ekvivalent). I (proud). t (čas),

nebo

m (hmotnost) = E (elektrochemický ekvivalent). Q (náboj).

Elektrochemický ekvivalent je konstanta, která je pro různé roztoky rozdílná.
Z poslední chemické rovnice plyne Faradayův zákon elektrolýzy, který praví, že množství vyloučené látky je přímo úměrné prošlému náboji. Myslí se tím pochopitelně látka a roztok.
Elektrolýzy se využívá např. při galvanickém pokovování, při získávání kovů z roztavených sloučenin, při galvanickém leptání, kdy nevodivá vrstva zakrývá ta místa na kovové desce, která nemají být leptána, a při různých výzkumech.