ATOMOVÝ ZÁKON
Atomovým zákonem nazýváme zákon o mírovém využívání jaderné energie. V tomto zákoně jsou upraveny všechny náležitosti související s využíváním jaderné energie na mírové účely. Jedná se například o povinnosti a práva právnických a fyzických osob při využívání jaderné energie, podmínky nakládání s radioaktivními odpady, podmínky jaderné bezpečnosti, působnost státního dozoru nad jadernou bezpečností a další. V České republice je to zákon č. 18/1997 Sb. - “Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů“, ve Slovenské Republice se jedná o zákon 130/1998 Zb. - “Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z.z.“.

Zákon č. 18/1997 Sb. upravuje:
a) způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření,
b) systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření,
c) povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod,
d) zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě jaderných škod,
e) podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady,
g) výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech vedoucích k ozáření a nad jadernými položkami.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999