BARIÉRA (U ODPADŮ)
Bariérou (u odpadů) rozumíme souhrn prostředků zpomalujících nebo znemožňujících migraci radionuklidů z odpadů nebo z úložiště do jeho okolí. V případě geologických úložišť jsou použity technické bariéry vytvořené člověkem (forma odpadů, kontejner, výplň mezi kontejnerem a okolní horninou a stavební bariéry) a přírodní bariéry představované úložní horninou a okolní geologickou formací.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999